sosnet_03.jpg
Ethical review and ethics in action in social work research 4.11.2021 12-16

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja Sosiaalityön tutkimuksen seura järjestävät yhteisen kaikille avoimen webinaarin tutkimusetiikasta ja eettisestä ennakkoarvioinnista sosiaalityön tutkimuksessa. Webinaari on suunnattu erityisesti sosiaalityön tohtoriopiskelijoille, tutkijoille ja opettajille, mutta se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 


Webinaarissa käydään läpi sekä tutkimusetiikkaan liittyviä vaatimuksia että käytäntöjä. Mitä on arkipäivän etiikka tutkimuksessa? Missä tutkimusprosessin vaiheissa tutkimuseettisiä kysymyksiä tulee käydä läpi? Millaisilla käytännön ratkaisuilla tutkimusprosessin eri vaiheissa on hyvä huolehtia eettisyydestä? Yhteiskunta- ja ihmistieteissä sosiaalityö mukaan lukien tehdään paljon tutkimusta, joka sisältää monia eettisiä näkökulmia esimerkiksi tutkimusaiheen, -kohteen tai -menetelmien osalta. 

Ensimmäisissä puheenvuoroissa käydään läpi eettistä ennakkoarviointia prosessina ja tutkimuseettisen lautakunnan työskentelyn näkökulmasta. Toinen näkökulma puolestaan on pohtia tutkijalähtöisesti käytännön esimerkkien kautta sitä, millaisia käytännön arkipäivän tutkimusetiikan ratkaisuja tutkijat ovat tehneet. Puheenvuorojen herättämistä ajatuksista keskustellaan pienryhmissä. Tästä muodostuu kokonaisuus, jossa myös pohditaan kriittisesti tutkimuksen tekemisen ehtoja, ratkaisuja tutkimusetiikan kannalta sekä tutkimusetiikan toteutumisen reunaehtoja suhteessa tutkimusaiheisiin.

Webinaari järjestetään kaksikielisenä (suomi/englanti). Linkki toimitetaan ilmoittautuneille. 

The Finnish National University Network Sosnet and the Finnish Society of Social Work Research organize a joint webinar on research ethics and ethical review in social work research. The webinar is specifically aimed at doctoral students, researchers, and teachers in social work, but is open to anyone interested in the subject.


The webinar includes both research ethics requirements and practices. What is everyday ethics in research? At what stages of the research process should a researcher go through the ethical questions? What practical solutions of ethics should be taken into account at different stages of the research process? In social and human sciences, including social work, research includes a lot of ethical questions, for example, on a research topic, subject or methods.

The first keynote speakers will go through ethical review as a process and from the perspective of the work of the Research Ethics Boards. Another point of view, in turn, is to consider, through practical examples, the practical everyday research ethic solutions researchers have made. The ideas raised by the speakers are discussed in small groups. The aim is also critically consider the terms of conducting research, solutions in terms of research ethics, and the prerequisites of research ethics in relation to research topics.

The webinar is bilingual (Finnish/English). The link of the webinar will be sent after the registration. 

Webinaari osaksi omia tohtoriopintoja 

Sosiaalityön tohtoriopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa webinaari 2 opintopisteen suuruisena opintona. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista webinaariin, ennakkomateriaalin lukemista ja reflektiopaperin kirjoittamista siitä, millaisia tutkimuseettisiä näkökulmia omassa väitöskirjatutkimuksessa pitää ja on pitänyt ottaa huomioon. Tekstissä tulee hyödyntää ennakkomateriaalia ja webinaarin sisältöjä. Reflektiopaperin pituus noin 5 sivua. Webinaarin suorittamisesta osana omia tohtoriopintoja ja suorituksen vastaanottamisesta tulee sopia erikseen oman väitöskirjan ohjaajan tai muun oman yliopiston jatko-opinnoista vastaavan henkilön kanssa. Suorituksen kirjaaminen ja arviointi tapahtuu sovitusti omassa yliopistossa. 

 

Webinar as part of the doctoral studies

Doctoral students in social work can complete a webinar as a course of 2 ECTS. This involves active participation in the webinar, reading the material and articles, and writing a reflective paper on what kind of research ethic perspectives are considered and should have been considered in the doctoral dissertation. The text should take advantage of the material and webinar content. Length of the paper approx. 5 pages. The completion and evaluation of the webinar as part of your doctoral studies should be agreed separately with the supervisor of your dissertation or other responsible person of doctoral studies at your university. 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Ilmoittautuminen on avoinna 20.9.-31.10.2021: linkki ilmoittautumiseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa, mikäli osallistuja haluaa suorittaa webinaarin 2 op:n suorituksena osana omia tohtoriopintoja. 

Lisätietoja: Mari Suonio (Sosnet) puh. 040 5280499 mari.suonio(a)uef.fi  ja Riitta-Liisa Kinni puh.  050 465 1118 riitta-liisa.kinni(a)uef.fi (Sosiaalityön tutkimuksen seura). 

 

Registration and additional information

Registration will be open from September 20 to October 31, 2021: link to registration.

If you wish to complete the webinar as a 2 ECTS course as part of your own doctoral studies, please inform that on the enrollment form.

For further information, please contact: Mari Suonio (Sosnet) tel 040 5280499 mari.suonio(a)uef.fi and Riitta-Liisa Kinni tel 050 465 1118 riitta-liisa.kinni(a)uef.fi (Society for Social Work Research).

 
Ohjelma / Programme

OHJELMA / PROGRAMME

(programme as a pfd format)

12:00-12:15 Welcome/ Tervetulosanat 
Riitta-Liisa Kinni, Sosiaalityön tutkimuksen seura/ The Finnish Society of Social Work Research and Satu Ranta-Tyrkkö, University of Jyväskylä

12:15-13:00 Taking full advantage of the ethics review – how the researcher gets the most out of it 
Erika Löfström, varapuheenjohtaja, vice chair, Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Finnish National Board on Research Integrity TENK /

professor, University of Helsinki

Break / Tauko

13:05-13:50 Typical Ethical Challenges in Social Work and Social Work Research
Petteri Niemi, yliopistonlehtori, university lecturer, University of Jyväskylä

Break/ Tauko 

14:10-14:55 Etiikka jalkautuvan huumetyön arkisten kohtaamisten tutkimisessa (Suomeksi, in Finnish)
Johanna Ranta, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Break/ Tauko

15:00-15:40 Group discussion on ethical review and ethics in action: Reflections on my study 
Pienryhmäkeskustelu tutkimusetiikasta: aiheen reflektointi omaan tutkimukseen

15:40-16:00 Discussion / Loppukeskustelu 

 

Webinar reading list for the reflective paper / Materiaali reflektiopaperia varten

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019. https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf

Lydahl, Doris & Holmberg, Suvi & Günther, Kirsi & Ranta, Johanna (2021) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits. Qualitative research 21(4), 515–530. First published 19 May 2020. https://doi.org/10.1177/1468794120917913  

Novoa, Andre (2015) Mobile ethnography: Emergence, techniques and its importance to geography. Human Geographies: Journal of Studies and Research in Human Geography 9(1), 97–107. http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2015.91.7 

Ranta, Johanna (2020) Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta [Relational agency in low-threshold services for people using drugs: A study of institutional interaction]. Tampere University Dissertations 279. Tampere: Tampere University. Luku 3, sivut 37–52. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1627-3 

The ethical principles of research with human participants and ethical review in the human sciences in Finland. Finnish Nationla Board on Research Integrity TENK guidelines 2019. https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ethical_review_in_human_sciences_2020.pdf

Work, values and ethics. Ethical guidelines for social work professionals. Talentia Union of Professional Social Workers. 2019. https://talentia.e-julkaisu.com/2019/ethical-guidelines/#page=1