Genomförandet av utbildningen och urvalsförfarande

Utbildningen genomförs som distansundervisning och är tvåspråkig: en del av utbildningsmaterialet är svenskspråkigt och uppgifterna är möjliga att utföra på svenska.

Ansökan till utbildningen är öppen under perioden 15.5-21.8.2023 (på finska).

Sökande antas vid Åbo Universitet som ansvarar för genomförandet av utbildningen under läsåret 2023–2024. Jyväskylä universitet fungerar som arbetspar.

Till den  utbildningen väljs 40 deltagare på basen av uppvisad motivation och utbildningsbehov. Utbildningen genomförs en gång per läsår.

Utbildningen startar i september 2023. Ansökning: https://www.sosnet.fi/FI/Peruskoulutus/Kaytannonopetus/Hakeutuminen-ohjaajakoulutukseen

Mera information

Mera information om handledarutbildningen och ansökan fås i första hand från denna webbsida och vid behov av:

planerare Sanna Lähteinen förnamn.efternamn@ulapland.fi 
koordinator Mari Suonio förnamn.efternamn@uef.fi 

Bekanta dig även med utbildningens informationsbroschyr Sosnet broschyren 2023-2024 svenska.pdf