sosnet_01.jpg

15.2.2023 klo 12-17 järjestetään sosiaalityön tutkimuksen päivien prekonferenssi Helsingissä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella

Moninaisuus sosiaalityön tutkimuksessa 

Tässä prekonferenssissa tarkastelemme sosiaalityön väitöstutkimusten tutkimusasetelmia, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuseettisiä kysymyksiä moninaisuuden näkökulmasta. Kiinnitämme huomioita tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuvien sosiaalisiin sijainteihin sekä näiden vaikutuksiin tutkimuksen eri vaiheissa. Keskustelemme myös tutkimuksen tekemisestä monikielisissä ja ylirajaisissa ympäristöissä. Pohdimme, miten huomioida tutkimusasetelmassa ja tutkimuskohtaamisissa moninaisuuteen kytkeytyvää valtaa. 

Prekonferenssi on tarkoitettu sosiaalityön väitöskirjatutkijoille. Iltapäivä alkaa keynote-alustuksella, josta vastaavat yliopistonlehtori, dosentti Eveliina Heino (HY, TUNI), yliopistonlehtori, tutkijatohtori Hanna Kara (HY, ÅA), väitöskirjatutkija Smarika KC (HY) ja väitöskirjatutkija Priscilla Osei (HY). Tämän jälkeen jakaudutaan pienryhmiin, joissa keskustellaan seminaarityöskentelyyn pohjautuen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä osallistujien etukäteen valmistelemien paperien pohjalta.

Prekonferenssin suorittaminen osana tohtoriopintoja

Sosiaalityön tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus suorittaa seminaari 2 opintopisteen suuruisena opintona. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista prekonferenssissa ja noin viiden sivun seminaaripaperin kirjoittamista. Seminaaripaperissa voi käsitellä esimerkiksi tutkimusaiheeseen, teoreettiseen viitekehykseen, tutkimusasetelmaan, tutkijan omaan asemaan tai tutkimustuloksiin liittyviä moninaisuuden kysymyksiä. Moninaisuutta voi lähestyä laajasti ja se voi liittyä esimerkiksi etnisyyteen, sukupuoleen, toimintakykyyn, ikään, sosioekonomiseen asemaan, yhteiskuntaluokkaan tai elämäntilanteen tarkasteluun. 

Seminaaripaperissa tulee noudattaa oman yliopiston tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Siinä voi hyödyntää esimerkiksi jo valmista tutkimussuunnitelma- tai väitöskirjatekstiä. Seminaaripaperiin liitetään lisäksi kansilehti, johon kirjoitetaan oma nimi, yliopisto, väitöskirjan aihe ja väitöskirjatutkimuksen lyhyt tiivistelmä. Seminaaripaperin pohjalta tulee valmistella lyhyt alustus pienryhmään.
 
Prekonferenssin maksimiosallistujamäärä on 20 osallistujaa.

Prekonferenssin suorittamisesta osana omia tohtoriopintoja ja suorituksen vastaanottamisesta tulee sopia erikseen oman väitöskirjan ohjaajan tai muun oman yliopiston jatko-opinnoista vastaavan henkilön kanssa. Suorituksen kirjaaminen ja arviointi tapahtuu omassa yliopistossa.

Lisätietoja: yhteistyöopintojen koordinaattori Mari Suonio, mari.suonio(a)uef.fi, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet

The Finnish Social Work Research Conference, pre-conference, 15 February 2023 at 12–5pm, Place: Helsinki, Finnish institute for health and welfare

Diversity in Social Work Reseach

In this preconference, we discuss research settings and methods as well as research ethics in social work doctoral research from the perspective of diversity. We pay attention to the social locations of researchers and research participants and their implications at different stages of the research process. We also discuss conducting research in multilingual and transnational environments. We consider how to take into account power with respect to diversity in research designs and encounters.

The preconference is intended for doctoral researchers in social work. The afternoon will begin with a keynote presentation prepared by University Lecturer, Docent Eveliina Heino (HY, TUNI), University Lecturer, Postdoctoral Researcher Hanna Kara (HY, ÅA), Doctoral Researcher Smarika KC (HY) and Doctoral Researcher Priscilla Osei (HY). After this, the participants will work in smaller groups on issues related to diversity based on papers submitted in advance by participants.

Pre-conference as doctoral studies assignment


Doctoral students in social work have the opportunity to include the seminar as a 2-credit study in their doctoral studies. This requires active participation in the pre-conference and submitting a seminar paper of approximately five pages. In the seminar paper, you can discuss a variety of questions from a diversity point of view, related to, for example, the research topic, the theoretical framework, the research setting, the researcher's own position or the research results. Diversity can be approached broadly, and it can connect to, for example, ethnicity, gender, ability, age, socio-economic status, social class or different life situations. 

Please follow the scientific writing guidelines of your own university. You can make use of, for example, an already prepared research plan or dissertation text. In addition, please attach a cover page to the seminar paper, including your name, university, dissertation topic and a short summary of your dissertation. Based on the seminar paper, please prepare a short introduction to be presented in the workgroup. 

The maximum number of participants in the pre-conference is 20 participants.

Please agree with your supervisor, or with another person responsible for postgraduate studies at your university, on how to complete and register the pre-conference as part of your doctoral studies. The registration and evaluation will be carried out at your university.

 

Contact: Mari Suonio, mari.suonio(a)uef.fi