Sosiaalityön määritelmä

Sosnet laati sosiaalityön määritelmän keväällä 2003 sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Myöhemmin vuonna 2014 verkostossa hyväksyttiin sosiaalityön kansainvälisen määritelmän suomennos.

Kyseisiin sosiaalityön määritelmiin voi tutustua alla olevissa kuvauksissa.

Sosnetin sosiaalityön määritelmä
Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin edustajat lupautuivat laatimaan sosiaalityön määrittelyn sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön keväällä 2003 ministeriössä. Määrittelyä työstettiin huhtikuussa laitosten kevätseminaarissa Kuopiossa sekä laitosten omissa kokouksissa. Tausta-aineistona oli Lapin yliopiston professori Kyösti Urposen laatima määrittelypohja. Kokouksessaan 13.6.2003 Sosnet vahvisti näiden pohjalta yhteisen sosiaalityön määritelmän:

"Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä."
Kansainvälinen määritelmä

Sosiaalityön kansainväliset järjestöt uusivat sosiaalityön kansainvälisen määritelmän vuonna 2014.

Sosnet työsti englanninkielisen määritelmän pohjalta suomenkielisen määritelmän, joka hyväksyttiin Sosnetin yleiskokouksessa 20.5.2014 Jyväskylässä:

"Sosiaalityö on professio ja tieteenala, jolla edistetään yhteiskunnallista muutosta ja kehitystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä ihmisten ja yhteisöjen voimaantumista ja valtaistumista. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, kollektiivisen vastuun sekä moninaisuuden kunnioittamisen periaatteet ovat keskeisiä sosiaalityössä. Sosiaalityö kiinnittyy sosiaalityön, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden teorioihin sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tietoon. Sosiaalityössä työskennellään ihmisten ja rakenteiden parissa elämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Edellä olevaa määritelmää voidaan laajentaa kansallisella ja/tai alueellisella tasolla."