Taloussosiaalityö 5 op

Opintojen aloitusajankohta: 21.3.2022 ja kevät 2023

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opiskelija on saanut monipuolisen käsityksen toimeentuloon ja
vähävaraisuuteen liittyvästä problematiikasta. Opiskelija tuntee taloussosiaalityön
peruskäsitteitä sekä on saanut valmiuksia ymmärtää taloudellisesti heikon tai haavoittuvan
aseman vaikutuksia yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämäntilanteisiin.
Sisältö: Toimeentulovaikeuksiin ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä
talousosaamiseen sosiaalityössä liittyvät teemat (taloudellinen väkivalta, lapsiperheköyhyys,
rahapeliongelma, talous- ja velkaneuvonta, ryhmätoiminnan ja innovatiivisten työmallien
kehittäminen).
Toteutustavat: Opiskelu jakaantuu verkkoluentoihin, itsenäisesti toteutettavaan tehtävään
ja portfolioon. Luentoihin kuuluu kirjallisuutta ja keskustelutehtäviä verkossa. Portfolio
palautetaan itsenäisesti toteutettavan tehtävän ja verkkoluentojen jälkeen kurssin lopuksi.
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssi on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-opiskelijoille (syventävä vaihe).
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0–5) ja se pohjautuu pääasiallisesti
portfolioon. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin.
Oppimateriaali: Kurssin kirjallisuus osoitetaan kurssilla verkkoluentojen ja / tai
verkkokeskustelun yhteydessä. Kirjallisuutta sovelletaan portfoliossa.
Osallistujamäärä: Osallistujamäärää on rajattu. Kurssille valitaan yhteensä 60 opiskelijaa, 10 opiskelijaa kustakin Sosnet-yliopistosta (järjestävillä yksiköillä mahdollisuus lisäpaikkoihin). Osallistujat valitaan opintopistemäärän/opintojen vaiheen mukaan.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Jyväskylän yliopiston Moodlessa ajanjaksolla 21.3.-31.5.2022.
Järjestävä yliopisto: Jyväskylän yliopisto yhdessä Turun yliopiston kanssa.
Tekijät: yliopistonopettaja Katri Viitasalo, yliopistonlehtori Anniina Kaittila
Muita luennoitsijoita / luentojen teemoja: taloussosiaalityö (Viitasalo), taloudellinen väkivalta (Kaittila), lapsiperheköyhyys (Kallio), rahapeliongelma, talous- ja velkaneuvonta, ryhmätoiminnan ja innovatiivisten työmenetelmien kehittäminen sosiaalityössä 
Vastuuopettajat: Sirpa Karjalainen, yliopistonopettaja, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi 
Jyväskylän yliopisto ja Anniina Kaittila, yliopistonlehtori, sairai@utu.fi  Turun yliopisto. 
Tiedustelut: Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen(a)jyu.fi, Anniina Kaittila, sairai(a)utu.fi