Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5op

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5op 

Opintojakson järjestävä yliopisto on Itä-Suomen yliopisto ja koodi 4311021

Opintojakson aloitusajankohta 1.9.2024

Opintojakson kohderyhmä: sosiaalityön pääaineopiskelijat kandidaattivaiheen opinnoissa. 

Opintojakson taso: perusopinnot

Osaamistavoitteet: Opiskelija 
- ymmärtää asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja sitä ohjaavan lainsäädännön ja keskeiset toimijat 
- soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuurin ja systeemiajattelun perusperiaatteita kuvatessaan sosiaali- ja terveystoimen turvallisen hoivan ja hoidon elementtejä 
- arvioi inhimillisten tekijöiden, tiimityön ja kompleksisten organisaatioiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen 
- soveltaa oppimaansa tietoa vaaratapahtumien ennaltaehkäisyyn ja niistä oppimiseen.

Sisältö: Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja toimijat sekä ohjaava kansallinen ja kansainvälinen sääntely. Turvallisen hoidon, hoivan ja palvelujen elementit. Vaaratapahtumien tunnistaminen, ennaltaehkäisy, tilanteessa toimiminen, käsittely ja jälkihoito. Asiakas- ja potilasturvallisuuden erityistilanteet/haasteet.

Suoritustavat: Orientaatioluento verkossa 3 h. Verkko-opetus 132 h: videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät. 

Toteutustavat: Verkko-opetus verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Opintojaksolla on aikataulutettua työskentelyä Moodlessa.

Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: 10 opiskelijaa/ yliopisto. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (sosiaalityön pääaineopiskelijat Sosnet-verkoston yliopistoista)

Arviointi ja sen perusteet: hyväksytty/ hylätty. Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä. 

Oppimateriaali: Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset julkaisut. Muu Moodlessa ilmoitettava oppimateriaali.
- Härkänen M, Haatainen K, Vehviläinen-Julkunen K, Miettinen M. (2021). Artificial intelligence for identifying the prevention of medication incidents causing serious or moderate harm: An analysis using incident reporters’ views. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 9206. 
- Härkänen M, Murrells T, Rafferty AM, Franklin BD, Vehviläinen-Julkunen K. (2020). Factors contributing to reported medication administration incidents in patients’ homes – A text mining analysis. Journal of Advanced Nursing, 76(12):3573–3583. 
- Kuntaliitto. (2019). Terveydenhuollon laatuopas. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1996-terveydenhuollon-laatuopas 
- Lehtonen L, Lohiniva-Kerkelä M & Pahlman I. (2014). Terveysjuridiikka. Talentum Fokus, Helsinki. 
- Liukka M, Steven A, Vizcaya Moreno F, Sara-aho A, Khakurel J, Pearson P, Turunen, H & Tella S. (2020). Action after Adverse Events in Healthcare: An Integrative Literature Review. Int J Environ Res Public Health, 2020 Jun 30;17(13):4717. 
- Mönkkönen K, Kekoni T & Pehkonen A. (toim.). 2019. Moniammatillinen yhteistyö: vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. 
- Roine R & Kaila M. (2014). Hoidon vaikuttavuus on tärkein osa potilasturvallisuutta. Duodecim 130(17), 1740–1741. 
- Sahlström M, Partanen P, Azimirad M, Selander T & Turunen H. (2019). Patient participation in patient safety - An exploration of promoting factors. Journal of Nursing Management, 27(1), 84–92. DOI: 10.1111/jonm.12651 
- STM. (2022). Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858 

-STM (2023) Vakavien vaaratapahtumien tutkinta : Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2023:31. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9885-8

- Syyrilä T, Vehviläinen-Julkunen K, Härkänen M. (2021). Healthcare professionals’ perceptions on medication communication challenges and solutions – text mining and manual content analysis - cross-sectional study BMC Health Services Research 21 (1226). 
- Wu AW, Shapiro J, Harrison R, Scott SD, Connors C, Kenney L & Vanhaecht K. (2020). The impact of adverse events on clinicians: What's in a name? Journal of patient safety 16(1), 65-72. 
- WHO. (2021). Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 Towards eliminating avoidable harm in health care. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan

Osallistujamäärä: Sosnet-verkoston opiskelijoille kiintiö on 10 opiskelijaa/ yliopisto (Helsinki, Jyväskylä, Lappi, Tampere, Turku)

Lisätietoja: Opintojakso on osa Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintoja (25op), jotka järjestää Itä-Suomen yliopisto (Jatkuvan oppimisen keskus, hoitotieteen laitos, oikeustieteiden laitos, yhteiskuntatieteiden laitos). Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista: 
4311021 Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 5op
5513405 Laadukas ja turvallinen toimintakulttuuri, 5op 
4429560 Haavoittuvien ryhmien asiakas- ja potilasturvallisuus, 5op 
5426151 Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtaminen, 5op
5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta, 5op

Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto

Vastuuopettajat: apulaisprofessori Marja Härkänen, yliopisto-opettaja Tiina Syyrilä