Lopputyöt

Tältä sivulta pääset lukemaan uusimuotoisen erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen aikana tehtyjä lopputöitä.

Koulutuksesta valmistuneet! Mikäli haluat, että työsi lisätään näille sivuille, toimita se sähköisesti Sosnetin koulutuspäällikölle osoitteella sanna.lahteinen[a]ulapland.fi

 

Hyvinvointipalvelut

Noora Ahokangas-Jore: Valinta ja laatu ikäihmisten sosiaalihuollon kotihoidon palveluissa Ruotsissa – integroitu kirjallisuuskatsaus. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2019. AhokangasJore2019.pdf

Tuula Carroll: Osallisuutta valtavirran laidalla. Haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvointi ja osallisuus Päijät-Hämeessä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2023. Carroll2023.pdf

Tytti Hytti ja Kirsi Aro: Sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavat interventiot pitkäaikaistyöttömille. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2023. HyttiAro2023.pdf

Emilia Hokkanen: Sosiaalityöntekijän resilienssin vahvistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2018. Hokkanen2021.pdf

Heidi Kaartinen: Työni varjo - Myötätuntouupumus sosiaalityöntekijän työssä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2023. Kaartinen2023.pdf

Mira Kauppinen: Kilpailuttamien sosiaalipalveluiden järjestämisen keinona. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2018. Kauppinen.pdf

Katariina Kohonen: Sosiaalihuollon tutkimus sote- ja maakuntauudistuksessa - Tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kannanottoja. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2019. Kohonen2019.pdf

Heta Kulla-Mykkänen: Sosiaalipalvelujen priorisointi hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2024. Kulla-Mykkanen 2024.pdf

Elina Markuksela: Lastensuojelupalveluiden yksityistämisen edut ja haitat. Integroiva kirjallisuuskatsaus. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Markuksela2021.pdf 

Raisa Muikku:Sosiaalityön kiinnittyminen systeemeihin - moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia etsimässä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Muikku2021.pdf

Henri Muotka: Sosiaalityö tulevaisuuden palvelurakenteissa - Diskurssianalyyttinen kartoitus sosiaalityön tulevaisuuksista Suomessa. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2019. Muotka.pdf

Henna Niskanen: Sosiaalityöntekijöiden kokema huono johtaminen. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2024. Niskanen2024.pdf

Katja Rautiainen: Sosiaalihuollon päätöksentekotoiminta suurennuslasin alla - eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut asiakasturvallisen päätöksentekotoiminnan määrittäjinä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Rautiainen2021.pdf   Rautiainen2021_Tiiviisti.pdf

Saastamoinen, Aija-Riitta: Syylliseksi leimattu. Leima otsassa - ainiaanko? Haastattelututkimus, kun miestä on syytetty perusteettomasti oman lapsen seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2022. Saastamoinen 2022.pdf

Riikka Saari: Näkökulmia lastensuojelun sijaishuollon laatuun perhe- ja laitoshoidossa. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Saari2021.pdf 

Kirsi Sihvo: Asiakaspalautemenetelmien hyödyntäminen gerontologisessa sosiaalityössä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Sihvo2021.pdf

Leena Toivonen: Asiakasosallisuus vammaispalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2020. Toivonen2020.pdf

Essi Varila: Työyhteisön yhteisöllisyyden tukeminen johtamisen keinoin - Integroiva kirjallisuuskatsaus. Hyvinvointipalvelujen erikoisala 2021. Varila2021.pdf

 

Kuntouttava sosiaalityö

Jaakko Havia: Trauman kohtaaminen terveydenhuollon sosiaalityössä –näkökulmia käytännön työhön. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Havia2022.pdf

Soile Helenius: Sosiaalityön haasteet ja mahdollisuudet terveydenhuollon monitoimijaisessa työympäristössä - esimerkkinä päivystysalueen pilotti. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Helenius 2022.pdf

Johanna Koli: Gerontologisen sosiaalityön kuntouttavat ammattikäytännöt kaltoinkohtelua kokeneiden iäkkäiden parissa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Koli.pdf

Leila Karttunen & Sari Mutka: Yhteiskehittämisen malli Vantaan asunnottomuustyössä - Tutkimus Vantaan kaupungin asunnottomuushankkeen työmallin mallinnuksesta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. KarttunenMutka 2022.pdf

Harri Kerola: ROKKI-projektin ohjelmateorian ja vaikuttavuuden tarkastelua. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Kerola 2022.pdf

Maarit Kestilä: Työkyvyn edistäminen sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa - ICF-viitekehyksestä tarkasteltuna. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Kestila 2022.pdf

Minna Laitinen: Sosiaalityön tehtävät, paikka ja merkitys osana haittoja vähentävää korvaushoitoa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Laitinen.pdf

