Taloussosiaalityö 5 op Financial Social Work 

Opintojakson järjestävät Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto/KYC ja Turun yliopisto. Opintojakson koodit STOS3016 (Jyu), STYÖ7064 (Ty) ja xx (Hy)

Opintojen aloitusajankohta: 18.3.2024

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa monipuolisen käsityksen toimeentuloon ja vähävaraisuuteen liittyvästä problematiikasta. Opiskelija tuntee taloussosiaalityön peruskäsitteitä sekä saa valmiuksia ymmärtää taloudellisesti heikon tai haavoittuvan aseman sekä rakenteiden vaikutuksia yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämäntilanteisiin. Opiskelija saa välineitä käytännön työhön ja sen kehittämiseen sekä tietoa aiheen tutkimisesta. 
Sisältö: Toimeentulovaikeuksiin ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä
talousosaamiseen sosiaalityössä liittyvät teemat (taloudellinen väkivalta, lapsiperheköyhyys, rahapeliongelma, talous- ja velkaneuvonta, taloussosiaalityön kehittäminen, taloussosiaalityön interventio lapsiperheille, rakenteellinen sosiaalityö).
Toteutustavat: Opiskelu jakautuu verkkoluentoihin, oheiskirjallisuuteen tutustumiseen, verkossa toteutettaviin keskustelutehtäviin ja itsenäisesti toteutettavaan portfolioon, joka palautetaan opintojakson lopuksi. 
Opintojaksolle valinnan kriteerit: Opintojakso on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-opiskelijoille (syventävä vaihe).
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0–5) ja se pohjautuu pääasiallisesti
portfolioon. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin.
Oppimateriaali: Opintojakson kirjallisuus osoitetaan opintojaksolla verkkoluentojen ja / tai
verkkokeskustelun yhteydessä. Kirjallisuutta sovelletaan portfoliossa.
Osallistujamäärä: Opintojaksolle valitaan yhteensä 60 opiskelijaa, 10 opiskelijaa kustakin Sosnet-yliopistosta (järjestävillä yksiköillä mahdollisuus lisäpaikkoihin). Osallistujat valitaan opintopistemäärän/opintojen vaiheen mukaan.
Lisätietoja: Opintojakso toteutetaan Jyväskylän yliopiston Moodlen oppimisalustalla ajanjaksolla 18.3.-31.5.2024.
Järjestävä yliopisto: Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto.
Tekijät: yliopistonlehtori Katri Viitasalo, yliopistonlehtori Anniina Kaittila
Vastuuopettajat: Katri Viitasalo, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto; Sirpa Karjalainen, yliopistonopettaja Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Mia Hakovirta, professori, Turun yliopisto.  
Tiedustelut: Katri Viitasalo, katri.viitasalo@helsinki.fi, Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi,Mia Hakovirta, miahak@utu.fi