Laadukas ja turvallinen toimintakulttuuri

Opintojakson järjestävä yliopisto on Itä-Suomen yliopisto ja koodi 5513405

Opintojakson aloitusajankohta lokakuu 2024

Opintojakson kohderyhmä: sosiaalityön pääaineopiskelijat kandidaattivaiheen opinnoissa. 

Opintojakson taso: perusopinnot

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää laadukasta ja turvallista toimintakulttuuria jäsentävän teoreettisen viitekehyksen ja syyllistämättömän toimintakulttuurin rakentamisen elementit
- tiedostaa ennakoinnin merkityksen osana turvallista toimintakulttuuria sekä vastuut ja velvollisuudet jälkitoimista ja raportoinnista vaara- tai haittatapahtumien sattuessa
- valita menetelmiä, joilla asiakas otetaan mukaan ja huomioidaan turvallisen toimintakulttuurin edistämisessä
- tunnistaa keinoja parantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta.

 

Sisältö: Asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävä toimintakulttuuri. Laadukkaan ja turvallisen toimintakulttuurin kehittäminen. Asiantuntijatyöskentely verkostoissa, arvot ja omavalvonta. Vaara- ja haittatapahtumien ennakointi, käsittely, raportointi ja niistä oppiminen.

Suoritustavat: Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät.

Toteutustavat: Verkko-opinnot verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Opintojaksolla on aikataulutettua työskentelyä Moodlessa.

Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: 10 opiskelijaa/ yliopisto. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (sosiaalityön pääaineopiskelijat Sosnet-verkoston yliopistoista)

Arviointi ja sen perusteet: Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä. Oppimistehtävät. Opintojakson hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % vaaditusta tietoaineistosta.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali

Osallistujamäärä: Sosnet-verkoston opiskelijoille kiintiö on 10 opiskelijaa/ yliopisto (Helsinki, Jyväskylä, Lappi, Tampere, Turku)

Lisätietoja: Opintojakso on osa Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintoja (25op), jotka järjestää Itä-Suomen yliopisto (Jatkuvan oppimisen keskus, hoitotieteen laitos, oikeustieteiden laitos, yhteiskuntatieteiden laitos). Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista: 
4311021 Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 5op
5513405 Laadukas ja turvallinen toimintakulttuuri, 5op 
4429560 Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus, 5op 
5426151 Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtaminen, 5op
5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta, 5op

Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto

Vastuuopettajat: Professori Aini Pehkonen