Sosiaalityön kelpoisuuskokeet

Ulkomailla suoritettujen sosiaalityön koulutusten tunnustaminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voi myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa niille, jotka ovat tuottaneet sosiaalityöntekijän ammatillisen pätevyyden suoritusmaassa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi määrätä hakijalle korvaavina toimenpiteinä sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen.

Lisätietoja saa Valviran sivuilta

Information på svenska besök Sosnets webbplats här

Yhteyshenkilö

Kelpoisuuskokeen suorittamisesta sopimiseksi hakijan tulee Valviran päätöksen saatuaan olla sähköpostitse yhteydessä Sosnetin koordinaatioyliopistoon.

Viestin liitteeksi on hyvä laittaa kopio Valviran päätöksestä.

Suunnittelija Sanna Lähteinen
Sanna.Lahteinen [a] ulapland.fi
puh. 040 849 3033  

 

Kokeen suorittaminen

Sosiaalityöntekijän kelpoisuuskoe suoritetaan Lapin yliopistossa. Kelpoisuuskokeeseen ilmoittautumiseksi hakijan tulee ottaa yhteyttä Sosnetin koordinaatioyliopistoon Sanna Lähteiseen.

Koe voidaan hakijan pyynnöstä järjestää Rovaniemellä, Tampereella, Helsingissä tai Ahvenanmaalla.

Koepäivät syksyllä 2021:

  • Helsinki: Torstai 4.11. klo 10-14 ja torstai 16.12. 9-13 TAI pe 17.12. klo 10-14 (ajankohta varmistuu syksyn aikana)
  • Tampere: keskiviikko 27.10. klo 12-16 ja keskiviikko 8.12. klo 16-20
  • Rovaniemi: kokousaika sovittavissa joustavasti ottamalla yhteyttä Sosnetin koordinaattoriin
  • Ahvenanmaa: kokousaika sovittavissa ottamalla yhteyttä Camilla Granholmiin (camilla.granholm[a]helsinki.fi)

Sosiaalityön kelpoisuuskokeeseen sisältyy yksi, kaksi tai kolme aihealuetta:

1) Suomalainen sosiaali- ja lapsioikeus,
2) Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja
3) Sosiaalityön teoria ja tutkimus.

Teille suoritettavaksi määrätyt kelpoisuuskokeen aihealueet käyvät ilmi Valviran päätöksestä.

Kelpoisuuskokeen hyväksytyn suorittamisen jälkeen esitätte Lapin yliopiston antaman todistuksen Valviralle.

Maksut

Kelpoisuuskokeen suorittamisesta perittävät maksut 1.8.2019 alkaen:
- yksi (1) aihealue: 150 euroa
- kaksi (2) aihealuetta: 300 euroa
- kolme (3) aihealuetta: 450 euroa.

Kelpoisuuskokeen tai sen jonkin osion uusimisesta peritään sama maksu kuin hylätystä suorituksesta on peritty.

Lisäksi Lapin yliopisto perii hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta 20 euroa.

Kelpoisuuskokeen kirjallisuus

Kelpoisuuskokeeseen valmistautuminen ja kirjallisuus 1.8.2019 alkaen


1. Kelpoisuuskoe aihealueena Suomalainen sosiaali- ja lapsioikeus (10 op)

Kelpoisuuskokeen tavoitteena on saavuttaa sosiaalityöhön liittyvästä oikeudellisesta sääntelystä riittävä tiedollinen taso, joka mahdollistaa sosiaalityöntekijänä toimimisen Suomessa.

Ole yhteydessä Sosnetin koordinaattoriin jo ennen kokeeseen valmistautumista. Kelpoisuuskoe aihealueena Suomalainen lapsi- ja sosiaalioikeus suoritetaan kahdessa koetilaisuudessa, joista ensimmäinen osa koskee sosiaalioikeutta ja toinen osa lapsioikeutta.

Kokeessa voi olla esseekysymysten lisäksi lainsäädännön soveltamista edellyttäviä case-tehtäviä. Kokeessa tulee olla mukana ajantasaiset lakitekstit monistettuina ilman merkintöjä tai Kokkonen Tuomas (toim.). Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (uusin painos). Helsinki: Talentum Media.

