Tutkijakoulussa valmistuneet väitöskirjat

Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallisessa tutkijakoulussa on vuodesta 1995 alkaen valmistunut seuraavat väitöskirjat:

Hannele Forsberg 1998: Perheen ja lapsen tähden: etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. Tampereen yliopisto.

Riitta Granfelt 1998: Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Helsingin yliopisto.

Riitta Haverinen 1999: Palvelusitoumukset ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän käänne. Helsingin yliopisto.

Lin Ka 1999: Confucian welfare cluster: a cultural interpretation of social welfare. Tampereen yliopisto.

Tarja Kauppila 1999: Vankeudesta vapauteen: suomalaisten miesvankien turvattomuus ja elämäntilanteiden hallinta. Kuopion yliopisto.

Ulla Mutka 1999: Sosiaalityön neljäs käänne: asiantuntijuuden mahdollisuudet vahvan hyvinvointivaltion jälkeen. Jyväskylän yliopisto.

Riitta Seppänen-Järvelä 1999: Luottamus prosessiin: kehittämistyön luonne sosiaali- ja terveysalalla. Helsingin yliopisto.

Leena Viinamäki 1999: Periodielämää? Tutkimus vuonna 1966 syntyneiden ylitorniolaisten opiskelu- ja työssäkäyntireiteistä. Lapin yliopisto.

Riitta Vornanen 2000: Turvallisuus elämän kysymyksenä: 13-17-vuotiaiden nuorten turvallisuus ja turvattomuuden aiheet. Kuopion yliopisto.

Margit Kyngäs 2000: Vankeus miehen elämänkulussa: tutkimus nuorena rikoksentekijänä vankilaan tuomittujen miesten lapsuudesta, vankeusajasta ja vankeuden jälkeisestä elämästä. Lapin yliopisto.

Aino Ritala-Koskinen 2001: Mikä on lapsen perhe? Tulkintoja lasten uusperhesuhteista. Tampereen yliopisto.

Kaisa Kostamo-Pääkkö 2001: ”Puheet avohuoltokeskeisiä, toimenpiteet laitoskeskeisiä” – Analyysi paikallisesta palvelujärjestelmästä mielenterveyssektorilla. Lapin yliopisto.

Ilse Julkunen 2002: Being young and unemployed: reaction and actions in Northern Europe . Helsingin yliopisto.

Johanna Hurtig 2003: Lasta suojelemassa. Etnografia lasten paikan rakentumisesta lastensuojelun perhetyön käytännöissä. Lapin yliopisto.

Harri Jokiranta 2003: Se on miehen elämää. Maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä kertomassa. Tampereen yliopisto.

Aino Kääriäinen 2003: Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina. Dokumentoinnin ja tiedonmuodostuksen dynamiikka. Helsingin yliopisto.

Ulla-Maija Kauppinen-Perttula 2004: Kutsumus, palvelustyö, jaksaminen: sisaret Oriveden leprasairaalassa (1904-1953). Tampereen yliopisto.

Kirsi Nousiainen 2004: Lapsistaan erillään asuvat äidit. Äitiysidentiteetin rakentamisen tiloja. Helsingin yliopisto.

Kati Närhi 2004: The eco-social approach in social work and the challenges to the expertise of social work. Jyväskylän yliopisto.

Elina Virokannas 2004: Normaalin rajan molemmilla puolilla: tutkimus huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta. Helsingin yliopisto.

Merja Laitinen 2004: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Lapin yliopisto.

Kris Clarke 2004: Access and Belonging in the Age of Viral Epidemic: Constructing Migrants Living with HIV/AIDS in the Finnish Welfare State. Tampereen yliopisto.

Suvi Keskinen 2004: Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat: sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt. Tampereen yliopisto.

Päivi Petrelius 2005: Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä: tulkintoja naistyöntekijöiden muistoista. Jyväskylän yliopisto.

Ulla Ryynänen 2005: Sairastamisen merkitys ja turvattomuustekijät aikuisiässä. Kuopion yliopisto.

Inkeri Eskonen 2005: Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? Tampereen yliopisto.

Johanna Kiili 2006: Lasten osallistumisen voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistumisesta. Jyväskylän yliopisto.

Sirpa Andersson 2007: Kahdestaan kotona - Tutkimus vanhoista pariskunnista (Just the two of us. A study of elderly couples). Helsingin yliopisto.

Taru Kekoni 2007: Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen: kannabisaktivistien näkökulma. Tampereen yliopisto.

Linnossuo, Outi 2007: Projektiorganisoitu kehittämistyö riskilasten ja -nuorten palveluissa Turussa vuosina 1993-2003. Turun yliopisto.

Sanna Väyrynen 2007: Usvametsän neidot. Tutkimus nuorten naisten elämästä huumekuvioissa. Lapin yliopisto.

Merja Anis 2008: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat. Turun yliopisto.

Johanna Korpinen 2008: Istuntoja institutionaalisen katseen alla. Lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa. Tampereen yliopisto.

Tuija Kotiranta 2008: Aktivoinnin paradoksit. Jyväskylän yliopisto.

Pia-Kristiina Berg 2008: Äitiys kulttuurisina odotuksina. Turun yliopisto.

