sosnet_06.jpg

Sosiaalityön tutkimuksen päivien prekonferenssi, 16.2.2022 klo 12–17, huom. järjestetään ennakkotiedoista poiketen etänä

Tieteenfilosofia sosiaalityön tutkimuksessa ja väitöskirjoissa

Kun tutkimuksessa pohditaan sen tieteenfilosofisia lähtökohtia ja sitoumuksia, pohditaan samalla sitä, millainen on, tai millaisena ymmärretään, tutkimuksen kohteena oleva todellisuus ja millaista tietoa tuosta todellisuudesta voidaan tutkimuksella saada. Tieteenfilosofia asemoi tutkimusasetelmaa ja kiinnittää huomion tiedon luonteeseen ja tietämisen kysymyksiin.
Mitä tarkoittavat ontologiset ja epistemologiset kysymykset tutkimuksessa? Millaiseen tutkimusperinteeseen oma tutkimus asettuu? Mitä tieteenfilosofia on oman väitöstutkimuksen kannalta? Kuinka tunnistaa tieteenfilosofiset lähtökohdat omassa tutkimusasetelmassa? Miten huomioida tutkimusasetelmassa tietoon ja tietämiseen kytkeytyvät näkökulmat? 
Sosnetin järjestämässä sosiaalityön tutkimuksen prekonferenssissa keskitytään miettimään tieteenfilosofisia kysymyksiä. Iltapäivän aikana pohditaan tieteenfilosofisia sitoumuksia sosiaalityön tutkimuksessa ja teoreettisten paradigmojen merkitystä tutkimuksessa. Prekonferenssi on tarkoitettu sosiaalityön tohtorikoulutettaville. 
Professori Juha Hämäläisen alustuksen jälkeen jakaudutaan pienryhmiin. Ryhmissä keskustellaan vetäjien ja osallistujien kanssa tieteenfilosofisista kysymyksistä kunkin osallistujan etukäteen valmisteleman seminaaripaperin pohjalta. 

The Finnish Social Work Research Conference, pre-conference, 16 February 2022 at 12–5pm !!! Online, in Zoom !!!

Philosophy of science in social work research and doctoral dissertations 

Ontological and epistemological questions in research refer to considerations and discussion of how the research understands reality and the possibilities of obtaining or creating knowledge of that reality through research. Philosophy of science positions the research and pays attention to the nature and questions of knowledge. 
Researchers thus need to consider for example the following questions: What do ontological and epistemological questions mean in this specific study? In what kind of research tradition does the study take part? How to identify the philosophical starting points in one’s research? How to take into account aspects related to knowledge in the research design?
The pre-conference on social work research organised by Sosnet focuses on questions related to philosophy of science. During the afternoon, philosophical commitments in social work research and the significance of methodological paradigms in research will be discussed. The pre-conference is intended for doctoral researchers in social work.
After the introduction lecture by Professor Juha Hämäläinen and relating discussion, the participants will be divided into smaller groups. The groups discuss research philosophical issues with social work researchers and teachers serving as facilitators and on the basis of the seminar papers prepared in advance by participating doctoral researchers.
 

Prekonferenssin suorittaminen osana tohtoriopintoja 

Sosiaalityön tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus suorittaa seminaari 2 opintopisteen suuruisena opintona. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista prekonferenssissa ja noin viiden sivun seminaaripaperin kirjoittamista omaan tutkimusasetelmaan liittyvistä tieteenfilosofisista kysymyksistä. Seminaaripaperi voi olla enemmän pohdiskeleva tietoon ja tietämiseen liittyvä, tai pidemmälle viety oman tutkimuksen tutkimusperinteeseen ja ontologiaan perustuva. Seminaaripaperissa tulee noudattaa oman yliopiston tieteellisen kirjoittamisen yleisiä ohjeistuksia. Siinä voi hyödyntää esimerkiksi jo valmista tutkimussuunnitelma- tai väitöskirjatekstiä. Seminaarin kansilehteen oma nimi, yliopisto, väitöskirjan aihe ja lyhyt tiivistelmä.  Seminaaripaperin pohjalta tulee valmistella lyhyt alustus pienryhmään. 