Arviointi:
Kelpoisuuskoe arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Suoritus arvioidaan hyväksytyksi, kun kokeen kaikista tehtävistä on saatu hyväksytty suoritus.

Kirjallisuus:

Sosiaalioikeus 5 op:

Tuori, Kaarlo & Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus. Helsinki: Talentum Pro. Luku 1, luvut 5-7, luku 8: alaluku 1, luku 10: alaluvut 1-4, 6-7, Luku 11, luku 12: alaluvut 1-2, 4.

Lapsioikeus 5 op:

Aer Janne 2012. Lastensuojeluoikeus. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun oikeudelliset perusteet. Helsinki: SanomaPro. Luvut I-IV, luku V: alaluvut 3-6, luku VI: alaluvut 1-4. (huomioi lukiessasi lastensuojelulakiin tulleet teoksen julkaisun jälkeiset muutokset)

Kangas, Urpo 2013. Perhe ja jäämistöoikeuden perusteet. Helsinki: Talentum. Luvut II (huomioi lukiessasi, että isyyslaki on uudistettu vuonna 2015), III, IV ja V.

Aaltonen, Anna-Kaisa 2009. Lapsioikeus ja lapsen oikeus tuomioistuimessa. Helsinki: Edita. Luvut 1-3, luvut 7-9.

Sosiaali- ja lapsioikeuden kelpoisuuskokeeseen kuuluvat säädökset:

Luettelossa on mainittu 1.2.2020 voimassaolevat säädökset. Sosiaalihuollon lainsäädäntöä uudistetaan. Kokeeseen luetaan ajantasaiset säädökset. Saat tentaattorilta luettelon ajantasaisesta lainsäädännöstä.

Perustuslaki, PL 731/1999, 2 luku. Perusoikeudet

Sosiaalihuoltoa koskevat säädökset:

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015
Laki toimeentulotuesta, 1412/1997
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001
Laki sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002
Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
Perhehoitolaki 253/2015
Laki omaishoidon tuesta 937/2005
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987
Päihdehuoltolaki 41/1986

Terveydenhuollon säädökset:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Mielenterveyslaki 1116/1990, luvut 1-2

Hallintoon ja oikeusturvaan kuuluvat säädökset:
Kotikuntalaki 201/1994, 1 ja 2 luku
Hallintolaki 434/2003
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, Julkisuuslaki 621/1999
Tietosuojalaki 1050/2018
Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Lapsioikeudelliset säädökset:

Lastensuojelulaki 417/2007
Avioliittolaki 234/1929, 5 luku
Isyyslaki 11/2015
Äitiyslaki 253/2018
Laki lapsen elatuksesta 704/1975
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 619/1996, 1-3 luvut
Adoptiolaki 22/2012 1-8 luvut
Elatustukilaki 580/2008
Laki holhoustoimesta 442/1999 1-5 luvut

Lakitekstit löytyvät Valtion säädöstietopankista www.finlex.fi/ajantasainen lainsäädäntö


2. Kelpoisuuskoe aihealueena Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä (10 op)

Kelpoisuuskokeen tavoitteena on, että opintojen suorittaja perehtyy suomalaisen hyvinvointivaltion kehitykseen ja nykytilaan, sosiaalityön määrittymiseen sekä palvelujärjestelmän toteuttamiseen ja toimintaan. Opintojen suorittajan tulee kyetä tarkastelemaan palvelujärjestelmää erityisesti sosiaalityön asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Kelpoisuuskokeen avulla tarkastellaan myös kokeeseen osallistuvan taitoja ja kykyä ymmärtää sekä jäsentää suomalaisen sosiaalityön erityispiirteitä suhteessa kansainväliseen sosiaalityöhön ja sosiaalityön universaaleihin peruskysymyksiin.

Kelpoisuuskokeen suorittajan tulee hallita aihealueen kirjallisuus siten, että kunkin teoksen olennaiset ydinkysymykset hahmottuvat, jäsentyvät ja tulevat ymmärretyiksi. Täydentävien opintojen suorittajan tulee saada hyväksytty suoritus kaikista palvelujärjestelmäosion teoksista.

