Verkoston lausunnot

Sosnet on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja.

Verkosto ottaa kantaa sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön kannalta keskeisiin lainsäädäntöuudistuksiin sekä pyrkii eri tavoin osalistumaan niistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vuonna 2024 valmistellut lausunnot ja kannanotot

Sosnetin lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta 18.1.2024

Sosnetin kannanotto kehysriiheen sosiaalityöntekijän sijaisuuden kelpoisuusehtojen muuttamisesta 29.4.2024

Vuosi 2023

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 11.1.2023

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä 7.2.2023

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta 13.4.2023

Huoltaja-säätiön, Talentian, Sosiaalialan osaamiskeskusten ja Sosnetin kannanotto hallitusohjelmaneuvotteluihin: Sosiaalihuolto tarvitsee TKI-rakenteet 3.5.2023

Sosnetin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankekeen (SOTEKO) loppuraportista 15.6.2023

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 9.11.2023

Vuosi 2022

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi 17.2.2022

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi 25.3.2022

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistosairaaloiden tehtävistä 3.10.2022

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta 22.12.2022

Vuosi 2021

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaksi ja toimeenpanosuunnitelmaksi 2022-2026 10.12.2021

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lastensuojelulain 13 §:n muuttamisesta 18.11.2021

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta 26.8.2021

Sosnetin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 18.6.2021

Sosnetin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lastensuojelulain muuttamisesta 20.5.2021

Sosnetin lausunto sivistysvaliokunnalle sote-uudistuksesta 5.3.2021

Vuosi 2020

Unifin ja Sosnetin lausunto sivistysvaliokunnalle sosiaalihuoltolain muuttamisesta (Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus) 28.2.2020

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sosiaalihuoltolain muuttamisesta (Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus) 13.3.2020

Sosnetin, sosiaalialan osaamiskeskusten ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran vetoomus sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 23.4.2020

Sosnetin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 24.9.2020

Vuosi 2019

Sosnetin ja sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien kannanotto sosiaalihuollon osaamisen turvaamiseksi 13.3.2019

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle erikoistumiskoulutuksen korvausperusteista vuonna 2019 12.8.2019

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain muuttamisesta (Sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus) 18.12.2019

Vuosi 2018

Kirjallinen kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa maakunta- ja järjestämislaista ja valinnanvapauslaista 4.5.2018

Sosnetin lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilölakia koskevaan selvitykseen 14.9.2018

Hallituksen esitysluonnos asiakas- ja potilaslaiksi 16.9.2018

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1.10.2018

Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sosiaalihuoltolain muuttamisesta 21.11.2018

Vuosi 2017

HE sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2.3.2017

Tilannekatsaus sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanosta 3.3.2017

Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 27.3.2017

Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa maakunta- ja järjestämislaista 2.5.2017

Kuuleminen eduskunnan sivistysvaliokunnassa maakunta- ja järjestämislaista 13.6.2017

Lausunto erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 16.6.2017

Lausunto HE valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista 18.6.2017

Lausunto HE vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta 4.7.2017

Lausunto HE laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 31.8.2017

Lausunto esityksestä eettiseksi suositukseksi mittareiden käytöstä sosiaalialan asiakastyössä ja johtamisessa 13.10.2017

Lausunto HE laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 15.12.2017