Lastensuojelu II 5 op - Child protection II (5 ECTS)

Opintojakson järjestää Tampereen yliopisto. Opintojakson koodi STY.321

Opintojakson aloitusajankohta tammikuu 2025.

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa lastensuojelun tehtävän ja sosiaalityöntekijän roolin, vastuun ja velvollisuudet lastensuojelun toteuttamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää erilaiset lapsen ja perheiden tilanteisiin liittyvät arviointitehtävät lastensuojeluprosessissa. Opiskelija tietää lasten ja vanhempien perusoikeudet ja itsemääräämisoikeuden velvoitteet lastensuojelussa ja myös niiden rajoittamiseen liittyvän ajallisen kehityksen, lainsäädännön ja eettisen työskentelyn.  Hän ymmärtää lastensuojeluun liittyviä tunteita ja lastensuojelun tahattomia vaikutuksia asiakkaiden elämään. Opiskelija tuntee aihealueen ja keskeistä tutkimusta, osaa käyttää sitä kriittisesti ja hyödyntää sitä lapsen edun ja oikeuksien mukaisen lastensuojelun tarkastelussa. 
Sisältö: Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat: lastensuojeluntehtävät ja erilaiset palvelujärjestelmät, arviointi, huostaanotto ja sijaishuollon näkökulma, oikeudet ja niiden rajoittaminen, tunteet ja tahattomat vaikutukset
Toteutustavat: Kurssilla perehdytään itsenäisesti ja ryhmissä verkkoalustan viikkotehtävien materiaaleihin, artikkeleihin, kirjallisuuteen ja luentotallenteisiin. Suoritetaan viikkotehtävät ja laaditaan essee.
Suoritustavat: Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja osallistutaan oman pienryhmän keskusteluihin. 
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Osallistuminen edellyttää aiemmin suoritettuja sosiaalityön kandidaatin opintoja ja aineopinnoissa suoritettuja lastensuojeluopintoja. Opintopistemäärän ja aiemmin suoritettujen lastensuojeluopintojen perusteella kurssille valitaan 40 osallistujaa. 
Arviointi ja sen perusteet: Loppuarviointi numeroilla 0-5. Arvioinnissa painotetaan osallistumisaktiivisuutta pienryhmätyöskentelyssä. Aktiivisuus työskentelyssä 1/3. Tehtävät ja essee 2/3 arvosanasta. 
Oppimateriaali: Kurssilla on sekä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit, luentotallenteet) että erikseen merkittyä oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen edellyttää verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille. 
Osallistujamäärä: 40 
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Tampereen yliopiston Moodlessa. Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat Sosnetin ilmoittautumislomakkeella. 
Järjestävät yliopistot: Tampereen yliopisto 
Tekijät: Tuija Eronen, YTT, Tampereen yliopisto - University of Tampere, Johanna Korpinen, YTT, Tampereen yliopisto - University of Tampere
Vastuuopettajat: Tuuli Lamponen, YTT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto – Tampere University,  Tuija Eronen, YTT, koulutusasiantuntija, Tampereen Yliopisto -Tampere University