Täydentävien opintojen suoritusmuotona on kirjallisuuskuulustelu. Kuulustelussa tentitään kahdeksan (8) teosta, joista kustakin suoritetaan esseemuotoinen tehtävä.

Arviointi: Kelpoisuuskoe arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Suoritus arvioidaan hyväksytyksi, kun kirjallisuuskuulustelun kaikista teoksista on saatu hyväksytty suoritus.

Kirjallisuus:

I Sosiaalityö-spesifinen osa-alue (5 op) suoritetaan yhteensä neljällä (4) teoksella:

Kaikille pakollinen teos: Törrönen, Maritta, Hänninen, Kaija, Jouttimäki, Päivi, Lehto-Lundén, Tiina, Salovaara, Petra & Veistilä, Minna 2016 (toim.): Vastavuoroinen sosiaalityö.

Valinnaiset teokset, valitse kolme (3) seuraavista:
1. Juhila, Kirsi 2006: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina.
2. Hiilamo, Heikki 2015: Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö. Mistä SOTE-uudistuksessa on kysymys? Sivut 1–114.
3. Metteri Anna, Valokivi Heli, Ylinen Satu 2014: Terveys ja sosiaalityö.
4. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2016: Sosiaalityön käsikirja. Sivut 1–169.


II Sosiaalipolitiikkaan perustuva osa-alue (5 op) suoritetaan yhteensä neljällä (4) teoksella:

Kaikille pakollinen teos: Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma 2000: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa.

Valinnaiset teokset, valitse kolme (3) seuraavista:
1. Haverinen & Kuronen & Pösö (toim.) 2014: Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus.
2. Wilkinson Richard, Pickett Kate (suom. Myllyoja) 2011: Tasa-arvo ja hyvinvointi.
3. Saari, Juho: Huono-osaiset.
4. Särkelä, Riitta, Siltaniemi Aki, Rouvinen-Wilenius Päivi, Parviainen Heikki, Ahola, Eija (toim.) 2014: Hyvinvointitalous. Huom. vain sivut 1–94.


3. Kelpoisuuskoe aihealueena Sosiaalityön teoria ja tutkimus (10 op)

Sosiaalityön teorian ja tutkimuksen aihealueen kelpoisuuskokeeseen kuuluu kaksi viiden opintopisteen kirjallisuusosiota. Suoritusmuotona on kirjallisuuskuulustelu, jossa suorittaja kirjoittaa kysymyksiin esseevastaukset. Kysymyksiä tulee molempien osioiden kirjoista yksi kysymys/kirja. Esseevastauksessa vastataan mahdollisimman laajasti kysymykseen.

Kelpoisuuskokeen tavoitteena on perehdyttää suorittaja sosiaalityön teorian ja tutkimuksen ajankohtaisiin aiheisiin erityisesti Suomessa tehdyn sosiaalityön tutkimuksen näkökulmasta. Kelpoisuuskoe toimitetuista artikkeliteoksista, joissa käsitellään sosiaalityön tutkimuksen sisällöllisiä, metodologisia ja teoreettisia kysymyksiä. Tämän lisäksi sosiaalityön tutkimukseen perehtyminen lisää kelpoisuuskokeen suorittajan ymmärrystä sosiaalityön ammatillisen toiminnan perusteista, tavoitteista ja haasteista.

Arviointi:
Kelpoisuuskoe arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Suoritus arvioidaan hyväksytyksi, kun kirjallisuuskuulustelun kaikista teoksista on saatu hyväksytty suoritus.

Kirjallisuus I osa:
1. Kotiranta, Tuija & Niemi, Petteri & Haaki, Raili (toim.) 2011: Sosiaalisen toiminnan perusta.
2. Laitinen, Merja & Niskala Asta (toim.) 2013: Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
3. Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.) 2009: Sosiaalityö ja teoria.
4. Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) 2010: Sosiaalityön arvot ja etiikka

Kirjallisuus II osa:
1. Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) 2012: Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?
2. Pohjola, Anneli, Kemppainen, Tarja & Väyrynen, Sanna (toim.) 2012 Sosiaalityön vaikuttavuus.
3. Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana 2014 (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö.
4. Juvonen, Tarja & Lindh, Jari & Pohjola, Anneli & Romakkaniemi, Marjo (toim.) 2018 Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus.