Tiedolla johtaminen ja muutos sosiaalityössä 5 op - Knowledge Based Management and Change in Social Work 5 ECTS

Opintojakson aloitusajankohta: 23.1.2023

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa yhteiskunnallisen muutoksen ja toimintaympäristön asettamia haasteita sosiaalityön johtamiselle, jäsentää muutoksen johtamista ja tiedon merkitystä sosiaalityön johtamisessa, analysoida monitoimijaisen tiedon, viestinnän ja yhteistyön merkitystä johtamiskäytännöissä sekä hahmottaa työhyvinvointiin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä työntekijöiden ja organisaatioiden näkökulmasta.
Sisältö: Yhteiskunnallisen muutoksen ja toimintaympäristön haasteet sosiaalityön johtamisen näkökulmasta. Tiedolla johtamisen ja organisaatioiden muutoksen merkitys sosiaalityön johtamiselle. Monitoimijainen yhteistyö, viestintä, työhyvinvointi sekä eettiset kysymykset muutoksen johtamisessa.   
Toteutustavat: Opintojakso alkaa 23.1.2023. Opiskelu jakaantuu esittelyyn ja kurssialueeseen tutustumiseen (vko 1), kahteen temaattiseen osioon (vkot 2-4) ja kirjalliseen tehtävään. Osioihin sisältyy luentoja, kirjallisuutta, keskustelutehtäviä ja kirjallisia tehtäviä. Opintojakson päätteeksi opiskelija laatii itsenäisen kirjallisen tehtävän (vkot 5-6). Kirjallisen tehtävän palautuspäivä on 5.3.2023.
Suoritustavat: Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osioiden tehtäviin osallistumista ja kirjallisen tehtävän palauttamista. 
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssi on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-
opiskelijoille (syventävä vaihe tai jatko-opinnot).
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0–5). Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kahden osion tehtävien suorittamiseen vaaditulla tavalla ja itsenäisen kirjallisen tehtävän palauttamista määräajassa. 
Oppimateriaali: Kurssin kirjallisuus osoitetaan kurssilla keskustelutehtävien yhteydessä. Kirjallisuutta sovelletaan keskustelutehtävissä ja lopputyössä. Oppimateriaali on sähköisesti saatavilla. 
Osallistujamäärä: Lapin yliopiston osallistujamäärää ei ole rajattu, muista yliopistoista valitaan
enintään 25 sosiaalityön maisterivaiheen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja: Opintojakso toteutetaan Lapin yliopiston Moodlessa ajanjaksolla 23.1.–5.3.2023. Ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumisesta lähetetään 23.1.2022 ja varsinainen työskentely alkaa 30.1.2023. Huom! Opintojakson aiempi versio on ollut Sosnetin tarjonnassa nimellä Muutosjohtaminen sosiaalityössä. 
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Tekijä(t): suunnittelija KM, YTM Sanna Lähteinen, yliopistonlehtori, YTT Pia Skaffari, tutkijatohtori YTT Sanna Ovaskainen, Lapin yliopisto 
Vastuuopettaja: Pia Skaffari, YTT, yliopistonlehtori, pia.skaffari(a)ulapland.fi, Lapin yliopisto 
Muut opettajat: suunnittelija KM, YTM Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto
Tiedustelut: Sanna Lähteinen, sanna.lahteinen(a)ulapland.fi