Uutiset

Lausunto sosiaalityön valtion tutkimusrahoituksesta

18.12.2019 9:00

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitysluonnos laiksi sosiaalihuoltolaista sekä esitysluonnos lakia tarkentavaksi sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi. 

Sosnetin arvion mukaan esitetty laki sosiaalihuoltolain muuttamiseksi ja sitä tarkentava sosiaali- ja terveysministeriön asetus ovat sekä sosiaalityön tieteenalan että käytännön kentän näkökulmista erittäin tärkeitä ja kannatettavia. Sosiaalihuollon asiantuntijat ja sosiaalityön tieteenalan yliopistoedustajat ovat jo vuosikym-menten ajan tuoneet toistuvasti esille huolta sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperustan ohuudesta ja tutkimukseen osoitettujen resurssien riittämättömyydestä yhteiskunnalliseen tarpeeseen nähden.

Esitetty laki laajentaisi nykyisin vain terveydenhuoltoa koskevan yliopistotasoisen tutkimuksen rahoittamisen valtion varoista koskemaan myös sosiaalihuoltoa. Sosnet pitää tätä erittäin tervetulleena uudistuksena. Lakiesitys tarjoaa uudenlaiset edellytykset sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen ja tutkimusperustaisten työkäytäntöjen vahvistamiselle, mikä on tärkeää myös sosiaali- ja terveyden-huollon toiminnallisen ja rakenteellisen uudistumisen ja integraation kannalta.

Sosnetin lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa oheiselta verkkosivulta: https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=46f3352a-29bb-4665-9e64-18b2b6e64b53