Elina Lindgren: Sosiaalityöntekijän tekemä sosiaalisen tilanteen arvio erikoissairaanhoidossa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Lindgren2019.pdf

Anu Paananen: ”Omaksi tunnistettu” - Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys aikuissosiaalityössä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Paananen2019.pdf

Johanna Paasivirta: Aikuissosiaalityön muutokset Kaarinassa Kela-siirron jälkeen.Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Paasivirta2019.pdf

Maria Pesola-Gallone: Aikuissosiaalityö palvelutarpeen arviointilomakkeen kuvaamana.  Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. PesolaGallone2022.pdf

Sofie Roininen: Neuropsykiatrisesti oireilevat asiakkaat vammaissosiaalityössä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2019. Roininen2019.pdf

Eija Tiihonen: Asiantuntijuus psykiatrian sosiaalityössä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Tiihonen 2022.pdf

Leena Tikkala: Tunnistavaa sosiaalityötä rakentamassa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Tikkala2022.pdf

Marjo Taanila: Arviointitutkimus Keski-Suomen TE-palveluiden laaja-alaisista työ- ja toimintakyvyn arvioinneista. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Taanila2022.pdf

Kasper Väänänen: Mitattavissa olevaa? Valta, standardit ja vaikuttavuus sosiaalityön näkökulmasta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala 2022. Vaananen2022.pdf

 

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö

Tiia Arponen: Sisarusten välinen väkivalta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala, Lastensuojelun opintosuunta 2024. Arponen2024.pdf

Noora Aarnio: Toipuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa – miten ammattilaiset voivat tukea nuorta ja hänen vanhempiaan sijoituksen alkuvaiheessa?  Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2018. Luettavissa täällä.

Minna Alin: Moniammatillisuuden edellytykset ja vaikutavuus lastensuojelussa moniammatillisen työryhmän kuvaamana. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2019. Alin2019.pdf 

Saija Fabritius: Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen systeemisesti ja moniammatillisesti. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2021. Fabritius2021.pdf

Frida Forsblom-Prittinen: Att växa upp som syskon till barn med svår sjukdom - specicifikt INCL. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2021. ForsblomPrittinen2021.pdf 

Kaisa Hakamäki: Luottamuksen rakentamista tietoa jakamalla – esimerkkinä lastensuojelun avohuollon palveluesite. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala, Lastensuojelun opintosuunta 2024. Hakamäki2024.pdf

Susanna Jokela: Lastensuojelun toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon lapsikohtainen valvontamalli Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Jokela2024.pdf

Pia Gripenberg: Lastensuojelun ja perhesosiaalityön avopalvelujen valvontatoiminnan mallinnus. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2021. Gripenberg2021.pdf

Reetta Kalliomeri: Osallisuuden edistäminen lastensuojelussa lasten kokemana. Integroiva kirjallisuuskatsaus lasten osallistumisen ja osallisuuden kokemuksista vuosina 2019-2023 tehdyissä tutkimuksissa. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala, Lastensuojelun opintosuunta 2024. Kalliomeri2024.pdf

Veera Kiviniemi: Lastensuojelun ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden moniammatillista yhteistyötä tukevat ja estävät tekijät. Integroiva kirjallisuuskatsaus.  Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala, Lastensuojelun opintosuunta 2024. Kiviniemi2024.pdf  

Sofia Kojo: Sosiaalinen media lastensuojelun sosiaalityöntekijän työssä julkisella sektorilla. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala, Lastensuojelun opintosuunta 2024. Kojo2024.pdf

Tuuli Kotisaari: Yhteinen arviointi ja pirulliset ongelmat lastensuojelussa - Työkaluja johtavalle sosiaalityöntekijälle. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2018. Kotisaari2018.pdf

Katja Kurjenrauma: Minä, ex ja nykyinen puolisoni. Biologisen isän kokemuksia isyydestä eron jälkeisessä uusperheessä. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2021. Kurjenrauma2021.pdf

Mia Lindi: Perheen jälleenyhdistämisen onnistumisen edellytyksiä ja haasteita. Tutkimuskatsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2000-2018. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2018. Luettavissa täällä.

Anna-Laura Marjeta: Tutkimuksellinen lähestyminen lastensuojelun tehostetun perhetyön alkutilanteisiin ja tavoitteisiin. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala, Lastensuojelun opintosuunta 2024. Marjeta2024.pdf

Sari Rytkönen: Sosiaalityöntekijöiden koulutukselliset erityiskysymykset perheneuvolan sosiaalityössä. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2018. Rytkonen2018.pdf

Heli Saarivainio: "Sosiaalityöntekijän erityiset ammatilliset vuorovaikutustaidot". Sosiaalityöntekijöiden tulkintoja vuorovaikutustaidoista ja suostumustyöskentelystä. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala, Lastensuojelun opintosuunta 2024. Saarivainio2024.pdf

