Oppimateriaalit 

Sosnetin oppimateriaalit ovat verkostoyhteistyönä koottuja materiaalipankkeja tai opinnollistettua opintojaksoa. Niissä opetusvastuu on järjestävässä, eli materiaaleja hyödyntävässä yliopistossa Materiaalit sijaitsevat pääsääntöisesti Sosnetin DigiCampuksessa. 

Tutustu oppimateriaalien esitteeseen (pdf) ja englanninkielisten materiaalien esittelyvideoon.

Kaikissa oppimateriaaleihin ja verkkokursseihin liittyvissä asioissa lisätietoa antaa yhteistyöopintojen koordinaattori Mari Suonio, etunimi.sukunimi@uef.fi, puh. 040 5280499

Adoptio ja sosiaalityö

Sisältää perustiedot adoptiosta, sen keskeisistä käsitteistä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista keskusteluista. Tutustuttuaan materiaaliin opiskelija kykenee tunnistamaan adoption osapuolien tuen tarpeita ja sosiaalityön mahdollisuuksia vastata niihin. Materiaali pohjautuu tarjottavaan samannimiseen opintojaksoon.  Materiaalin tekijät ovat Adoptioperheet ry sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistot. 

Lastensuojelun perusteita aineopintojen vaiheeseen -materiaali

Tämä opetusmateriaali on tarkoitettu tukemaan lastensuojelun perusteiden opetusta aineopintojen vaiheessa. Tavoitteena on, että lastensuojeluopetuksesta vastaava opettaja voi käyttää materiaaleja oman opetuksensa rakentamisessa. Osaamistavoitteet kandivaiheen lastensuojeluopetukseen: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa paikantaa lastensuojelun yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä sekä ammattilaisten että asiakkaiden näkökulmista. Opiskelija osaa kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun keskeiset periaatteet sekä tunnistaa lastensuojelun eettisiä jännitteitä. Opiskelija oppii lastensuojelulainsäädännön lähtökohdat sekä ammatillisen toiminnan ja lasten oikeuksien perusteet. Opiskelija tunnistaa lastensuojelulain asettamia ammatillisia velvoitteita ja osaa erottaa tarkastelussaan lasten oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja vanhemmuuden näkökulmia.

 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön kokonaisuudessa on sisältöjä perus-, aine- ja syventävän opintovaiheen opintoihin. Materiaalit perustuvat Rakenteellisen sosiaalityön opintojaksoon. Tekijät Jyväskylän ja Lapin yliopistot. 
 

Introduction to Social Work in Finland 3-5 op

Vaihto-opiskelijoille tarkoitettu opintojakso. Opintojakso sisältää tietoa sosiaalityöstä osana sosiaaliturvajärjestelmää, lastensuojelusta, aikuissosiaalityöstä, gerontologisesti sosiaalityöstä, rakenteellisesta sosiaalityöstä, johtamisesta sekä sosiaalityön professiosta, koulutuksesta ja tutkimuksesta. Opinnollistettu opintojakso, jonka opettamisesta kukin yliopisto vastaa itse. Tekijä Lapin yliopisto ja DEOT (Developing online teaching in social work in English) -hanke. 

Multicultural Social Work 

Materiaalipankki, joka sisältää englanninkielisiä luentoja, tehtäviä ja kirjallisuuslähteitä, joita opettajat voivat hyödyntää omilla opintojaksoillaan. Sisältöinä anti-racist social work, intersectionality, migrant experiences, inter-cultural communication, forced migration ja family reunification. Tekijät Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Turun yliopisto sekä DEOT (Developing online teaching in social work in English) -hanke.

Sosiaalityön tutkimuksen teoriat 5op - Theories in Social Work Research

Väitöskirjatutkijoille tarkoitettu opintojakso/materiaalipankki, joka sisältää tietoa sosiaalityön tutkimuksesta, tutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen teoreettisista suuntauksista. Tekijät Tampereen yliopisto ja DEOT (Developing online teaching in social work in English) -hanke. 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa


Puheeksioton perusteet/ A-klinikkasäätiö

Puheeksioton perusteet -verkkokurssia voi Sosnetin opiskelijat suorittaa vapaasti. Mikäli opettaja haluaa liittää opintojakson opiskelijat kurssialueelle, yhteistyöopintojen koordinaattori Mari Suoniolta saa lisätietoja ja ohjeita opiskelijoiden verkkokurssille liittämiseen. 

Barnahus-verkkokoulu/ THL

Lapsiin kohdistuvan väkivallan verkkokoulu on vapaasti käytettävissä. Verkkokoulun osioiden sisällyttämisestä omiin opintoihin tulee sopia oman yliopiston kanssa. Lisätietoa Barnahus-verkkokoulun sivuilta

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa/ THL ja Tampereen yliopisto

Verkkokoulutus tuottaa tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta sukupuolittuneesta väkivallasta ilmiönä ja tarjoaa välinäitä väkivallan eri muotojen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Lisätietoa EraseGBV-hankkeen sivuilta