Riippuvuusongelmat ja mielenterveys 5 op

Opintojen aloitusajankohta: 8.11.2021

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt riippuvuus- ja mielenterveysproblematiikan tutkimuksiin ja työkäytäntöihin sekä kykenee soveltamaan teoreettista tietoa päihde- ja mielenterveystyössä.
Sisältö: Kurssi sisältää neljä teemallista osaa: 1) mielenterveyden ja hyvinvoinnin ulottuvuudet, 2) mielenterveysongelmat 3) riippuvuusongelmat 4) kuntoutuksen moniammatillinen suunnittelu. 
Toteutustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kurssimateriaaliin, joka koostuu artikkeleista, alan kirjallisuudesta, luentotallenteista ja sosiaalityöntekijöiden työhön perustuvista tallenteista. Tämän lisäksi kurssiin sisältyy Moodlessa suoritettava yksi ryhmätehtävä ja yksi essee.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kurssilla ryhmätyöskentelyssä ja esseen kirjoittaminen. Arvioinnissa painottuu esseen kirjoittaminen, mutta arvosanaan vaikuttaa myös ryhmätehtävä ja kurssiaktiivisuus.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy muulla tavoin sosiaalityön pätevyys (ns. laajat sivuaineopinnot). Valintakriteerinä kurssille on suoritettu sosiaalityön tutkintorakenteen mukainen opintopistemäärä.  
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää esseen ja ryhmätehtävän hyväksymistä. 
Oppimateriaali: Kurssilla käytetään sekä valmista materiaalia (kirjallisuus, artikkelit, äänitiedostot ja työyhteisötallenteet). Tallenteet ja artikkelit kuuluvat kurssiaineistoon, mutta Moodlessa ilmoitettu kurssikirjallisuus ja vapaavalintainen lähdekirjallisuus kuuluu opiskelijan hankkia itsenäisesti. 
Osallistujamäärä: Itä-Suomen yliopiston osallistujamäärää ei ole rajattu, muista yliopistoista valitaan max. 10 opiskelijaa/yliopisto (Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot) ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Moodlessa. 
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Tekijät: Eine Pakarinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, eine.pakarinen(a)uef.fi
Kaarina Mönkkönen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, kaarina.monkkonen(a)uef.fi
Vastuuopettaja: Aini Pehkonen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto