Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen erikoisalan koulutus antaa valmiudet sosiaalityön sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavaan järjestämiseen.

Erikoisalan painopisteitä ovat palvelurakenteiden uudistaminen, välineet asiakaslähtöiseen palvelujärjestelmään, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö sekä palvelujen tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi.

Koulutus toteutetaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä.Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen järjestäminen, hankinta ja tuottaminen
 • Vaikuttavat innovaatiot ja palvelujen talous
 • Erikoisosaaminen monialaisissa verkostoissa
 • Tutkimustietoon perustuva palvelujen kehittäminen

Tutustu Hyvinvointipalvelujen esitteeseen (pdf) ja opetussuunnitelmaan 2022-2024 (pdf). 

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan syksyllä 2021. Hakuaika 26.8.-23.9.2021.

Erikoisalan vastaavat opettajat

Professori Marketta Rajavaara
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Professori Timo Toikko
Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi
Kuntouttava sosiaalityö

Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutus kohdentuu vaativassa elämäntilanteessa elävien aikuisten parissa tehtävään kuntouttavaan työhön ja aikuissosiaalityöhön niin yhteiskunnallisten muutosprosessien analyysin, palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin kuin ammatillisten vuorovaikutustaitojen syventämisen näkökulmasta.

Koulutus vahvistaa valmiuksia ammattikäytäntöjen ja palvelujärjestelmän tutkivaan kehittämiseen sekä vaativissa asiakastyön tilanteissa tarvittavaa erityisosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Eriarvoisuuden lisääntyminen, maahanmuutto ja sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvat muutokset ja aikuissosiaalityön kehittäminen tuottavat omalta osaltaan tarvetta kuntouttavan sosiaalityön monitasoiselle ja monialaiselle osaamiselle.

Erikoisalan vastuuyliopisto on Lapin yliopisto. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Kuntouttavan sosiaalityön tutkimuksellinen perusta
 • Vaativissa elämäntilanteissa elävien asiakasryhmien kanssa tehtävä työ
 • Sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kuntoutus
 • Kuntouttavan sosiaalityön arviointi ja kehittäminen

Tutustu Kuntouttavan sosiaalityön esitteeseen ja opetussuunitelmaan 2020-2022

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan syksyllä 2022.

Erikoisalan vastaavat opettajat

Professori Sanna Hautala
Lapin yliopisto
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Professori Kirsi Juhila
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tutkijatohtori Johanna Ranta
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Yliopistonlehtori Kirsi Günther
Turun yliopisto
etunimi.sukunimi@utu.fi

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö - Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunta

Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunta vahvistaa tutkimukseen perustuvaa erikoistunutta sosiaalityön osaamista, jota tarvitaan lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä sosiaalityössä ja palveluissa.

Erikoisalalla syvennetään osaamista tiedonmuodostuksessa, palvelutarpeen arvioinnissa, muissa tilannearvioinneissa ja dokumentoinnissa sekä lapsiperheiden ja nuorten elämään liittyvien ilmiöiden tunnistamisessa. Koulutus antaa valmiuksia toimia sosiaalityön erityisasiantuntijana moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa huomioidaan palvelurakenteiden muutos, monitoimijainen yhteistyö sekä uudenlaisten työmenetelmien kehittämisen ja vaikuttavuuden arvioinnin tarve.

Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunnan opetus perustuu sosiaalityön, lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen sekä perhetutkimuksen monitieteiseen tutkimustietoon sekä tutkimustiedon integrointiin osallistujien työssä hankittuun osaamiseen. Tavoitteena on hallita sekä sosiaalityön tieteenalan että lähialojen tietoa, jota integroidaan ammatilliseen työhön ja kehittämiseen.

Erikoisalan vastuuyliopistoina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Lasten, nuorten ja perheiden asema yhteiskunnassa
 • Lapsiperhesosiaalityö ja nuorisososiaalityö sekä lasten ja nuorten kanssa työskentely
 • Traumatietoinen ja monikulttuurinen sosiaalityö
 • Moniammatillisen asiakastyön ja palvelurakenteiden kehittäminen
 • Asiakastyön ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja tutkiva kehittäminen

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan syksyllä 2022. Lisätietoa opiskelijahausta viimeistään loppukeväästä 2022.

