Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus

Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoisalan koulutus kohdentuu haavoittuvassa tilanteessa elävien aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityö ymmärretään laajasti kaikenikäisten aikuisten ja moninaisen aikuisväestön parissa tehtävänä työnä. Opinnoissa tarkastellaan sosiaalista kuntoutusta toimintana, jonka tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn moniulotteinen vahvistaminen.

Erikoistumiskoulutuksessa aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä lähestytään niin yhteiskunnallisten muutosprosessien analyysin, palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin, ammatillisten vuorovaikutustaitojen syventämisen kuin menetelmällisen kehittämisen näkökulmista.

Koulutus vahvistaa valmiuksia ammattikäytäntöjen ja palvelujärjestelmän tutkivaan kehittämiseen sekä vaativissa asiakastyön tilanteissa tarvittavaa erityisosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Eriarvoisuuden lisääntyminen, maahanmuutto ja sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvat muutokset ja aikuissosiaalityön kehittäminen tuottavat omalta osaltaan tarvetta aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen monitasoiselle ja monialaiselle osaamiselle.

Erikoisalan vastuuyliopisto on Lapin yliopisto. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa.

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen teoreettinen ja tutkimuksellinen ja perusta
 • Kaikenikäisten aikuisten sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen
 • Haastavissa asiakastilanteissa toimiminen, omatyöntekijyys ja palvelujen koordinointi
 • Sosiaalityön käytäntöjen ja palvelujen arviointi ja kehittäminen monialaisissa toimintaympäristöissä

Tutustu Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen esitteeseen (pdf) ja opetussuunnitelmaan 2023–2025  (pdf).

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan keväällä 2025.

Erikoisalan vastaavat opettajat

Professori Sanna Hautala
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Yliopistonlehtori Ulla Salovaara
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Professori Kirsi Juhila
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Yliopistonlehtori Johanna Ranta
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Professori (ma.) Kirsi Günther
Turun yliopisto
etunimi.sukunimi@utu.fi

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen erikoisalan koulutus antaa valmiudet sosiaalityön sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavaan järjestämiseen.

Erikoisalan painopisteitä ovat palvelurakenteiden uudistaminen, välineet asiakaslähtöiseen palvelujärjestelmään, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö sekä palvelujen tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi.

Koulutus toteutetaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä.Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen järjestäminen, hankinta ja tuottaminen
 • Vaikuttavat innovaatiot ja palvelujen talous
 • Erikoisosaaminen monialaisissa verkostoissa
 • Tutkimustietoon perustuva palvelujen kehittäminen

Tutustu Hyvinvointipalvelujen esitteeseen (pdf) ja opetussuunnitelmaan 2022-2024 (pdf). 

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan 23.1.-20.2.2024. 

Erikoisalan vastaavat opettajat

Apulaisprofessori Minna Zechner
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Professori Timo Toikko
Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö - Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunta

Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunta vahvistaa tutkimukseen perustuvaa erikoistunutta sosiaalityön osaamista, jota tarvitaan lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä sosiaalityössä ja palveluissa.

Erikoisalalla syvennetään osaamista tiedonmuodostuksessa, arvioinnissa ja dokumentoinnissa sekä asiakkaiden elämään liittyvien ilmiöiden tunnistamisessa. Koulutus antaa valmiuksia toimia sosiaalityön erityisasiantuntijana yhteistyöverkostoissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa huomioidaan palvelurakenteiden muutos, monitoimijainen yhteistyö sekä uudenlaisten työmenetelmien kehittämisen ja vaikuttavuuden arvioinnin tarve.

Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunnan opetus perustuu sosiaalityön, lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen sekä perhetutkimuksen monitieteiseen tutkimustietoon. Tavoitteena on integroida sosiaalityön tieteenalan ja lähialojen tietoa ammatilliseen työhön ja kehittämiseen.

Erikoisalan vastuuyliopistoina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Lasten, nuorten ja perheiden asema yhteiskunnassa ja asiakkaiden elämään liittyvien ilmiöiden tunnistaminen
 • Arviointi ja työskentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa
 • Traumatietoinen ja monikulttuurinen sosiaalityö
 • Monitoimijaisen asiakastyön ja palvelurakenteiden kehittäminen
 • Asiakastyön ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi, tutkiva kehittäminen ja johtaminen

Tutustu Lapsiperhe- ja nuorisosiaalityön esitteeseen (pdf) ja opetussuunnitelmaan 2023-2025 (pdf).

