Toimijuus vammaissosiaalityössä 5 op


Opintojakson järjestää Lapin yliopisto ja opintojakson koodi on SSOS1329L 

Aloitusajankohta: 14.10.2024 (Alusta avataan edellisellä viikolla)

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventäviä opintoja suorittavat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva vammaissosiaalityöstä, sitä toteuttavasta toimijuudesta sekä vammaissosiaalityön tehtävästä ja merkityksestä vammaisten ihmisten oikeuksien ja osallisuuden mahdollistajana. Opiskelija 
- tunnistaa vammaisuuden historiallisen ulottuvuuden ja ajankohtaisen tilanteen
- hahmottaa erilaiset tavat käsitteellistää vammaisuutta sekä niiden seuraukset toimijuudelle
- tiedostaa vammaissosiaalityön yhteiskunnallisen aseman
- osaa soveltaa sosiaalityön eettisiä periaatteita vammaissosiaalityössä
- osaa jäsentää vammaissosiaalityössä tarvittavaa asiantuntijuutta 
Sisältö: Opiskelijat perehtyvät opintojaksolla vammaisuuteen yhteiskunnallisena, sosiaalisena ja kokemuksellisena kysymyksenä sekä sosiaalityön kohdeilmiönä. Perehtyminen toimijuuden moninaisuuteen vammaissosiaalityössä sekä vammaissosiaalityön yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin lähtökohtiin tapahtuu kirjallisuuden ja videomateriaalin pohjalta sekä vuorovaikutteisesti osaamista kehittäen. Opintojakso kohdentuu kolmeen teemaan: 1) Vammaisuuden kollektiivinen toimijuus 2) Vammaisen toimijuus arjessa sekä 3) Vammaisten toimijuus sosiaalityössä
Toteutustavat: Opintojakson toteutus on kaksiosainen: noin kuukauden kestävä verkkopohjainen ryhmissä toteutuva keskustelu Moodlessa ja itsenäinen kirjallinen essee. Ohjatussa keskustelussa opiskelijat perehtyvät osoitettuun materiaaliin, keskustelevat materiaalin pohjalta ja työstävät keskustelusta viikkokoosteen muille jaettavaksi. Myös vapaavalintainen etäkokoontuminen tässä vaiheessa on mahdollinen. Esseeseen opiskelija valitsee rajatun teeman, jota käsittelee hyödyntäen annettua sekä aihealueelta itse hakemaansa kirjallisuutta.
Suoritustavat: Ohjeistettu osallistuminen verkkokeskusteluihin ja koosteen tuottaminen keskustelusta sekä kirjallinen essee valitsemastaan aiheesta. 
Opintojaksolle valinnan kriteerit: Opintojakso on tarkoitettu sosiaalityön pääaineen/tutkinto-opiskelijoille (syventävä vaihe tai jatko-opiskelu). Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, valinta tehdään sosiaalityö-oppiaineen opintopistemäärän perusteella.
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0-5) ja se pohjautuu keskustelukoosteeseen ja esseeseen sekä käytyyn verkkokeskusteluun. Paneutuneella verkkokeskustelulla voi vaikuttaa esseestä ja keskustelukoosteesta muotoutuneeseen arvosanaan. 
Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa opintojakson yhteydessä. Kaikille yhteinen oppimateriaali löytyy pääsääntöisesti verkosta. Esseeseen opiskelija hakee lisämateriaalia itsenäisesti.
Osallistujamäärä: Lapin yliopiston osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Muista yliopistoista10 opiskelijaa/yliopisto. Jos jostain yliopistosta ei ole 10 opiskelijaa, paikat annetaan muiden yliopiston opiskelijoille. 
Lisätietoja: Opintojakso toteutetaan Lapin yliopiston Moodlessa ajanjaksolla (14.10.-9.12.) Aloittamaan (esittäytyminen sekä ryhmän ja vastuuviikon valinta) pääsee jo edellisellä viikolla. Intensiivistä osallistumista vaativa keskustelu- ja ryhmätyöosuus ajoittuu ensimmäiselle opintojakson toteutuskuukaudelle. Esseen opiskelija tekee itsenäisesti.
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Tekijät: Ylva Krokfors, Invalidiliitto; Mari Kivistö ja Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto; Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto. 
Vastuuopettaja: Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto
Muut opettajat: Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto (tallenne), Antti Tuononen, Kynnys ry (tallenne) 
Tiedustelut: Liisa Hokkanen