Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen 5 op - Violence in Intimate Relationships, and the Agency Responce 5 ECTS

Opintojakson aloitusajankohta 11.1.2022

Aikataulu: opintojakso sisältää neljä tallennettavaa Zoom-luentoa: 11.1. klo 18-20, 25.1. klo 18-19, 9.2. klo 18-20 ja 16.2. klo 18-19. Lisäksi kaksi chat-keskustelua ryhmätöihin liittyen 21.2.2022 klo 18-20 ja 16.3. klo 18-20. 

Kohderyhmä: Sosiaalityön aineopinto- tai syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää lähisuhdeväkivallan käsitteenä ja ilmiönä: yksilö- ja perhetasolta sekä rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssi antaa opiskelijalle myös valmiudet soveltaa saamaansa tietoa asiakkaiden elämässä esiintyvien väkivaltaongelmien tunnistamiseen ja kohtaamiseen ammatillisessa työssä. 
Sisältö: Kurssi sisältää kolme teemallista osaa: 1) lähisuhdeväkivalta käsitteenä ja ilmiönä (käsite), 2) lähisuhdeväkivallan selitysperusta ja interventioparadigmat (paradigma) 3) väkivaltatyö (praxis). 
Toteutustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kurssimateriaaliin, joka koostuu artikkeleista, alan kirjallisuudesta, lähisuhdeväkivaltatyön ohjemateriaalista, luentotallenteista ja väkivaltatyöntekijöiden työhön perustuvista tallenteista. Opiskelijat laativat oppimispäiväkirjan. Tämän lisäksi kurssiin sisältyy kaksi chat-iltaa, Moodlessa suoritettavia ryhmätehtäviä ja ennakkotehtävä.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kurssilla ja oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirja pohjautuu kurssimateriaaliin, jota tehtävässä tulee kattavasti soveltaa. Oppimispäiväkirjalle on palautuspäivämäärä. Tästä viikon sisällä palautuneet arvioidaan, mutta arvosana alenee yhdellä. Viikon jälkeen palautuneita oppimispäiväkirjoja ei enää arvioida. Kurssin arvioinnissa painottuu oppimispäiväkirja ja arvosanaan vaikuttaa kurssiaktiivisuus ja ryhmätehtävät.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy sosiaalityöntekijän pätevyys. Valintakriteerinä kurssille on suoritettu sosiaalityön tutkintorakenteen mukainen opintopistemäärä ja ennakkotehtävänä tehtävä motivaatiokirje. 
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimispäiväkirjan palauttamista ajallaan, oppimispäiväkirjan hyväksymistä ja kurssiaktiivisuuden toteutumista. Oppimispäiväkirjan arvioinnissa käytettäviä keskeisiä kriteerejä ovat kurssiaineiston hyödyntäminen, looginen rakenne, otsikonmukainen sisältö, kirjoitusotteen analyyttisyys, sekä sujuva ja moitteeton ilmaisu. Oppimispäiväkirjassa tulee reflektoida myös omaa oppimista.
Oppimateriaali: Kurssilla käytetään sekä valmista materiaalia (kirjallisuus, artikkelit, äänitiedostot ja työyhteisötallenteet) että vapaavalintaista kirjallisuutta (yksilöesseen lähteenä). Tallenteet ja artikkelit kuuluvat kurssiaineistoon, mutta Moodlessa ilmoitettu kurssikirjallisuus ja vapaavalintainen lähdekirjallisuus kuuluu opiskelijan hankkia itsenäisesti. 
Osallistujamäärä: Maksimiopiskelijamäärä 120, josta Turun yliopiston kiintiö 30, Itä-Suomen yliopiston kiintiö 40. Muista yliopistoista valitaan 50 opiskelijaa yhteensä opintopistemäärän ja motivaatiokirjeen perusteella.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa. 
Järjestävät yliopistot: Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
Tekijä(t): Leo Nyqvist, professori, Turun yliopisto, leonyq(a)utu.fi;
Sisko Piippo, Itä-Suomen yliopisto, sisko.piippo(a)uef.fi 
Vastuuopettajat: Leo Nyqvist, professori, Turun yliopisto ja Sisko Piippo, yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopisto