Sopimus koulutusyhteistyöstä

Sopimus valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin järjestämästä erikoistumiskoulutuksesta ja muusta koulutusyhteistyöstä


1. Sopimuksen tarkoitus ja sopijapuolet

Tällä sopimuksella sovitaan Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston välisestä yhteistyöverkostosta, joka järjestää jatkokoulutuksena sosiaalityön valtakunnallista erikoistumiskoulutusta ja tutkijankoulutusta sekä edistää peruskoulutukseen, kansainvälistymiseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.
Verkostosta käytetään nimitystä Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet.
Lyhenteenä verkostosta käytetään muotoa Sosnet.


2. Verkoston toiminnan peruste

Verkoston toiminta perustuu sosiaalityön koulutusta koskevaan lainsäädäntöön: valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 15§, 24§, 32§, tullut voimaan 1.8.2005), yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annettu asetus (245/94, lisäys 4a§, tullut voimaan 1.8.1999) sekä opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005, 5§, 16§, tullut voimaan 1.8.2005).


3. Verkoston tehtävät

Verkoston tehtävänä on sosiaalityön valtakunnallisena yhteistyönä
- järjestää jatkokoulutuksena suoritettava sosiaalityön erikoistumiskoulutus
- toteuttaa valtakunnallista tutkijakoulutusta
- edistää yhteistyötä peruskoulutuksessa
- tuottaa yhteistyössä verkkopohjaisia opetusratkaisuja
- kehittää ja parantaa koulutusta ja sen laatua
- parantaa tutkimuksen kansainvälistymistä
- tehdä tutkimusyhteistyötä


4. Voimavarat

Verkoston jäsenet osoittavat vuosittain verkoston toimintaan yhtä suuren rahoitusosuuden, jolla toteutetaan verkoston järjestämä valtakunnallinen sosiaalityön erikoistumiskoulutus sekä sosiaalityön perus- ja jatkokoulutuksen valtakunnallista ja kansainvälistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja verkoston edellyttämää hallinnollista toimintaa. Rahoitusosuuden määrittelee yliopistojen kanssa neuvoteltuaan verkoston johtoryhmä tulossopimuskausittain ja se tarkistetaan vuosittain budjetoinnin yhteydessä. Verkosto voi hankkia itselleen myös ulkopuolista rahoitusta. Verkoston toimintaan osoitetuista rahoista päättää verkoston johtoryhmä. Rahoitusosuuksien siirtämisestä yliopistojen kesken sovitaan erikseen verkoston johtoryhmän esityksestä. Verkoston toiminnasta vastaavat tehtävät (mm. erikoistumiskoulutuksen professuurit) sijoitetaan verkoston yliopistoihin johtoryhmän päätöksen mukaisesti.


5. Hallinto ja koordinaatio

Verkoston koordinaatioyliopistona toimii Lapin yliopisto. Koordinaatioyliopiston tehtäviin kuuluu verkoston yhteisen talouden, viestinnän ja strategisen suunnittelun valmistelu ja hoitaminen sekä yhteisen toiminnan toteutuksen koordinointi. Koordinaatioyliopisto nimeää koordinaation vastuuhenkilönä toimivan sosiaalityön professorin.

Koordinaatioyliopisto palkkaa koordinaatiotehtävää varten verkostokoordinaattorina toimivan koulutuspäällikön. Koordinaatioon liittyvät tehtävät kustannetaan verkoston rahoitusosuuksilla. Jäsenyliopistot nimeävät verkoston yhteydenpitoa ja tiedottamista varten omat yhdyshenkilönsä. Yhdyshenkilöt huolehtivat kunkin yliopiston sisäisen päätöksenteon valmistelusta ja tiedottamistehtävästä verkoston toiminnan osalta.


6. Päätöksenteko

Verkoston toiminnasta ja sille osoitetuista varoista vastaa johtoryhmä, johon kuuluu kunkin yliopiston nimeämä sosiaalityön vastuuprofessori. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii verkoston johtoryhmän keskuudestaan valitsema professorijäsen. Puheenjohtajuus vaihtuu johtoryhmän päätösten mukaan vuorotellen jäsenyliopistojen kesken.

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja kehittää verkoston toimintaa sen toiminta-ajatuksen ja tarkoituksen mukaisesti sekä hyväksyä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma. Johtoryhmä toimittaa yliopistoille vuosittain toimintakertomuksen. Verkostolla voi olla toimintansa tukena työryhmiä.


7. Muut sovittavat asiat

Opiskelijoita ja verkoston järjestämää opetusta koskevat tutkintohallinnolliset asiat käsitellään yliopistojen tiedekunnissa kunkin yliopiston säädösten ja määräysten mukaisesti. Verkosto sopii tutkintotavoitteiden yksityiskohdat erikseen.

Verkostossa opiskeleminen edellyttää tutkintoon johtavaa opinto-oikeutta jossakin verkostoon kuuluvassa yliopistossa ja tapahtuu jäsenyliopistojen hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Tässä sopimuksessa kuvattujen asioiden lisäksi verkosto voi sopia erikseen hyväksyttävillä liitteillä yliopistojen yhteistyöstä verkoston tehtäväalueella.

8. Laitteet, välineet ja tilat

Verkoston käyttöön hankitut laitteet ja välineet sijoitetaan verkoston johtoryhmän päätöksen mukaisesti verkostoon kuuluvien yliopistojen laitoksiin ja/tai yksikköihin.


9. Verkostoon liittyminen ja verkostosta eroaminen

Verkoston jäseneksi voivat liittyä suomalaiset yliopistot tai muut verkoston päämäärää tukevat organisaatiot. Verkostosta eroamisesta tulee ilmoittaa verkoston johtoryhmälle viimeistään vuotta aikaisemmin ennen eron voimaan astumista. Ero voidaan myöntää toimintavuoden alusta alkaen. Eroamisen yhteydessä sovitaan siirtymävaiheesta niiden opiskelijoiden opintojen turvaamiseksi, joiden opinnot ovat kesken.


10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan tätä sopimusta ja sen toteuttamista koskevat erimielisyytensä ensisijaisesti neuvottelemalla.


11. Sopimuksen allekirjoittaminen, voimassaolo ja muuttaminen

Tämä sopimus tulee voimaan kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuolet voivat tehdä yksimielisesi sopimukseen tarkistuksia. tarkistukset tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhteistyöverkoston edustajat

Maaliskuussa 2010

Helsingin yliopisto

Thomas Wilhelmsson
Rehtori  


Kari Suokko
Hallintojohtaja
 

Itä-Suomen yliopisto

Perttu Vartiainen
Rehtori 
 Juha Kinnunen
Dekaani
 

Jyväskylän yliopisto

Aino Sallinen 
Rehtori  
Timo Ahonen
Dekaani
 

Lapin yliopisto

Mauri Ylä-Kotola
Rehtori
Markus Aarto
Yhteisöjohtaja
 

Tampereen yliopisto

Kaija Holli  
Rehtori    
Timo Lahti
Hallintojohtaja


Turun yliopisto

Keijo Virtanen 
Rehtori      
Päivi Mikkola
Palvelujohtaja
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK