Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan lisensiaatintutkimukset

Antikainen, Mari: Sosiaalityöntekijän ammatillinen ymmärrys avioeroon liittyvässä huolto- ja tapaamisneuvottelussa. Foucault’lainen diskurssianalyysi Pohjois-Savolaisten sosiaalityöntekijöiden asiantuntijatehtävistä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2004. Antikainen.pdf

Antikainen-Juntunen, Eija: Sosiaalityö psykiatrisessa työkyvyn arvioinnissa. Sosiaalityöntekijöiden käsitysten arviointi empowermentin näkökulmasta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2005. Antikainen-Juntunen.pdf

Friberg, Eija: Kuntoutuneita vai syrjäytyneitä? Seurantatutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalan kuntoutumispoliklinikan potilaista vuosilta 1998-1999. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2007. Friberg.pdf

Hannula, Päivi: Sosiaalityön paikka kriminaalihuoltotyössä – näkökulmia ammatillisen kriminaalihuoltotyön kehitykseen Suomessa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2006. https://tampub.uta.fi/handle/10024/76411

Haukka-Wacklin, Tuula: "Erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusasiakas - kuntoutustutkimus, kuntoutussuunnitelma ja muutokset  Erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusasiakas - kuntoutustutkimus, kuntoutussuunnitelma ja muutokset ICF-luokituksen osa-alueilla asiakkaan arvioimana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2016.

Högnabba, Stina: Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? Tutkimus BIKVA-arviointimenetelmän vaikutuksista. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008. Högnabba.pdf

Isojoki, Veli-Matti: "Mulla on ihan niinku ikävä tänne" – Klubitalo osallisuuden mahdollistajana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2010. Isojoki.pdf

Isoniemi, Irma: "Mistä apua arkeen? - Tutkimus vammaisten arjen voimavaroista". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2013. Isoniemi.pdf 

Jokela, Liisa: Aivovamman saaneen henkilön elämänkulku. Tutkimus toimintaympäristön merkityksestä vaihtelevilla selviytymispoluilla. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2006. Jokela.pdf

Kammonen, Heli: Työtön mies A-klinikan naissosiaalityöntekijän asiakkaana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2010. Kammonen.pdf

Kangasniemi, Helena: Työkyvyn sukupuolittuneet käytännöt – työkyvyn kyseenalaistuessa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2009. Kangasniemi.pdf

Kankaanpää, Kirsi: "Auttaminen aktivointihaastattelussa - Foucault´lainen dispositiivin tapaustutkimus". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2015. Kankaanpaa.pdf

Karjalainen, Sirpa: "Ovesta sisään vai ulos? Kuvaileva tutkimus nuorista aikuisasiakkaista ja sosiaalityöstä". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2015. Karjalainen.pdf

Karsikas, Vuokko: Selvinpäin olosta tulee hyvä fiilis. Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2005. Julkaistu: Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005. Karsikas.pdf 

Koskenalho, Marja: "Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2013. Koskenalho.pdf

Kostiainen, Anita: "Olis niin hauskaa olla joukon mukana". Kotona omatoimisesti asuva gerontologisen sosiaalityön määrittäjänä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2010. Kostiainen.pdf

Krokfors, Ylva: Sosiaalityöntekijän toimijuus tapaamisessa iäkkään kuntoutujan kanssa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009.

Kärki, Seija: Kuraattorin työ ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuntouttavan sosiaalityön näkökulma erityisopiskelijoiden tuen tarpeen arviointiin. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2009. Kärki.pdf

Laitila-Ukkola, Merja: Päihdehuollon näköinen sosiaalityö? Suomalaisen päihdehuollon sosiaalityötarinoita. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2005. Laitila-Ukkola.pdf  

Laitinen, Maarit: Valta ja asiakaslähtöisyys viranomaiskohtaamisissa: lahtelaisten asiakkaiden kertomuksia työttömyyden ajalta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2008. Laitinen.pdf

Lindqvist, Ann-Marie: Delaktighet i en forsknings- och onsorgskontext ur ett medborgarperspektiv för personer med utvecklingsstörning. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008. Lindqvist.pdf

Lindqvist, Raija: Perussosiaalityö ja parisuhdeväkivalta. Eteläsavolaisten sosiaalityöntekijöiden haastattelututkimus. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2005. Lindqvist.pdf

Liukko, Eeva: Perussosiaalityön mahdollisuuksia – helsinkiläisten projektien näkökulmia sosiaalityön ammatillisiin käytäntöihin. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Liukko.pdf

Loikkanen, Minna: Hylätyt hakijat – keski-ikäisten naisten kokemuksia työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta ja hylkäämisestä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2010. Loikkanen.pdf

Loponen, Katriina: Palvelujen kynnyksellä. Nuorten aikuisten kokemuksia työelämän toiseudesta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2010. Loponen.pdf

Luhtasela, Leena: Osallisuuden rakentuminen kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Luhtasela.pdf

Matilainen, Arja: Kuntoutusprosessin merkitys kuntoutujien kokemana. Fenomenografinen tutkimus Aslak®-kuntoutuksen hyötymerkityksistä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2019.

Mikkonen, Katja: Aikuissosiaalityön yhteistyön ulottuvuuksia lähijohtajien näkökulmasta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto 2017. Mikkonen2017.pdf Tarkastustilaisuuden tallenne: https://media.uef.fi/View.aspx?id=16673~5k~cAWxC6GYUo&code=AI~APRif3tuz8T0MbcXu7sTSpQUSLC8zIiDrAoQDTEwh6gjaySielqawHgo&ax=7E~mpEKPI6e96vQqp

Nikkanen, Pirjo: "Oon vahvempi kuin ennen" Pitkään työelämässä olleiden kuntoutumistarinat. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2005. Nikkanen.pdf

Numminen, Maaria: OSASTO 20: Kuntouttavan sosiaalityön kehittäminen psykiatrisessa osastohoidossa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2005. Numminen.pdf

Paaso, Kati: Merkityksellisiä polkuja – tarinoita lastensuojelun jälkihuollon merkityksellisyydestä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2018. Paaso.pdf 

Palomäki, Susanna: Asiakkaiden osallisuus kuntoutustutkimusprosessissa. Asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta ja kuntoutustutkimuksen oikea-aikaisuudesta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2012. Palomäki.pdf

Pekonen, Elina: Naisten päihdekuntoutuksen jäsentyminen ammattilaisten tulkitsemana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2018.  

Peltomaa, Marjo: Kuntoutumisvalmius kokonaisvaltaisen mielenterveyskuntoutuksen suunnittelun perustana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2005.
Julkaistu: Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja, Sarja B, Tutkimuksia ja selvityksiä 49. Peltomaa.pdf

Pirttijärvi, Eero: Keinot ovat monet. Jyväskylän seudun järjestöjen Päihdekuntoutusohjelman kehittämisprojektin arviointia. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2007. Pirttijärvi.pdf

Pirttijärvi, Mirja: Merkintojä marginaalissa. Terveyssosiaalityö aikuispsykiatriassa potilaan taloudellisen ja sosiaalisen selviytymisen edellytysten määrittelijänä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2013. Pirttijärvi.pdf

Pulkkinen, Pia B.: Kaksoisdiagnosoitujen sankarimatka. Tarina samanaikaisesta päihde- ja mielenterveysongelmasta toipumisesta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2019. Pulkkinen.pdf

Pursiainen, Annikki: "Kun ne ottas meijjät tosissaan..." Omaishoitaja terveydenhuollon ja terveyssosiaalityön asiakkaana – kokemuksia ja kohtaamisia. Kuntouttava sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2010. Pursiainen.pdf

Riihelä, Mervi: "Näköalapaikka ihmisen ja yhteiskunnan välillä. Kuntouttava sosiaalityö mielenterveyssosiaalityöntekijän kertomuksissa". Kuntouttavan sosiaalityö. Tampereen yliopisto. 2010.

Ristaniemi, Teija: Psykiatrisen sairaalan "armahtava todellisuus"? Asiakaslähtöisyys psykiatrisen sairaalan kuntoutuspotilaan kokemana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2006. Ristaniemi.pdf

Rossi, Eeva: "Arviointia, tukea ja huolenpitoa." Tutkimus gerontologisen kuntoutuksen sosiaalityöstä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2013. Rossi.pdf

Savolainen Merja: "Jatko-opintoja, kavereiden kanssa hengailua ja työssäkäyntiä" -Tutkimus lähihoitajaopiskelijoiden toimijuudesta arjessa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2013.

Sellergren, Hanna: Nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakasyhteistyö. Metodina työntekijöiden fokusryhmähaastattelu. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2007. Sellergren.pdf

Sipponen, Tarja: "Taksin katolla vilkkuu..." – Kuljetuspalveluasiakas ja taksi. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2006. Sipponen.pdf

Sjöblom, Stina: "Har det blivit hjälpta så att de blivit stjälpta"? En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2007. Sjöblom.pdf

Tapola-Tuohikumpu, Sirpa: "Keskustelunavauksia päihteiden käytöstä - tutkimus asiakkaan ja työntekijän ensitapaamisista A-klinikalla". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2014. Tapola-Tuohikumpu.pdf    

Tanttu Satu Marja: Auttamisen rajat ja mahdollisuudet kunnallisessa aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden määrittämänä. Kuntouttava sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2016. Tanttu.pdf 

Tuusa, Matti: Sosiaalityö ja työllistäminen – kuntouttavan sosiaalityön ammattikäytännöt kuntien aktivointi- ja työllistämispalveluissa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2005.
Tilattavissa: Kohti kuntouttavaa sosiaalityötä. Aktivointi ja työllistymisen tukeminen sosiaalityön ammattikäytäntönä kunnissa. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 74/2005. http://www.kuntoutussaatio.fi/julkaisut/tilaukset.html Tuusa.pdf

Vierimaa, Sisko:
"Nyt se tuli minuun, syöpä!" Rintasyöpä elämän mullistajana vaiko uuden elämänasenteen mahdollistajana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2011. Vierimaa.pdf