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan 2025.

Erikoisalan vastaavat opettajat

Yliopistonlehtori Kati Kallinen
Itä-Suomen yliopisto
kati.kallinen(a)uef.fi

Professori Riitta Vornanen
Itä-Suomen yliopisto
riitta.h.vornanen(a)uef.fi

Tutkija, erikoissosiaalityöntekijä Minna Alin
Turun yliopisto
mmlaal(a)utu.fi

Professori Merja Anis
Turun yliopisto
merja.anis(a)utu.fi

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö - Lastensuojelun opintosuunta
Lastensuojelun opintosuunta vahvistaa tutkimukseen perustuvaa erikoistunutta sosiaalityön osaamista, jota tarvitaan lastensuojelun tehtävissä. Erikoistumiskoulutus vahvistaa ammatillista osaamista vaativasta asiakastyöstä ja palveluiden kehittämisestä, lastensuojelun työn vaikuttavuuden arvioimisesta sekä asiakasprosessien ja ammatillisen toiminnan johtamisesta ja lastensuojelua koskevan tiedon tuottamisesta ja jakamisesta.

Lastensuojelun opintosuunnan opetus perustuu sosiaalityön, perhetutkimuksen, lapsuudentutkimuksen ja lastensuojelun monitieteiseen tutkimustietoon sekä tutkimustiedon integrointiin osallistujien työssä hankittuun osaamiseen. Tavoitteena on hallita sekä sosiaalityön tieteenalan että lähialojen tietoa, jota integroidaan ammatilliseen työhön ja kehittämiseen.

Erikoisalan vastuuyliopistoina ovat Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Lasten, nuorten ja perheiden asema yhteiskunnassa
 • Lastensuojelun järjestelmä, käytännöt, päätöksenteko, dokumentointi ja lapsen etu
 • Lasten ja nuorten kanssa työskentely ja haastavat asiakastilanteet
 • Lastensuojelun asiakastyön ja palveluiden johtaminen, tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Tutustu Lastensuojelun esitteeseen (pdf)  ja opetussuunnitelmaan 2024–2026 (pdf). 

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan 23.1.-20.2.2024. 

Erikoisalan vastaavat opettajat

Yliopistonlehtori Eveliina Heino
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

Koulutusasiantuntija Tuija Eronen
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi

Yliopistonlehtori Tuuli Lamponen
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi
Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityön tarve nousee yhteiskunnallisten ongelmien tulevaisuuden haasteista ja palvelujärjestelmän muutoksista, joiden vuoksi on tärkeää tunnistaa sosiaalisten ongelmien rakenteellisia syitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Myös uudistunut sosiaalihuoltolainsäädäntö (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 7 §) korostaa rakenteellisen sosiaalityön merkitystä ja painottaa sosiaalityön asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutus antaa valmiudet tuottaa asiakastyöhön perustuvaa tietoa asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä palvelujen vaikutuksista, antaa toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kuntien asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen suorittaneet sosiaalityöntekijät toimivat palveluorganisaatioidensa tiedontuotannon ja vaikuttamisen erityisasiantuntijoina sekä rakenteellisen sosiaalityön toimintakäytäntöjen kehittämisen edelläkävijöinä.

Koulutuksen toteuttaa Jyväskylän yliopisto.


Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Julkisuustyö, viestintä ja tiedontuotanto vaikuttamisen välineenä
 • Valtaistaminen, osallisuus- ja oikeudenmukaisuustyö
 • Toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittäminen
 • Arviointi- ja vaikuttavuustutkimus rakenteellisen sosiaalityön välineenä

Tutustu Rakenteellisen sosiaalityön esitteeseen (pdf) ja opetussuunitelmaan 2024-2026 (pdf).

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan vuonna 2026. 

Erikoisalan vastaavat opettajat

Professori Kati Närhi
Jyväskylän yliopisto
Kati.Narhi[at]jyu.fi

Yliopistonlehtori Johanna Kiili
Jyväskylän yliopisto
johanna.kiili[at]jyu.fi