Erikoisalan vastaavat opettajat

Professori Merja Anis
Turun yliopisto
etunimi.sukunimi[at]utu.fi

Professori Riitta Vornanen
Itä-Suomen yliopisto
riitta.h.vornanen(a)uef.fi
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö - Lastensuojelun opintosuunta
Lastensuojelun opintosuunta vahvistaa tutkimukseen perustuvaa erikoistunutta sosiaalityön osaamista, jota tarvitaan lastensuojelun tehtävissä. Erikoistumiskoulutus vahvistaa ammatillista osaamista vaativasta asiakastyöstä ja palveluiden kehittämisestä, lastensuojelun työn vaikuttavuuden arvioimisesta sekä asiakasprosessien ja ammatillisen toiminnan johtamisesta ja lastensuojelua koskevan tiedon tuottamisesta ja jakamisesta.

Lastensuojelun opintosuunnan opetus perustuu sosiaalityön, perhetutkimuksen, lapsuudentutkimuksen ja lastensuojelun monitieteiseen tutkimustietoon sekä tutkimustiedon integrointiin osallistujien työssä hankittuun osaamiseen. Tavoitteena on hallita sekä sosiaalityön tieteenalan että lähialojen tietoa, jota integroidaan ammatilliseen työhön ja kehittämiseen.

Erikoisalan vastuuyliopistoina ovat Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Lasten, nuorten ja perheiden asema yhteiskunnassa
 • Lastensuojelun järjestelmä, käytännöt, päätöksenteko, dokumentointi ja lapsen etu
 • Lasten ja nuorten kanssa työskentely ja haastavat asiakastilanteet
 • Lastensuojelun asiakastyön ja palveluiden johtaminen, tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Tutustu Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön esitteeseen suomeksi (pdf) tai broschyren på svenska (pdf) sekä opintosuunnan opetussuunnitelmaan 2022–2024 (pdf).

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan syksyllä 2021. Hakuaika on 26.8.–23.9.2021.

Erikoisalan vastaavat opettajat

Yliopistonlehtori Eveliina Heino
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

Yliopistonlehtori Tuija Eronen
Tampereen yliopisto
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi
Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityön tarve nousee yhteiskunnallisten ongelmien tulevaisuuden haasteista ja palvelujärjestelmän muutoksista, joiden vuoksi on tärkeää tunnistaa sosiaalisten ongelmien rakenteellisia syitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Myös uudistunut sosiaalihuoltolainsäädäntö (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 7 §) korostaa rakenteellisen sosiaalityön merkitystä ja painottaa sosiaalityön asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutus antaa valmiudet tuottaa asiakastyöhön perustuvaa tietoa asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä palvelujen vaikutuksista, antaa toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kuntien asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen suorittaneet sosiaalityöntekijät toimivat palveluorganisaatioidensa tiedontuotannon ja vaikuttamisen erityisasiantuntijoina sekä rakenteellisen sosiaalityön toimintakäytäntöjen kehittämisen edelläkävijöinä.

Koulutuksen toteuttaa Jyväskylän yliopisto.


Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Julkisuustyö, viestintä ja tiedontuotanto vaikuttamisen välineenä
 • Valtaistaminen, osallisuus- ja oikeudenmukaisuustyö
 • Toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittäminen
 • Arviointi- ja vaikuttavuustutkimus rakenteellisen sosiaalityön välineenä

Tutustu Rakenteellisen sosiaalityön esitteeseen (pdf) ja opetussuunitelmaan 2021-2023 (pdf).

Seuraava opiskelijahaku toteutetaan syksyllä 2023.

Erikoisalan vastaavat opettajat

Professori Kati Närhi
Jyväskylän yliopisto
Kati.Narhi[at]jyu.fi

Yliopistonlehtori Johanna Kiili
Jyväskylän yliopisto
johanna.kiili[at]jyu.fi

Yliopistonopettaja Riikka Niemi
Jyväskylän yliopisto
riikka.j.niemi[a]jyu.fi