Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisalan lisensiaatintutkimukset

Anttonen, Tarja: "Lapsuus sodan oloissa - muistoina Kainuusta kerrotut kokemukset". Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2014.

Aro, Ulla-Maija:
 Hoitoa vai turvaa? Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun paikkaa etsimässä. Tutkimus lapsen avun tarpeen tulkinnoista ja määrittelyistä lastenpsykiatriaosastolla asiakirja-aineiston valossa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2005.

Eronen, Tuija: Suhteissa oloa. Lastensuojelun asiakkaiden omaelämäkerrat häpeä kuvastajina. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2004. Eronen.pdf

Gauffin, Katri: Sijaishuollon aikainen sosiaalityö äitien kokemana. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2013. Gauffin.pdf

Gåsten-Salonen, Hanna: Koulukuraattorin kelpoisuuden määrittelyä hallinnollisissa asiakirjoissa ja lainsäädännössä 1960-luvulta oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokseen vuonna 2021. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2023. Gråsten-SalonenHanna 2023.pdf

Heikkinen, Alpo: Lastensuojelun poikaryhmien hyvinvoinnin muutostekijät – realistinen etnografia. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2006. Heikkinen.pdf

Heinonen, Riitta: Työparien luokitusarviointien yhdenmukaisuus lastensuojelussa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2006.

Hyytinen, Riitta: Lapsen todellistuminen huumeperheen kuntoutusprosessissa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2006. http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/liitto/julkaisut/lapsi_huumeperhe_ja_toivo_2007/

Juslin, Eva: Byte av berättelser. Resursförstärkande socialt stöd i ett virtuellt diskussionsforum för föräldrar. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2011. Julkaistu Novian Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa: Juslin.pdf

Juvonen, Tarja: Kontrolli ja nuorten kanssa tehtävä etsivä työ. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Juvonen.pdf

Kaikko, Kirsi: Lastensuojelun avoperhetyön kuntoutumista tukevat elementit. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2005. Kaikko.pdf

Kauppinen, Nina: Eron jälkeinen selviytyminen ja onnistunut yhteistyö eroperheiden tarinoissa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2013. Kauppinen.pdf

Keränen, Saara: Tukiperhetoiminta lasten kuvaamana. Tutkimus lasten osallistumisesta ja kokemista merkityksistä lastensuojelun avohuollon tukiperhetoiminnassa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2004. Keränen.pdf
Tilattavissa: http://www.pelastakaalapset.fi/kauppa/julkaisut.php.

Kivimäki, Leena:
 Se on hyvä paikka kun on hukassa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2004.

Koisti-Auer, Anna-Liisa: Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2008. Julkaisija: Pesäpuu ry, Lastensuojelun erityisosaamisen keskus. Tutkimuksia 1/2008. Lisätietoja/tilattavissa: http://www.pesapuu.fi.

Koivumäki, Risto:
Isyys alihankintana. Narratiivinen analyysi sijaisisinä toimivien miesten identiteetin rakentumisesta. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2009. Koivumäki.pdf

Korhonen, Anne: Huolta ja huolestumista – Tutkimus lastensuojeluilmoitusten sisällöstä. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008.

Korkiakangas, Mirja: Perheen voimavaroja etsimässä – tapaustutkimus asiakaslähtöisistä työorientaatioista lastensuojelun perhetyössä. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2005. Korkiakangas.pdf

Kuorelahti, Marianne: Asiantuntijuuden kehittyminen vauvaperheiden päihdekuntoutuksessa Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä- työntekijät kertovat. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2013. Kuorelahti.pdf

Lahtinen, Pia: Perhetyön menetelmät opiskelijoiden teksteissä. Tutkimus perhetyön opiskelijoiden menetelmäkuvauksista. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2008. Lahtinen.pdf

Lapinleimu, Henna: "Miten markkinoistuminen lävistää lastensuojelua? Sosiaalityöntekijöiden arkikokemuksia tavoittamassa". Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2015.

Lappalainen, Raija: "Elämä kasvattaa. Luottamus lastensuojelun tukiasuntotoiminnan piirissä olleiden nuorten elämänkulussa". Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2010.

Maula, Raija: Lasten osallistuminen itseään koskevaan päätöksentekoon. Sosiaalityöntekijän näkökulma lapsen kuulemiseen huoltoriita-asiassa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2004.

