Siirtolaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiä sosiaalityössä

Opintojakson järjestää Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto/KYC ja Turun yliopisto. Opintojakson koodit: SOSM-ST324 (Hy); STOS3009 (Jy), STYÖ7113 (Ty)

Opintojakson aloitusajankohta: 15.1.2024

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa muuttoliikkeeseen ja etnisten yhteisöjen olosuhteisiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia erityisiä tekijöitä ja ilmiöitä ja osaa tarkastella niitä intersektionaalisesti ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Opiskelijalla on ymmärrys siirtolaisuuteen ja moninaisuuteen liittyvien kysymyksin huomioimisesta sosiaalityössä
Sisältö: Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat: pakkomuutto ja pakolaisuus, etniset suhteet ja rasismi, vuorovaikutukseen ja monikielisyyteen liittyvät kysymykset, monikulttuurinen lastensuojelutyö ja väkivaltatyö sekä ihmiskauppaan kytkeytyvät ilmiöt.
Toteutustavat: Kurssilla perehdytään itsenäisesti verkkoalustalla oleviin artikkeleihin,
kirjallisuuteen ja luentotallenteisiin sekä laaditaan essee. Kurssiympäristössä on käytössä
vuorovaikutteisia menetelmiä: keskustelua, kommentointia sekä argumentointia.
Suoritustavat: Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja osallistutaan oman pienryhmän keskusteluihin.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Osallistuminen edellyttää aiemmin suoritettuja sosiaalityön kandidaatin opintoja. Mikäli opintojaksolle on enemmän ilmoittautuneita kuin paikkoja, paikat opintojaksolla jaetaan sosiaalityön tutkintorakenteen syventävän vaiheen suoritettujen opintopisteiden perusteella. Osallistujamäärä opintojaksolla on 50.  
Arviointi ja sen perusteet: Loppuarviointi numeroilla 0-5. Arvioinnissa painotetaan osallistumisaktiivisuutta pienryhmätyöskentelyssä. Argumentointi ja vertaistyöskentely määrittävät 1/3 ja tehtävät 2/3 arvosanasta.
Oppimateriaali: Kurssilla on tehtävissä sekä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit, luentotallenteet) että erikseen merkittyä oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen edellyttää verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille.
Osallistujamäärä: 50
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa.
Järjestävät yliopistot: Turun yliopisto,Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Helsingin yliopisto
Tekijät:
Merja Anis, VTT, Turun yliopisto; Kati Turtiainen YTT, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Vastuuopettajat: Merja Anis, VTT, sosiaalityön professori, Turun
yliopisto. Mira Välimaa, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto. Eveliina Heino, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.
Muut opettajat: ilmoitetaan kurssin alkaessa

Muuta: opintojakso ollut tarjonnassa lukuvuoteen 2021-2022 saakka nimellä Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset. Opintojakson sisältö vastaa pääosin edellisellä nimellä ollutta opintojaksoa.