Ammattitaidon arviointi

Ammattihenkilövalvonta

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015), jonka tarkoitus on edistää asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Asiakasturvallisuudella tarkoitetaan palveluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista siten, että asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu.

Ammattitaidon arviointi

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon selvittäminen voidaan käynnistää, jos on perusteltua aihetta olettaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamistaidoissa tai ammattitiedoissa on puutteita.

Valvira voi määrätä ammattihenkilön ammattitaidon selvitettäväksi, jonka jälkeen arviointityöstä vastaavat sosiaalityön koulutusvastuuyliopistot.

Sosiaalityön koulutusvastuuyliopistojen osalta tehtävästä vastaa Sosnetin ammattitaidon selvittämisen työvaliokunta.

Ammattitaito asiakasturvallisuuden näkökulmasta -julkaisu

Sosnetin julkaisussa Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta on kuvattu niitä ammatillisia tietoja ja taitoja, jotka sosiaalityöntekijällä tulee olla yliopistokoulutuksensa pohjalta ja joiden arviointi voi tulla ajankohtaiseksi asiakasturvallisuuden riskin toteutumisen näkökulmasta.

Kuvausta käytetään sosiaalityöntekijän ammatillisten tietojen ja taitojen arvioinnin asiantuntijatyön tukena.

Tutustu Sosnetin julkaisuun

Ajankohtaista

Sosnet järjestää sidosryhmiensä kanssa yhteistyössä ammattitaidon arviointiin ja asiakasturvallisuuteen liittyviä seminaareja tai webinaareja.

Seuraava tilaisuus toteutetaan keskiviikkona 1.2.2023 webinaarina Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon kysymyksenä. 

Asiakasturvallisuutta on ajankohtaista pohtia osana uudistuvaa sote-palvelurakennetta. Miten asiakasturvallisuus määritellään ja millaisia jännitteitä siinä on tunnistettavissa? Millaisia eri ulottuvuuksia asiakasturvallisuudessa on ja millainen on asiakasturvallisuuden nykytila?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon kysymyksenä webinaarissa 1.2.2023 klo 12.00–16.00. Webinaarin tavoitteena on lisätä tutkimusperusteisesti tietoa asiakasturvallisuudesta sosiaalihuollon eri konteksteissa.

Webinaarin ohjelma (PDF)

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostuneet. Webinaari on maksuton.

Webinaarin tallenteet ja PP-esitykset olivat saatavilla 16.2. saakka.