Anu Muuri 2008: Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? - Tutkimus suomalaisten mielipiteistä ja kokemuksista sosiaalipalveluista sekä niiden suhteesta legitimiteettiin. Helsingin yliopisto.

Riitta Laakso 2009: Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastenkotityöstä. Tampereen yliopisto.

Heli Kantola 2009: Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa -esimerkkinä SLE. Kuopion yliopisto.

Katja Kuusisto 2010: Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Tampereen yliopisto.

Matilda Wrede-Jäntti 2010: Rahat vai henki? – Kvalitatiivinen seurantatutkimus nuorista työttömistä toimijanäkökulmasta. Helsingin yliopisto.

Elina Pekkarinen 2010: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu - Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Helsingin yliopisto.

Minna Niemi 2010: Moraalijärjestystä tuottamassa. Tutkimus poliisityöstä lasten parissa. Jyväskylän yliopisto.

Pia Skaffari 2010: Rajat ylittävä prostituutio. Tutkimus naisten kokemuksista pohjoisen itäprostituutiossa. Lapin yliopisto.

Maria Tapola-Haapala 2011: Sosiaalityön ammattilaiset refleksiivisinä toimijoina - tutkimus erikoistumiskoulutuksesta Margaret Archerin teorian valossa. Helsingin yliopisto.

Tuija Eronen 2012: Lastenkoti osana elämäntarinaa – narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista. Tampereen yliopisto.

Riikka Korkiamäki 2013: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Tampereen yliopisto.

Harry Lunabba 2013: När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer. Helsingin yliopisto.

Sirpa Kannasoja 2013: Nuorten sosiaalinen toimintakyky. Jyväskylän yliopisto.

Liisa Hokkanen 2014: Autetuksi tuleminen. Valtaistavan sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet. Lapin yliopisto.

Sirpa Saario 2014: Audit Techniques in Mental Health. Pratitioners’ responses to electronic health records and service purchasing agreements. Tampereen yliopisto.

Maija Jäppinen 2015: Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus – etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsingin yliopisto.

Tarja Juvonen 2015: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen – nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä. Helsingin yliopisto.

Maija Mänttäri-van der Kuip 2015: Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity. Jyväskylän yliopisto.

Hanna Kiuru 2015: A story of tragedy. The life of young people- ended through suicide. As told by the parents. Turun yliopisto.

Laura Yliruka 2015: Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena. Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen. Helsingin yliopisto.

Johanna Hietamäki 2015: Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto.

Kaisa Haapakoski 2015: Hyvä kuntoutustutkimustyössä. Abduktiivinen tutkimus kuntoutustutkimustyön hyväkäsityksellisistä ristiriidoista. Jyväskylän yliopisto.

Camilla Granholm 2016: Social work in digital transfer - blending services for the next generation. Helsingin yliopisto. 

Pia K. Eriksson 2016: Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction. Helsingin yliopisto.

Hanna Kara 2016: The makings of migrant subjectivities: time and intersectionality in the transnational everyday lives of Latin American women in Barcelona. Helsingin yliopisto.

Arja Kilpeläinen 2016: Teknologiavälitteisyys kyläläisten arjessa. Tutkimus ikääntyvien sivukylien teknologiavälitteisyydestä ja sen rajapinnoista maaseutusosiaalityöhön. Lapin yliopisto.

Anna Nikupeteri 2016: Vainottuna – Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. Lapin yliopisto.

Heidi Ruohio 2016: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut - Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Turun yliopisto.

Anniina Kaittila 2017: Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Turun yliopisto.

Enni Mikkonen 2017: Bridges over the Mountain Ranges - Ethnography on the Complexities of Transition in Women’s Social Position in Nepalese Rural Communities. Lapin yliopisto.

Katri Viitasalo 2018: Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista. Jyväskylän yliopisto.

Teija Karttunen 2019: Naiserityistä päihdehoitoa – etnografinen tutkimus päihdehoitolaitoksen naistenyhteisöstä. Jyväskylän yliopisto. 

Piia Puurunen 2019: Jane Addamsin sosiaalityön käsityksen rakentuminen. Itä-Suomen yliopisto. 

Laura Tiitinen 2019: Kamppailu sananvapaudesta: Sosiaalialan ammattilaisen toiminta ja valtasuhteet mediavaikuttamisen kentällä. Lapin yliopisto.

Susanna Hoikkala 2020: Historiallinen tapaustutkimus lastensuojelulaitoksen rajoittamis- ja kurinpitokäytännöistä 1950-2000. Helsingin yliopisto.

Anne-Mari Jaakola 2020: Lapsen tilanteen arviointi lastensuojelun sosiaalityössä. Itä-Suomen yliopisto.

Leena Leinonen 2020: Sosiaalityön ja terapian rajapinnalla – sosiaalityön terapeuttinen orientaatio ja ammatillinen itseymmärrys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Itä-Suomen yliopisto.

Tiina Lehto-Lundén 2020: Lapsi tukiperheessä. Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus lasten kokemuksista. Helsingin ylilopisto. 

Anu-Riina Svenlin 2020: Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta. Lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet. Jyväskylän yliopisto.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK