Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen 5 op - Violence in Intimate Relationships, and the Agency Responce 5 ECTS

Opintojakson järjestävät Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto. Opintojakson koodi Jyväskylän yliopistossa STOS3017 ja Turun yliopistossa STYÖ6006

Opintojakson aloitusajankohta 17.3.2025. Opintojakson päättymispäivä 25.5.2025. 


Kohderyhmä: Sosiaalityön aineopinto- tai syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää lähisuhdeväkivallan käsitteenä ja ilmiönä: yksilö- ja perhetasolta sekä rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssi antaa opiskelijalle myös valmiudet soveltaa saamaansa tietoa asiakkaiden elämässä esiintyvien väkivaltaongelmien tunnistamiseen ja kohtaamiseen ammatillisessa työssä. 
Sisältö: Kurssi sisältää kolme teemallista osaa: 1) lähisuhdeväkivalta käsitteenä ja ilmiönä (käsite), 2) lähisuhdeväkivallan selitysperusta ja interventioparadigmat (paradigma) 3) väkivaltatyö (praxis). 
Toteutustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kurssimateriaaliin, joka koostuu artikkeleista, alan kirjallisuudesta, lähisuhdeväkivaltatyön ohjemateriaalista, zoom-luennoista ja luentotallenteista ja väkivaltatyöntekijöiden työhön perustuvista tallenteista. Opiskelijat laativat oppimispäiväkirjan. Tämän lisäksi kurssiin sisältyy kaksi chat-iltaa, Moodlessa suoritettavia ryhmätehtäviä ja ennakkotehtävä.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kurssilla ja oppimispäiväkirja. Kurssisuoritus edellyttää keskustelutehtäviin osallistumista. Oppimispäiväkirja pohjautuu kurssimateriaaliin, jota tehtävässä tulee kattavasti soveltaa. Oppimispäiväkirjalle on yksi palautuspäivämäärä. Kurssin arvioinnissa painottuu oppimispäiväkirja ja arvosanaan vaikuttaa kurssiaktiivisuus ja ryhmätehtävät.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy sosiaalityöntekijän pätevyys. Valintakriteerinä kurssille on suoritettu sosiaalityön tutkintorakenteen mukainen opintopistemäärä.
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimispäiväkirjan palauttamista ajallaan, oppimispäiväkirjan hyväksymistä ja kurssiaktiivisuuden toteutumista. Oppimispäiväkirjassa tulee reflektoida omaa oppimista.
Oppimispäiväkirjan arvioinnissa käytettäviä keskeisiä kriteerejä ovat kurssiaineiston hyödyntäminen, looginen rakenne, otsikonmukainen sisältö, kirjoitusotteen analyyttisyys, sekä sujuva ja moitteeton ilmaisu. 
Oppimateriaali: Kurssilla käytetään sekä valmista materiaalia (kirjallisuus, artikkelit, äänitiedostot ja työyhteisötallenteet) että vapaavalintaista kirjallisuutta oppimispäiväkirjan lähteenä. Tallenteet ja artikkelit kuuluvat kurssiaineistoon, mutta Moodlessa ilmoitettu kurssikirjallisuus ja vapaavalintainen lähdekirjallisuus kuuluu opiskelijan hankkia itsenäisesti. 
Osallistujamäärä: Maksimiopiskelijamäärä 120, josta Turun yliopiston kiintiö 30, Jyväskylän yliopiston kiintiö 30. Muista yliopistoista valitaan 60 opiskelijaa sosiaalityön tutkintorakenteen mukaisen opintopistemäärän mukaan.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa. 
Järjestävät yliopistot: Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto
Tekijä(t): Leo Nyqvist, professori, Turun yliopisto, leonyq(a)utu.fi;
Sisko Piippo, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, sisko.h.piippo(a)jyu.fi
Vastuuopettajat: Leo Nyqvist, professori, Turun yliopisto ja Sisko Piippo, Jyväskylän yliopisto sekä yliopistonlehtori Anniina Kaittila Turun yliopisto.