Matela, Kari: Viihtyvät ja vaihtuvat - Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymiseen ja työstä lähtemiseen vaikuttavat tekijät. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2009. Matela.pdf

Mäkelä, Antti: Poliisin huoli lapsesta. Eksploratiiivinen analyysi poliisin tekemistä lastensuojeluilmoituksista Etelä-Savossa 2002 - 2010. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2012.

Mäkiranta, Marja: Äitiys ja päihdeongelman hoito. Lapsi- ja nuorisosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2004.

Möller, Sointu: Arviosta sanoisin. Tutkimus lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheeseen liittyvän arvioinnin mallintamisesta. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2005. Julkaisija: Pesäpuu ry, Lastensuojelun erityisosaamisen keskus. Tutkimuksia 1/2005. Lisätietoja: http://www.pesapuu.fi

Nikula Irma: Sovittelu interventiona nuorten rikoksiin Helsingissä. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2012. Nikula.pdf

Partanen, Päivi: "Avoimuus ja perhesiteet adoptoitujen elämässä". Lapsi- ja
nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2015. Partanen.pdf  

Pirskanen, Eija-Liisa: Sijaisperhe asiakkaana perheneuvolassa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2011. Pirskanen.pdf

Rajala, Arja:
Lastensuojelu Kainuun hallintokokeiluun mukaan tulleissa kunnissa. Tilanne ennen Kainuun hallintokokeiluun siirtymistä. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikosala. Kuopion yliopisto. 2007.

Rautio, Paula: "Kyllä se varmaan silleen välittää..." – Kiintymyssuhdehaastattelu välineenä sijoitetun lapsen kuulemisessa. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2004.
Julkaisutiedot: Pelastakaa Lapset, Julkaisusarja numero 2. Jyväskylän yliopistopaino. ISSN 1459-9392, ISBN 951-98969-2-9.
Tilattavissa: http://www.pelastakaalapset.fi/kauppa/julkaisut.php

Salomon, Merja: "Aika hukassa. Lastensuojelun työntekijöiden näkemyksiä asiakasnuorten arkirytmin ongelmista". Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2014. Salomon.pdf

Selin, Pirjo: Lapsen etu ja yhteiskunnan vastuu. Suomalaista lastensuojelun huostaanottoa koskevat tekstit 1950-luvulta 1980-luvulle. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2008.

Sinko, Päivi: Laki ja lastensuojelu. Juridisoituvat käytännöt sosiaalityön arjessa ja asiantuntijuuden määrittelyssä. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2004.
Julkaisija: Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Sinko.pdf

Sontag-Himmelroos, Ulla: Ung och Utanför? -en studie om utbildning och utanförskap ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2013. Sontag-Himmelroos.pdf

Tulensalo, Hanna: "Lapsen tiedollinen toimijuus lastensuojelun sosiaalityössä". Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2016.

Tuomi, Marian: Parisuhde päättyy – isyys jatkuu. Miesten kokemukset suhteista äiteihin sekä isyydestä eron jälkeen. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2008. Tuomi.pdf

Tynkkynen, Minna: Lapsen etu Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen perhe-elämän suojaa koskevien langettavien päätösten sisällöissä suomalaisissa huostaanottotapauksissa. Julkaistu nimellä: Perhe-elämän suojan langettavat ratkaisut suomalaisissa huostaanottotapauksissa. Tapauskäytännöt Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimissa. Verson julkaisuja 4/ 2008. Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2007.

Veistilä, Minna: Päihteitä käyttäneet äidit, heidän lapsensa ja lastensuojelu – Kertomuksia ja reflektiota. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008. http://www.antikvaari.fi/naytatuote.asp?id=672494

Vikman, Eija: Lasten kerronta ja sen merkitys. Narratiivinen tutkimus lasten ja kriisikeskuksen työntekijän välisistä keskusteluista. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Vikman.pdf 

Vuolukka, Kaisa: "Sydämestä syntynyt - Sukulaissijaisvanhemmuuden erityisyys perhehoidossa". Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2016.

Vähämaa, Pirjo: Tavallisuutta epätavallisissa olosuhteissa. Lastensuojelun perhesijoituksen onnistuminen sosiaalityön kokemustietona. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2008. Vähämaa.pdf
 
Vänskä, Riitta: Tekemällä oppiminen koulun sosiaalityössä. Tarkastelun kohteena oppilaiden oppimismenetelmän vaikutus koulun sosiaalityön rooliin. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2013. Vänskä.pdf