Taloussosiaalityö 5 op

Opintojen aloitusajankohta: 20.3.2023

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opiskelija on saanut monipuolisen käsityksen toimeentuloon ja
vähävaraisuuteen liittyvästä problematiikasta. Opiskelija tuntee taloussosiaalityön
peruskäsitteitä sekä on saanut valmiuksia ymmärtää taloudellisesti heikon tai haavoittuvan
aseman vaikutuksia yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämäntilanteisiin.
Sisältö: Toimeentulovaikeuksiin ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä
talousosaamiseen sosiaalityössä liittyvät teemat (taloudellinen väkivalta, lapsiperheköyhyys,
rahapeliongelma, talous- ja velkaneuvonta, ryhmätoiminnan ja innovatiivisten työmallien
kehittäminen).
Toteutustavat: Opiskelu jakautuu verkkoluentoihin, oheiskirjallisuuteen tutustumiseen, verkossa toteutettaviin keskustelutehtäviin ja itsenäisesti toteutettavaan portfolioon, joka palautetaan kurssin lopuksi. 
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssi on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-opiskelijoille (syventävä vaihe).
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0–5) ja se pohjautuu pääasiallisesti
portfolioon. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin.
Oppimateriaali: Kurssin kirjallisuus osoitetaan kurssilla verkkoluentojen ja / tai
verkkokeskustelun yhteydessä. Kirjallisuutta sovelletaan portfoliossa.
Osallistujamäärä: Kurssille valitaan yhteensä 60 opiskelijaa, 10 opiskelijaa kustakin Sosnet-yliopistosta (järjestävillä yksiköillä mahdollisuus lisäpaikkoihin). Osallistujat valitaan opintopistemäärän/opintojen vaiheen mukaan.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Jyväskylän yliopiston Moodlessa ajanjaksolla 20.3.-31.5.2023.
Järjestävä yliopisto: Jyväskylän yliopisto yhdessä Turun yliopiston kanssa.
Tekijät: yliopistonopettaja Katri Viitasalo, yliopistonlehtori Anniina Kaittila
Luennoitsijoita / luentojen teemoja: taloussosiaalityö (Viitasalo), taloudellinen väkivalta (Kaittila), rahapeliongelmat (Heiskanen), lapsiperheköyhyys (Kallio), köyhyys lasten näkökulmasta (Toikka), talous- ja velkaneuvonta (Schroderus), ryhmätoiminnan ja innovatiivisten työmenetelmien kehittäminen sosiaalityössä (Karjalainen) 
Vastuuopettajat: Sirpa Karjalainen, yliopistonopettaja, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi 
Jyväskylän yliopisto ja Helena Hautala, yliopistonlehtori, ahhaut@utu.fi  Turun yliopisto. 
Tiedustelut: Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen(a)jyu.fi,Helena Hautala: ahhaut@utu.fi