Sosnetin viestintästrategia

Sosnet-yhteistyön arvoperusta ja ydinteemat

Sosnet pyrkii sitoutumaan viestinnässään sekä tiedeyhteisön että sosiaalityön tutkimuksen keskeisiin arvolähtökohtiin:

  • Tutkimusperustaisuus: Sosnetin viestinnässä korostamme, että asiat perustuvat tutkittuun tietoon.
  • Eettinen vastuullisuus: Viestintä on sopusoinnussa sosiaalityön mission ja eettisten periaatteiden kanssa. Kaikessa viestinnässä vaalitaan tutkijan vapautta ja kannustetaan tutkijan autonomian käyttämiseen Sosiaalityön tutkimus ja tieteenala on kansainvälinen ja globaali yhteisö, joka kunnioittaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja moninaisuutta. Se tarkoittaa sitoutumista kansainvälisen moninaisuuden ja metodologisen pluralismin vaalimiseen.
  • Yhteiskunnallinen ja rakenteellinen näkökulma: Sosiaalityön juuret ovat vahvasti yhteiskuntatieteissä. Rakenteellisen ulottuvuuden huomiointi on keskeistä, kun tulkitaan sosiaalisia ongelmia ja sosiaalisten ongelmien taustasyitä.Tutkimuksessa keskitytään sekä rakenteellisiin kysymyksiin sekä sosiaalisiin ongelmiin vaikuttaviin syihin ja ratkaisuihin. Näillä on keskeinen merkitys myös sosiaali- ja terveyspalveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä.
  • Proaktiivisuus ja medianäkyvyys: Kannustamme sosiaalityön tutkijoita medianäkyvyyteen ja proaktiiviseen toimintaan.

Viestinnän ja vaikuttamisen kärkiteemat

Sosnet pyrkii vahvistamaan viestintää käsillä olevan sote-uudistuksen valmistelussa, jossa mielestämme on edistettävä seuraavia asioita:

  • Korostamme kaikessa viestinnässä yliopistotason tutkimukseen ja koulutuksen perustuvaa asiantuntijuutta. Sosiaalityö on vaativaa ammattihenkilön tekemää työtä haastavan asiakasryhmän parissa. Työ edellyttää tutkimusperustaista koulutusta. Kansainvälisesti vertaillen suomalaisilla sosiaalityöntekijöillä on korkea koulutustaso, joka on tarpeen hyödyntää sote-uudistuksessa täysimääräisesti. Menestyvät organisaatiot ovat innovatiivisia, jonka vuoksi sosiaalihuollon monipuolinen osaaminen tulee ottaa sote-uudistuksessa täysimääräisesti käyttöön.
  • Pyrimme viestinnällä edistämään sote-uudistuksen edellytysten turvaamista. Sote-uudistuksen tavoitteiden onnistuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen rakenteiden ja rahoituksen varmistamista. Sosnet on tehnyt osaamiskeskusjohtajien kanssa aloitteen tutkimus- ja kehittämisrakenteiden organisoimiseksi viidellä yhteistoiminta-alueella.
  • Pyrimme lisäämän sosiaalihuollon näkyvyyttä sekä sote-uudistuksen että sitä koskevan lainsäädännön valmistelussa. Nykytilanteessa ratkaisuja on tehty pitkälti terveydenhuollon lähtökohdista ja tavoitteista. Jatkossa tavoitteena on toimia proaktiivisesti ja lisätä sosiaalihuollon ja yhteiskuntatieteen näkyvyyttä niin julkisessa keskustelussa kuin lainsäädännön valmistelussa.
  • Pyrimme korostamaan asiakaslähtöisyyden merkitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen keskeisenä lähtökohtana. Asiakkaiden näkökulman esiin nostaminen uudistuksessa on tärkeää, sillä erityisesti paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat ovat olleet vähällä huomiolla valinnanvapauslakiehdotuksessa. Pyrimme tunnistamaan ja tuomaan esiin palvelujen markkinoitumiseen ja palveluiden keskittymiseen liittyviä riskejä erityisesti palvelujen saatavuuden ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta. Uudistus ei saa vaarantaa asiakkaiden oikeuksia lähipalveluihin tai jättää asiakasryhmiä kokonaan tarvittavan tuen ulkopuolelle.