Mailis Uusiniemi: Espoon maahanmuuttajapalveluiden pakolaistaustaisten asiakkaiden asiakaskokemuksia palveluista. Käytäntötutkimus. Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisala 2021. Uusiniemi2021.pdf

 

Rakenteellinen sosiaalityö

Annika Front: Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden perhehoidon käsikirja. Opas hyvinvointialueille, edustajille ja perhehoitajille. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2023. Front 2023

Eija Hiekka: Sosiaaliasiamies ja rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaaliasiamiesten näkemyksiä työstään ja sen tulevaisuudesta. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Hiekka2020.pdf

Johanna Hirvonen: Yhteisöreportterikoulutuksen pedagoginen käsikirjoitus. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2023. Hirvonen2023.pdf

Päivi Hömppi: Rakenteellinen vammaissosiaalityö. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Homppi2020.pdf

Merja Kalapudas-Takalo: Sosiaalityöntekijöiden käyttämiä erilaisia tulkintamalleja sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeuksien turvaamisessa - sosiaaliasiamiehen näkemys vuonna 2020. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. KalapudasTakalo2020.pdf

Minna Kontio: Sosiaalityön asema pienessä kunnassa ja valtasuhteiden tarkastelua. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Kontio 2019.pdf

Johanna Lehtola: Jälkihuollon asiakasraatitoiminnan kehittäminen Salossa. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Lehtola2020.pdf

Anu Lehtisaari: Lapsen asema ja osallisuus asiakkaana ja tiedon tuottajana. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2023. Lehtisaari2023.pdf

Ansa Leinonen: Nuorisokotien vertaisarvointi - kohti lapsiystävällistä ja osallisuutta tukevaa valvontatyötä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Leinonen 2019.pdf

Piia Liinamaa: Sosiaalityön toimistoympäristön artefaktien eli elottomien tekijöiden vaikutus sosiaalityön asiakkaan palvelukokemuksessa sekä asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa – sosiaalityön toimistoympäristön suunnittelussa huomioitavia seikkoja. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Liinamaa2020.pdf

Satu Luostarinen: Aikuissosiaalityön mittarit rakenteellisen sosiaalityön tukena. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2021. Luostarinen2020.pdf

Katja Mettinen: Lasten arkista osallisuutta etsimässä. Askelmerkkejä rakenteelliseen sosiaalityöhön lasten osallisuuden vahvistamisessa. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Mettinen2020.pdf

Helena Mäkelä: Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä ilmastokriisistä ja sen vaikutuksista sosiaalityöhön ja sosiaalityön asiakkaisiin. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2021. Makela2021.pdf

Maura Nurmi: Kulttuurinen kompetenssi sosiaalityössä - Kirjallisuuskatsaus. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2023. Nurmi2023.pdf

Hanna-Kaisa Pentikäinen: Ikääntyneiden näkemyksiä sähköisten palvelujen käytöstä ja omien taloudellisten asioiden hoidosta korona-aikana. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2021. Pentikäinen2021.pdf

Kaisa Piikki: Yhteisökuntoutuksen kehittyminen Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Jannikassa - Good and right living. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2021. Piikki2021.pdf

Minna Rantalaiho: "Satelliitti sairaalassa" Käytäntölähtöinen analyysi Turun sosiaalipäivystyksen ja Turun alueen terveydenhuollon yhteispäivysttksen yhteistyöstä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Rantalaiho2020.pdf 

Anu Ropponen: Kun yhdestä tulee kaksi - Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen työntekijöiden näkemyksiä jakautumisesta perhepalveluihin ja lastensuojeluun vuoden 2014 sosiaalihuoltolain muutoksen jälkeen. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Ropponen2020.pdf

Maija Seppänen: Kasvatuskäytännöt ja rajoitustoimenpiteet lastensuojelun sijaishuollossa. Oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Seppanen2020.pdf

Pamela Stenberg: Sosiaaliasiamiehen selvitys sosiaalisen raportoinnin välineenä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Stenberg2020.pdf

Eija Tommo: Koulun sosiaalityön rakenteelliset ulottuvuudet. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2023. Tommo2023.pdf

Leena Tuomainen: Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen. Opas Sastamalan ja Punkalaitumen alueelle. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Tuomainen 2019.pdf

Saila Tuokko: Raportti lastensuojelun systeemisen työskentelyn käytännön toteutuksesta Vantaalla vuosina 2017-2020 – rakenteiden merkitys lastensuojelun systeemisen avohuollon työssä. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Tuokko2020.pdf

Ida-Kaisa Vitikka: Narratiivinen kirjallisuuskatsaus sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista. Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2020. Vitikka2020.pdf

Iiro Väisälä: Sosiaalityötä maaseudulla - ennen, nyt ja tulevaisuudessa? Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala 2019. Vaisala2019.pdf