Digitalisoituvat ja verkostoituvat sosiaali- ja terveyspalvelut (5 op) 

Opintojakson aloitusajankohta 11.1.2022 ja kevät 2023.

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää digitalisaatioon liittyvät yhteiskunnan ja organisaatioiden muuttuvat toimintatavat ja työkäytännöt sekä digitalisaation aiheuttaman muutoksen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuudessa ja asiakkuudessa,
- tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja eettiset näkökohdat,
- ymmärtää digitaalisen toiminnan verkostoituneen luonteen ja tunnistaa siihen liittyvät kehittämisen, johtamisen, työntekijyyden ja asiantuntijuuden erityispiirteet, 
- ymmärtää digitalisaation merkityksen omalla alalla ja hyödyntää digitaalisia toimintaympäristöjä.
Sisältö: Digitalisaation merkitys sosiaali- ja terveyspalveluissa; verkostomaisesti toimivan organisaation toimintatavat ja verkostojohtamisen erityispiirteet; tietoyhteiskuntakehityksen mekanismit ja niiden ohjaus; sähköisen hallinnon ja asioinnin johtaminen ja esimiestyö; kumppanuussuhteet; uudenlaiset asiakkuus- ja asiantuntijaroolit; digitalisaatio kasvokkain tehtävän vuorovaikutustyön rinnalla; digitalisaatioon liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen verkkokurssilla, oppimistehtävät. Kurssi on syventävän tason kurssi, joka vaatii osanottajilta sitoutumista ja aikaa yhteiseen työskentelyyn. Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä. Omaan oppimiseen perustuva lopputyö.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön pääaineopiskelijoille ja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy muulla tavoin sosiaalityöntekijän pätevyys.
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssista annetaan jokaiselle opiskelijalle numeerinen arvosana (0-5). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kaikkien kurssilla olevien tehtävien tekemiseen ja tehtävien hyväksyttävästi suorittamista.  
Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.
Osallistujamäärä: Opintojaksolle otetaan max. 100 sosiaalityön opiskelijaa seuraavasti: Turun yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta yhteensä 60 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille mahtuu mukaan, niin valinta tehdään syventävien opintojen opintopistemäärän perusteella. Muista yliopistoista valitaan 10 opiskelijaa / yliopisto ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle osallistuu lisäksi opiskelijoita Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.  
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Moodlessa. 
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto
Tekijä(t): Harri Laihonen (UEF, STJ), Anna-Maija Pyykönen (UEF, YHT), Camilla Granholm (TY)
Vastuuopettajat: Harri Laihonen, Itä-Suomen yliopisto, Anna-Maija Pyykönen, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopiston opettaja varmistuu myöhemmin

 
Ajankohtaista
Sosiaalityön tiedeblogi