Rakenteellinen sosiaalityö 5 op - Structural Social Work 5 ECTS

Opintojakson aloitusajankohta: 9.1.2023


Kohderyhmä: Sosiaalityön aine- ja syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää opintojakson aikana ymmärrystään rakenteellisesta sosiaalityöstä. Hän osaa jäsentää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä, keinoja ja perinteitä sekä ymmärtää niiden merkityksen sosiaalityössä ja asiakkaiden näkökulmista. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti kansalaisosallistumisen, ihmisoikeuksien, tiedon tuotannon ja strategiatyön keskeisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin sisältöihin, käytäntöihin ja välineisiin. 
Sisältö: Opintojaksolla perehdytään rakenteellisen sosiaalityön keskeisiin käsitteisiin, keinoihin sekä historialliseen kehitykseen ja nykykeskusteluihin. Jaksoilla painotetaan erityisesti kansalaisosallistumisen, ihmisoikeuksien, tiedon tuotannon ja strategiatyön keskeisiä sisältöjä ja käytäntöjä.
Toteutustavat: Kurssi koostuu kolmesta osiosta: Johdanto, Inkluusio- ja
oikeudenmukaisuustyö sekä Tieto- ja strategiatyö. Osioihin sisältyy luentoja ja luentonauhoitteita, kirjallisuutta, keskustelutehtäviä ja kirjallisia tehtäviä.
Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osioiden tehtäviin osallistumista ja
kirjallisen tehtävän palauttamista.
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssi on tarkoitettu ainoastaan sosiaalityön pääaineen aine- ja syventävien opintojen vaiheen opiskelijoille. Opiskelijat valitaan opintopistemäärän mukaan (sosiaalityön tutkintorakenteen mukaiset opinnot maisteriopinnoissa), kuitenkin siten, että JYn ja LaYn opiskelijoilla on omat kiintiöt ja muilla Sosnet-yliopistoilla oma kiintiö.
Arviointi ja sen perusteet: Arviointi on numeerinen (0–5). Hyväksytty suoritus edellyttää
osallistumista kaikkien osioiden tehtävien suorittamiseen vaaditulla tavalla.
Oppimateriaali: Suoritusvaatimuksiin sisältyy kirjallisuutta ja mahdollista muuta materiaalia, joka ilmoitetaan erikseen kurssin suoritusalueella. Kirjallisuutta sovelletaan keskustelutehtävissä ja kirjallisissa tehtävissä. Osa materiaalista on saatavilla Moodlessa. 
Osallistujamäärä: Osallistujamäärä on rajattu. JY:n pääkampuksen ja  LaY:n opiskelijamäärää ei ole rajattu ja muut Sosnet-yliopistot yhteensä 40 opiskelijaa (10 opiskelijaa/yliopisto). Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille voidaan valita opiskelijoita, valinta tapahtuu sosiaalityön tutkintorakenteen mukaisten suoritettujen opintopisteiden perusteella. Huom. Chydeniuksen opiskelijat eivät voi osallistua, koska on oma opetus järjestetty Kokkolassa. 
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Jyväskylän yliopiston Moodlessa ajanjaksolla 9.1.-19.3.2023. 
Ohjeet kurssialueelle kirjautumisesta lähetetään 6.1.2023.  
Järjestävä yliopisto: Jyväskylän yliopisto ja Lapin yliopisto
Tekijä(t): Laura Tiitinen (LaY), Johanna Kiili (JY), Kati Närhi (JY), Tuomo Kokkonen (JY/Chydenius) ja Aila-Leena Matthies (JY/Chydenius). 
Vastuuopettajat: Tuomo Kokkonen (JY), Kaisa Haapakoski (JY) ja Sanna Saraniemi (LaY) 
Tiedustelut: Kaisa Haapakoski (JY), kaisa.haapakoski(at)jyu.fi.