Toimijuus vammaissosiaalityössä 5 op

Opintojakson aloitusajankohta: 25.10.2021 ja syksy 2022

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventäviä opintoja suorittavat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva vammaissosiaalityöstä, sitä toteuttavasta toimijuudesta sekä sen tehtävästä ja merkityksestä vammaisten ihmisten oikeuksien ja osallisuuden mahdollistajana. Opiskelija
- tunnistaa vammaisuuden historiallisen ulottuvuuden ja ajankohtaisen tilanteen
- tuntee erilaiset tavat käsitteellistää ja ymmärtää vammaisuutta sekä niiden merkityksen toimijuudelle
- tiedostaa vammaissosiaalityön yhteiskunnallisen aseman
- osaa soveltaa sosiaalityön eettisiä periaatteita vammaissosiaalityössä
- kykenee jäsentämään vammaissosiaalityössä tarvittavaa asiantuntijuutta
Sisältö: Opiskelijat perehtyvät opintojaksolla vammaisuuteen yhteiskunnallisena, sosiaalisena ja kokemuksellisena
kysymyksenä sekä sosiaalityön kohdeilmiönä. Opintojaksolla käsitellään toimijuuden moninaisuutta vammaissosiaalityössä sekä vammaissosiaalityön yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin lähtökohtiin ja periaatteisiin. Perehtyminen tapahtuu kirjallisuuden ja videomateriaalin pohjalta sekä vuorovaikutteisesti osaamista kehittäen. Opintojakso kohdentuu kolmeen teemaan: 1) Vammaisuuden menneisyys ja nykyisyys, 2) Vammaisuuden ja sen kokemisen moninaisuus sekä 3) Vammaissosiaalityön asiantuntijuus. 
Toteutustavat: Opintojakson toteutus on kaksiosainen: noin kuukauden kestävä verkkopohjainen keskustelu Moodlessa ja itsenäinen kirjallinen essee. Ohjatussa keskustelussa opiskelijat perehtyvät osoitettuun materiaaliin, keskustelevat materiaalin pohjalta ja työstävät keskustelusta viikkokoosteen. Esseeseen opiskelija valitsee rajatun teeman, jota käsittelee hyödyntäen annettua sekä aihealueelta itse hakemaansa kirjallisuutta.
Suoritustavat: Ohjeistettu osallistuminen verkkokeskusteluihin ja koosteen tuottaminen keskustelusta. Kirjallinen essee valitsemastaan aiheesta. 
Opintojaksolle valinnan kriteerit: Opintojakso on tarkoitettu sosiaalityön pääaineen/tutkinto-opiskelijoille (syventävä vaihe tai jatko-opiskelu). Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, valinta tehdään sosiaalityö-oppiaineen opintopistemäärän perusteella.
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0-5) ja se pohjautuu pääasiassa keskustelukoosteeseen ja esseeseen. Verkkokeskustelu arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Lisäksi paneutuneella verkkokeskustelulla voi korottaa esseestä ja keskustelukoosteesta muotoutunutta arvosanaa. 
Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa opintojakson yhteydessä. Kaikille yhteinen oppimateriaali löytyy verkosta. Esseeseen opiskelija hakee lisämateriaalia itsenäisesti.
Osallistujamäärä: Lapin yliopiston osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Muista yliopistoista10 opiskelijaa/yliopisto. Jos jostain yliopistosta ei ole 10 opiskelijaa, paikat annetaan muiden yliopiston opiskelijoille. 
Lisätietoja: Opintojakso toteutetaan Lapin yliopiston Moodlessa ajanjaksolla (18.10.-3.12.) Intensiivistä osallistumista vaativa keskustelu- ja ryhmätyöosuus ajoittuu ensimmäiselle opintojakson toteutuskuukaudelle. Esseen opiskelija tekee itsenäisesti.
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Tekijät: Ylva Krokfors, Invalidiliitto; Mari Kivistö, Lapin yliopisto; Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto; Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto. 
Vastuuopettaja: Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto
Muut opettajat: Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto (tallenne), Antti Tuononen, Kynnys ry (tallenne) varmistuu myöhemmin
Tiedustelut: Liisa Hokkanen