Riippuvuusongelmat ja mielenterveys 5 op

Opintojakson koodi: YY00CV28

Opintojen aloitusajankohta: 11.11.2024 (opintojakso ajoittuu periodeille II ja III)

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää riippuvuuden mekanismeja ja mielenterveyden moninaisuutta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta, on perehtynyt riippuvuus- ja mielenterveysproblematiikan tutkimuksiin ja työkäytäntöihin sekä kykenee soveltamaan teoreettista tietoa päihde- ja mielenterveystyössä.  Geneeriset taidot: kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.
Sisältö: Opintojaksolla opiskelija perehtyy ajankohtaiseen riippuvuus- ja mielenterveystutkimukseen sekä työkäytäntöihin eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä työntekijöiden näkökulmista.   
Toteutustavat: Opintojaksolla perehdytään itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä oleviin teema-alueisiin ajankohtaisen tutkimus- ja ammattikirjallisuuden sekä muun oppimateriaalin avulla. Kuhunkin teema-alueeseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja lisäksi opiskelija laatii arvioitavan yksilöesseen.  
Suoritustavat: Itsenäinen työskentely opintojakson verkko-oppimisympäristössä, oppimistehtävien tekeminen annetussa aikataulussa ja yksilötyönä tehtävä essee.  
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy muulla tavoin sosiaalityön pätevyys (ns. laajat sivuaineopinnot). Valintakriteerinä kurssille on suoritettu sosiaalityön tutkintorakenteen mukainen opintopistemäärä.  
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkko-oppimisympäristössä olevien oppimistehtävien suorittamista annetuissa määräajoissa ja arvioitavan, yksilötyönä tehtävän esseen suorittamista hyväksytysti.  
Oppimateriaali: Opintojakson oppimistehtäviin kuuluu sekä pakollista materiaalia että oheismateriaalia. Opintojakson suorittaminen edellyttää verkko-oppimisympäristössä pakolliseen materiaaliin tutustumista. Oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille. 
Osallistujamäärä: Itä-Suomen yliopiston osallistujamäärää ei ole rajattu, muista yliopistoista valitaan max. 10 opiskelijaa/yliopisto (Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot) ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja: Opintojakson verkko-oppimisalustana on Itä-Suomen yliopiston Moodle
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Tekijät: Eine Pakarinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, eine.pakarinen(a)uef.fi
Kaarina Mönkkönen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, kaarina.monkkonen(a)uef.fi, Piia Puurunen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Vastuuopettaja: Eine Pakarinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto