Sosiaalityön johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op 

Opintojakson järjestää Lapin yliopisto. Opintojakson koodi: SSOS1352V24

Opintojakson aloitusajankohta: Tammikuun lopussa 2025

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaajäsentää johtamisen käsitteitä, käytäntöä ja keskeisimpiä tarkastelutapoja muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä, tunnistaa yhteiskunnallisen muutoksen ja toimintaympäristön asettamia kompleksisia haasteita sosiaalityön johtamiselle, jäsentää monitoimijaisen yhteistyön, tiedon ja viestinnän merkitystä sosiaalityön johtamiselle sekä analysoida organisaatio- ja henkilöstöjohtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Sisältö: Opintojaksolla syvennytään yhteiskunnallisen muutoksen ja toimintaympäristön haasteisiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa. Opintojakso sisältää johtamisen keskeiset käsitteet ja tarkastelutavat. Opintojaksolla perehdytään organisaatio- ja henkilöstöjohtamiseen sosiaalityön näkökulmasta.   
Toteutustavat: Opintojakso alkaa tammikuun loppupuolella. Opintojakson tarkempi aloitusajankohta tarkennetaan myöhemmin. Opintojaksolle hyväksytyille lähetetään työtilan osoite ja kirjautumisavain kurssin ensimmäisenä päivänä. Opintojaksoon sisältyy aktiivinen osallistuminen itsenäiseen ja ryhmämuotoiseen verkkotyöskentelyyn (35 h), luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtyminen (45 h) ja reflektoivan lopputehtävän kirjoittaminen (55 h). 
Suoritustavat: Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osioiden tehtäviin osallistumista ja kirjallisen tehtävän palauttamista. 
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssi on tarkoitettu vain sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-opiskelijoille (syventävä vaihe tai jatko-opinnot).
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0–5). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista itsenäiseen ja ryhmämuotoiseen verkkotyöskentelyyn ja kirjallisten tehtävien palauttamista määräajassa. 
Oppimateriaali: Kurssin kirjallisuus osoitetaan kurssilla keskustelutehtävien yhteydessä. Oppimateriaali on sähköisesti saatavilla Moodlessa. 
Osallistujamäärä: Lapin yliopiston osallistujamäärää ei ole rajattu, muista yliopistoista valitaan enintään 25 sosiaalityön maisterivaiheen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja: Opintojakso toteutetaan Lapin yliopiston Moodlessa tammi-maaliskuussa. Ohjeet Moodlen työtilaan kirjautumisesta lähetetään opintojakson aloituspäivänä. Huom! Opintojakson aiempi versio on ollut Sosnetin tarjonnassa nimellä Tiedolla johtaminen ja muutos sosiaalityössä ja Muutosjohtaminen sosiaalityössä. 
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Vastuuopettajat: Eve Orhanli, YTM, yliopisto-opettaja, eve.orhanli(a)ulapland.fi, Lapin yliopisto 
Muut opettajat: Sanna Lähteinen, KM, YTM Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto
Tiedustelut: Sanna Lähteinen, sanna.lahteinen(a)ulapland.fi