Genomförandet av utbildningen och urvalsförfarande

Utbildningen genomförs som distansundervisning och är tvåspråkig: en del av utbildningsmaterialet är svenskspråkigt och uppgifterna är möjliga att utföra på svenska.

Ansökan till utbildningen är öppen under perioden 2.-22.5.2022 (på finska).

Sökande antas vid Östra Finlands Universitet som ansvarar för genomförandet av utbildningen under läsåret 2022–2023. Åbo universitet fungerar som arbetspar.

Till den  utbildningen väljs 40 deltagare på basen av uppvisad motivation och utbildningsbehov. Utbildningen genomförs en gång per läsår.

Utbildningen startar i september 2022. Ansökning: https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Hakeutuminen-ohjaajakoulutukseen

Mera information

Mera information om handledarutbildningen och ansökan fås i första hand från denna webbsida och vid behov av:

planerare Sanna Lähteinen förnamn.efternamn@ulapland.fi 
koordinator Mari Suonio förnamn.efternamn@uef.fi 

Bekanta dig även med utbildningens informationsbroschyr Sosnet broschyren 20222023_svenska.pdf