Prekonferenssin maksimiosallistujamäärä on seminaaripaperin esittävien osalta 15-18 osallistujaa. Tämän lisäksi osallistujia, jotka eivät esittele omaa seminaaripaperia, mahtuu mukaan 12. Prekonferenssi järjestetään, mikäli seminaaripaperin esittäviä osallistujia on vähintään 10. Pienryhmistä yksi kokoontuu englanninkielisenä ja kaksi suomenkielisenä. Osallistujat valitaan tasaisesti yliopistojen välillä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Prekonferenssin suorittamisesta osana omia tohtoriopintoja ja suorituksen vastaanottamisesta tulee sopia erikseen oman väitöskirjan ohjaajan tai muun oman yliopiston jatko-opinnoista vastaavan henkilön kanssa. Suorituksen kirjaaminen ja arviointi tapahtuu omassa yliopistossa. 

 

Pre-conference as part of doctoral studies in social work 

For doctoral students in social work, participation in the seminar can serve as 2 study credits of doctoral studies. This requires active participation in the pre-conference and the writing of a five-page seminar paper on philosophical issues related to one’s own research. The seminar paper can be a more general reflection on questions of the nature of reality and knowledge loosely related to your doctoral research, or a text already more firmly structuring the ontological and epistemological commitments of your research. It can also utilise, for example, parts of already prepared research plan or dissertation text. Please follow the guidelines for scientific writing of your own university. On the cover page: name, university, the topic and a short summary of the dissertation. A short introduction for your paper should be prepared for group discussion.

The maximum number of participants who present a seminar paper is 15-18.In addition, participants who do not present their own seminar paper may attend a maximum of 12.  The pre-conference will be held if there are at least 10 participants, who present a seminar paper. One of the small groups will meet in English and two in Finnish. Participants are selected evenly between universities in the order of enrollment.

Please agree with your supervisor or corresponding personnel at your own institution on the details of the completion, evaluation and registration of the pre-conference as part of your doctoral studies. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Ilmoittautuminen prekonferenssiin on avoinna 22.11.-15.12.2021. ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa, mikäli suorittaa prekonferenssin 2 op:n suorituksena osana omia tohtoriopintoja. Osallistujien tulee palauttaa seminaaripaperi 31.1.2022 mennessä osoitteeseen mari.suonio(a)uef.fi . Osallistuminen on ilmaista ja siihen sisältyy päivällä kahvitarjoilu ja illalla ruokailu. Osallistujat huolehtivat itse matka- ja majoituskustannuksista. Kustannusten osalta suositellaan selvittämään korvausmahdollisuudet omasta yliopistosta.

Ilmoittautumislomake


Lisätietoja: Mari Suonio (Sosnet), puh. 040 5280499 mari.suonio(a)uef.fi  

 

Enrolment and further information 

Registration for the pre-conference is open from 22 November to 15 December 2021. During registration, please also state if you aim to complete the pre-conference as 2 study credits for your doctoral studies. 
Participants must deliver the seminar paper by January 31, 2022 to mari.suonio(a)uef.fi. 
Participation in the pre-conference is free and it includes afternoon coffee and dinner. Participants must take care of travel and accommodation costs. With regard to costs, please find out more on the reimbursement possibilities at your university.

Registration form


For any further inquiries, please contact: Mari Suonio (Sosnet), tel. 040 5280499, mari.suonio(a)uef.fi  

 
Ohjelma / Programme

OHJELMA / PROGRAMME

12:00-12:15 Opening of the pre-conference / Prekonferenssin avaus

12:15-13:00 Keynote lecture by prof. Juha Hämäläinen / alustus prof. Juha Hämäläinen: Tieteenfilosofia sosiaalityön tutkimuksessa (Philosophy of science in social work research)

13:00-13:30 Conversation / Keskustelu

Coffee break / Kahvitauko 

14:00-17:00  Group sessions / Pienryhmät