Hyvinvointipalveluiden sosiaalityön erikoisalan lisensiaatintutkimukset

Haahti, Elina: Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia harkintavallan käyttöön vaikuttavista tekijöistä lastensuojelun avohuollossa. Hyvinvointipalvelujen erikoisala. Helsingin yliopisto.

Haapala, Ritva: "Mistä tyytymättömyys syntyy? Hallintokantelun sisällöt sosiaalipalveluissa ja toimeentulotuessa". Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. 2012. Haapala.pdf

Heino, Taina: Ikääntyvä juova nainen. Laadullinen review- tutkimus ikääntyvien naisten ongelmalliseen alkoholinkäyttöön kohdistuvasta tutkimutiedosta. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2014. Heino.pdf

Hynninen-Joensivu, Eija: Sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta eri viranomaisten tehtävänä. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Helsingin yliopisto. 2016. HynninenJoensivu.pdf

Jaakkola, Outi: Sosiaalityöntekijän tiedot ja taidot lastensuojelutarpeen arvioinnissa. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2016. Jaakkola.pdf

Kankainen, Leila: Aikuissosiaalityön haasteet. Institutionaalinen näkökulma kehittämishankkeiden kuvaamaan sosiaalityöhön. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. 2012. Kankainen.pdf

Kirjavainen, Marjaana: Henkilökohtaistaminen Ison-Britannian aikuisten sosiaalihuollossa vuosina 2007-2014 - systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Lapin yliopisto. 2016. Kirjavainen.pdf

Kivistö, Mari: Henkilökohtainen apu ja monimuotoinen osallisuus. Tutkimus vaikeavammaisten osallistumisesta ja osallisuudesta. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Lapin yliopisto. 2011. Kivistö.pdf 

Koivula, Anna-Kaarina: Ehkäisevä vanhustyö sosiaalitaloudellisen arvioinnin näkökulmasta. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. 2013. Koivula.pdf

Kokkonen, Mari: Johtamisopintojen arviointia sosiaalialan yliopistokoulutuksissa. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2015. Kokkonen.pdf

Kurtti, Aira: "Erilaiset politiikat ja toimintaperiaatteet maahanmuuttajien kotouttamisohjelmissa". Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Lapin yliopisto. 2010. Kurtti.pdf

Kuvaja, Anne: Työttömien työnhakumotivaatio ja motivointi: Sosiaalitoimen työvalmentajien näkökulmia. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Helsingin yliopisto. 2011. Kuvaja.pdf

Kyyhkynen, Tuula: Johtava sosiaalityöntekijä terveyssosiaalityön toimijana. Hyvinvointipalvelujen erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2012.
Kyyhkynen.pdf

Laitila, Maija: Pannaan paremmaksi – Kahden yhteistoiminta-alueen johtavien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden ajatuksia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta kotihoidossa. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Lapin yliopisto. 2010. Laitila.pdf

Lehtonen, Jenni: Kerjäläiskysymys 2000-luvun Helsingissä. Kerjäläisryhmän tulkintoja osa-alueista ja palvelutarpeista. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Helsingin yliopisto 2016. Lehtonen.pdf 

Lindroos Mikaela: Asylmottagningen och det sociala arbetets spänningar. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Helsingin yliopisto. 2017. Lindroos.pdf 

Paasio, Petteri: Näyttöön perustuva sosiaalityön käytäntö - järjestelmällinen katsaus vuosina 2010-2012 julkaistuista tutkimuksista. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2014. Paasio.pdf

Paavola, Jutta: "Kunta työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukemassa". Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. 2016. Paavola.pdf

Pajula, Maija-Liisa: Osaamisen johtaminen terveyssosiaalityössä. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. 2013. Pajula.pdf

Pimperi-Koivisto, Leena: Kunnalliset virkamiehet ja luottamushenkilöt yhteisen pöydän äärellä. Tapaustutkimus Oulunkaaren kuntayhtymän vuosittaisista sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimusneuvotteluista. Hyvinvointipalvelujen erikoisala. Lapin yliopisto. 2017. PimperiKoivisto2017.pdf

Pirinen, Hilkka: Hoivatyön tekijät ja sisällöt maaseudulla ja kaupungissa. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2011. Pirinen.pdf

Pippuri, Terhi: Koulun sosiaalityön asiakkuudet ja asiakasprosessit. Kvantitatiivinen tutkimus espoolaisista peruskoululaisista kuraattoripalveluissa. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. 2015. Pippuri.pdf

Raikisto, Kaisu-Leena: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia osallisuudesta ja valinnanvapaudesta palvelujärjestelmässä. Hyvinvointipalvelujen erikoisala. 2020. Raikisto2020.pdf

Rasa, Marjukka: Mahdollistettu toimijuus. Etnografia kehitysvammaisen aikuiden ja lähihoitajan arjesta asumispalveluyksikössä. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Lapin yliopisto. 2015. Rasa.pdf

Sarantaus, Antti 2017: Lapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely sosiaalitoimessa. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2017. Sarantaus.pdf

Talvenkorpi, Heidi: "Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen kustannusten ja tertiääritason lastensuojelukustannusten välistä tarkastelua". Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. 2016.

Tuosa, Pirjo: Uusi julkisjohtaminen päivähoidossa – case suoriteperusteinen budjetointi. Hyvinvointipalvelujen erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2012. Tuosa.pdf

Vuoristo, Niina: Lapsen asema lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla. Hyvinvointipalvelujen erikoisala. Turun yliopisto. 2017. Vuoristo.pdf