Maisteriyhteisvalinnan valintaperusteet 2024
Sosiaalityön maisterikoulutuksen yhteisvalinnassa voi hakea keväällä 2024 Itä-Suomen, Jyväskylän (Jyväskylä ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), Lapin ja Turun yliopistoihin. Hakijan tulee asettaa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Voit hakea, jos olet suorittanut

  • kandidaatin tutkinnon
  • maisterin tutkinnon
  • ammattikorkeakoulututkinnon tai
  • näitä vastaavan ulkomailla suoritetun tutkinnon

Yllä mainitun tutkinnon lisäksi tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna suoritusoppilaitoksen laatimassa laajuudessa (35–60 op) suoritettu ja kokonaisuutena arvioitu sosiaalityön aineopintokokonaisuus tai sitä vastaava aineopintotasoinen kokonaisuus vähintään hyvin tiedoin (kokonaisuuden arvosana 3 viisiportaisella asteikolla). Vastaavalla kokonaisuudella tarkoitetaan aineopintotasoista opintokokonaisuutta, joka opintojen suoritusoppilaitoksessa mahdollistaa opintojen jatkamisen sosiaalityön syventäviin opintoihin.
 
Yllä mainituksi aineopintokokonaisuudeksi hyväksytään myös Helsingin yliopistossa suoritettu sosiaalitieteiden aineopintokokonaisuus, johon tulee sisältyä tai jonka lisäksi tulee olla suoritettuna alla olevat opintojaksot tai niitä vastaavat aiemmat opintojaksot Helsingin yliopistossa: 

  • Sosiaalioikeus 
  • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 
  • Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 

 

Huom! Yksittäisten opintojaksojen luettelo arvosanoineen ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. 

Tutkinnon ja mahdollisten sen lisäksi suoritettujen opintojen on oltava suoritettu siten, että niitä koskevat liitteet on mahdollista toimittaa 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Mikäli tutkinto ja siihen sisältyvät sosiaalityön opinnot on suoritettu ulkomailla, tulee suoritettujen sosiaalityön opintojen vastata tasoltaan ja laajuudeltaan Suomessa suoritettuja perus- ja aineopintoja. 

Opiskelijaksi hyväksytyltä voidaan edellyttää maisterin tutkinnon opintojen (120 opintopistettä) lisäksi täydentävien opintojen suorittamista enintään 60 opintopisteen laajuudella. Täydentävät opinnot sisältävät maisterin tutkinnon valmiuksien kannalta keskeisiä kandidaatin tutkinnon opintoja sekä muita yliopiston määrittelemiä opintoja. 

Sosiaalityön koulutus kuuluu nk. SORA-lainsäädännön piiriin, mikä asettaa rajoituksia opiskelijaksi ottamiselle. Lue lisää yliopistovalinnat.fi-sivustolta.

Kielitaitovaatimukset

Sinun on osoitettava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa. Kielitaidon osoittamisen tavat löydät yliopistojen nettisivuilta.

Valintatapa

Sosiaalityön maisterikoulutukseen valitaan opiskelijat aiemman tutkinnon sekä opintojen perusteella.

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon ja mahdollisten sen lisäksi suoritettujen opintojen on oltava suoritettu siten, että niitä koskevat liitteet on mahdollista toimittaa 3.4.2024 klo 15.00 mennessä 


Hakupisteesi lasketaan suorittamasi sosiaalityön aineopintokokonaisuuden sekä opinnäytetyösi arvosanojen perusteella. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hakijoilla on lisäksi valintatehtävä, josta saadut pisteet lisätään hakupisteisiin.

Hakupisteiden määräytyminen

Hakukelpoisuuden täyttäneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Valinnan ratkaisee hakijan saama kokonaispistemäärä.

 

Hakupisteiden maksimimäärä on Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistojen hakukohteissa 15 pistettä ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hakukohteessa 21 pistettä.

1. Sosiaalityön aineopintokokonaisuuden arvosana 0-10 pistettä

Aineopintokokonaisuus pisteytetään laskemalla opintosuoritusten arvosanoista painotettu keskiarvo kolmen desimaalin tarkkuudella x2.

Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene.


2. Opinnäytetyön arvosana 1-5 pistettä

Aiempaan suomalaiseen korkeakoulututkintoon sisältyneen opinnäytetyön tai sosiaalityön kandidaatin tutkielman arvosana. 

Hakijan tulee hakuksessaan ilmoittaa, minkä opinnäytetyön haluaa huomioitavan tässä haussa. 

Ulkomailla suoritettu opinnäytetyö katsotaan yliopisto-pisteytystaulukon mukaisesti suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene. Mikäli ulkomailla suoritettu tutkinto ei sisällä opinnäytettä, hakija saa AMK-pisteytystaulukon mukaisesti 2 pistettä.

Valinnassa käytettävät opinnäytetyön arvosanojen pisteytystaulukot:

 

Yliopisto

Yliopistossa suoritetun opinnäytetyön arvosana 1-5 p.

Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulussa suoritetun opinnäytteen arvosana 1-3 p.

 

Mikäli hakijalla on arvioitu opinnäytetyö tai sosiaalityön kandidaatin tutkielma arviointiasteikolla, jonka pisteytystä ei ole yllä huomioitu, pisteytetään se tällöin yhteisvalinnasta vastaavien yliopistojen yhteisellä päätöksellä.

 

3. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen hakevilla lisäksi valintatehtävä, 0-6 p.

 

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

  1.  Sosiaalityön aineopintojen keskiarvon pisteet.
  2. Opinnäytetyöstä saadut pisteet

Jos hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on näiden kriteerien jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat.