Genomförandet av utbildningen och urvalsförfarande

Under hösten 2021 och början av våren 2022 ordnar Sosnet en rikstäckande handledarutbildning för socialarbetare som är intresserade av att handleda studenter. 
Utbildningen genomförs som distansundervisning och är tvåspråkig: en del av utbildningsmaterialet är svenskspråkigt och uppgifterna är möjliga att utföra på svenska.

Ansökan till utbildningen är öppen under perioden 9.8-6.9.2021.

Sökande antas vid Tammerfors Universitet som ansvarar för genomförandet av utbildningen under läsåret 2021–2022. Östra Finlands universitet fungerar som arbetspar.

Till den första utbildningen väljs 30–40 deltagare på basen av uppvisad motivation och utbildningsbehov. Utbildningen genomförs en gång per läsår.

Utbildningen startar i slutet av september/början på october direkt efter genomförd urvalsprocess.

Mera information

 
Mera information om handledarutbildningen och ansökan fås i första hand från denna webbsida och vid behov av:

planerare Sanna Lähteinen förnamn.efternamn@ulapland.fi 
koordinator Mari Suonio förnamn.efternamn@uef.fi 
universitetslektor Rosi Enroos förnamn.efternamn@tuni.fi

Ansökningsblanketten

Ansökan till handledarutbildningen görs genom att fylla i den elektroniska ansökningsblankett som publiceras på denna sida på ansökningsperiodens första dag.
Innan du fyller i blanketten:

  • Bekanta dig med kursbeskrivningen.
  • Kontrollera tidtabellen för de obligatoriska distansundervisningstillfällena.
  • Skriv i enlighet med instruktionerna ditt motivationsbrev. Motivationsbrevet skickas in som obligatorisk bilaga till ansökningsblanketten.
  • Samla ihop den information som krävs för ansökan: hur många år har du varit verksam som socialarbetare? Är du legitimerad socialarbetare? Har du tidigare deltagit i en handledarutbildning? Om så är fallet – vilken handledarutbildning? Har du tidigare handlett studenter och om så är fallet- vid vilket universitet?

Det lönar sig att fylla i ansökningsblanketten efter att du skrivit ditt motivationsbrev.

Länk till ansökningsblanketten (öppnas i ett nytt fönster).

Länken aktiveras 9.8.21 i samband med ansökningsperiodens början. 

Motivationsbrev

Studerande till kursen antas på basen av ansökningsuppgiften och den sökandes bakgrundsuppgifter. 

Instruktioner för ansökningsuppgiften (motiveringsbrevets längd uppdaterad 11.8.2021):

Skriv en kort text (1-2 sidor, max. 1500 ord) i två delar enligt följande:

del I
Beskriv din egen bakgrund som socialarbetare (vilken typ av arbete har du utfört, hur länge har du verkat som socialarbetare och övrig relevant erfarenhet)

del II
Berätta varför du är intresserad av att gå handledarutbildningen och om dina tankar kring studenthandledning.

Returnera uppgiften i PDF-format. Namnge filen med ditt eget namn (förnamn efternamn).

Utbildningens innehåll

Bekanta dig noggrant med utbildningens innehåll (länk till kursbeskrivning (PDF) samt till kursbroschyren (PDF)

I kursen ingår tre obligatoriska distansträffar. Deltagande i dessa träffar utgör en del av kursprestationen. Distransträffaranas datum är:

fre. 1.10.2021 kl. 12:30-15:30
fre. 3.12.2021 kl. 12:30-15:30
fre. 4.2.2022 kl. 12:30-15:30

Utbildningen genomförs i högskolornas gemensamma DigiCampus-miljö. De antagna till kursen får instruktioner för inloggning i samband med antagningsbeskedet. Det digitala kursområdet öppnar i slutet av september.


Kommande ansökningsperioder och urvalskriterier

Ansökningstiden till handledarutbildningen läsåret 2021-2022 pågår under perioden 9.8-6.9.2021.

Ansökningstiden för handledarutbildningen läsåret 2022-2023 meddelas senast i maj 2022.

Till utbildningen antas i första hand legitimerade socialarbetare som är aktiva i arbetslivet. Urvalet görs på basis av den studerandes motivation, utbildningsbehov samt geografiska grunder. I urvalet beaktas socialarbetarens möjlighet att handleda studenter på sin arbetsplats.