Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan lisensiaatintutkimukset

Antikainen, Mari: Sosiaalityöntekijän ammatillinen ymmärrys avioeroon liittyvässä huolto- ja tapaamisneuvottelussa. Foucault’lainen diskurssianalyysi Pohjois-Savolaisten sosiaalityöntekijöiden asiantuntijatehtävistä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2004. Antikainen.pdf

Antikainen-Juntunen, Eija: Sosiaalityö psykiatrisessa työkyvyn arvioinnissa. Sosiaalityöntekijöiden käsitysten arviointi empowermentin näkökulmasta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2005. Antikainen-Juntunen.pdf

Friberg, Eija: Kuntoutuneita vai syrjäytyneitä? Seurantatutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalan kuntoutumispoliklinikan potilaista vuosilta 1998-1999. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2007. Friberg.pdf

Hannula, Päivi: Sosiaalityön paikka kriminaalihuoltotyössä – näkökulmia ammatillisen kriminaalihuoltotyön kehitykseen Suomessa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2006. https://tampub.uta.fi/handle/10024/76411

Haukka-Wacklin, Tuula: "Erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusasiakas - kuntoutustutkimus, kuntoutussuunnitelma ja muutokset  Erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimusasiakas - kuntoutustutkimus, kuntoutussuunnitelma ja muutokset ICF-luokituksen osa-alueilla asiakkaan arvioimana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2016.

Högnabba, Stina: Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? Tutkimus BIKVA-arviointimenetelmän vaikutuksista. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008. Högnabba.pdf

Isojoki, Veli-Matti: "Mulla on ihan niinku ikävä tänne" – Klubitalo osallisuuden mahdollistajana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2010. Isojoki.pdf

Isoniemi, Irma: "Mistä apua arkeen? - Tutkimus vammaisten arjen voimavaroista". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2013. Isoniemi.pdf 

Jokela, Liisa: Aivovamman saaneen henkilön elämänkulku. Tutkimus toimintaympäristön merkityksestä vaihtelevilla selviytymispoluilla. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2006. Jokela.pdf

Kammonen, Heli: Työtön mies A-klinikan naissosiaalityöntekijän asiakkaana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2010. Kammonen.pdf

Kangasniemi, Helena: Työkyvyn sukupuolittuneet käytännöt – työkyvyn kyseenalaistuessa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2009. Kangasniemi.pdf

Kankaanpää, Kirsi: "Auttaminen aktivointihaastattelussa - Foucault´lainen dispositiivin tapaustutkimus". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2015. Kankaanpaa.pdf

Karjalainen, Sirpa: "Ovesta sisään vai ulos? Kuvaileva tutkimus nuorista aikuisasiakkaista ja sosiaalityöstä". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2015. Karjalainen.pdf

Karsikas, Vuokko: Selvinpäin olosta tulee hyvä fiilis. Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2005. Julkaistu: Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2005. Karsikas.pdf 

Koskenalho, Marja: "Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2013. Koskenalho.pdf

Kostiainen, Anita: "Olis niin hauskaa olla joukon mukana". Kotona omatoimisesti asuva gerontologisen sosiaalityön määrittäjänä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2010. Kostiainen.pdf

Krokfors, Ylva: Sosiaalityöntekijän toimijuus tapaamisessa iäkkään kuntoutujan kanssa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009.

Kärki, Seija: Kuraattorin työ ammatillisessa oppilaitoksessa. Kuntouttavan sosiaalityön näkökulma erityisopiskelijoiden tuen tarpeen arviointiin. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2009. Kärki.pdf

Laitila-Ukkola, Merja: Päihdehuollon näköinen sosiaalityö? Suomalaisen päihdehuollon sosiaalityötarinoita. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2005. Laitila-Ukkola.pdf  

Laitinen, Maarit: Valta ja asiakaslähtöisyys viranomaiskohtaamisissa: lahtelaisten asiakkaiden kertomuksia työttömyyden ajalta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2008. Laitinen.pdf

Lindqvist, Ann-Marie: Delaktighet i en forsknings- och onsorgskontext ur ett medborgarperspektiv för personer med utvecklingsstörning. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2008. Lindqvist.pdf

Lindqvist, Raija: Perussosiaalityö ja parisuhdeväkivalta. Eteläsavolaisten sosiaalityöntekijöiden haastattelututkimus. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2005. Lindqvist.pdf

Liukko, Eeva: Perussosiaalityön mahdollisuuksia – helsinkiläisten projektien näkökulmia sosiaalityön ammatillisiin käytäntöihin. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Liukko.pdf

Loikkanen, Minna: Hylätyt hakijat – keski-ikäisten naisten kokemuksia työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta ja hylkäämisestä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. 2010. Loikkanen.pdf

Loponen, Katriina: Palvelujen kynnyksellä. Nuorten aikuisten kokemuksia työelämän toiseudesta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2010. Loponen.pdf

Luhtasela, Leena: Osallisuuden rakentuminen kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2009. Luhtasela.pdf

Matilainen, Arja: Kuntoutusprosessin merkitys kuntoutujien kokemana. Fenomenografinen tutkimus Aslak®-kuntoutuksen hyötymerkityksistä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2019.

Mikkonen, Katja: Aikuissosiaalityön yhteistyön ulottuvuuksia lähijohtajien näkökulmasta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto 2017. Mikkonen2017.pdf Tarkastustilaisuuden tallenne: https://media.uef.fi/View.aspx?id=16673~5k~cAWxC6GYUo&code=AI~APRif3tuz8T0MbcXu7sTSpQUSLC8zIiDrAoQDTEwh6gjaySielqawHgo&ax=7E~mpEKPI6e96vQqp

Nikkanen, Pirjo: "Oon vahvempi kuin ennen" Pitkään työelämässä olleiden kuntoutumistarinat. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2005. Nikkanen.pdf

Numminen, Maaria: OSASTO 20: Kuntouttavan sosiaalityön kehittäminen psykiatrisessa osastohoidossa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2005. Numminen.pdf

Paaso, Kati: Merkityksellisiä polkuja – tarinoita lastensuojelun jälkihuollon merkityksellisyydestä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Turun yliopisto. 2018. Paaso.pdf 

Palomäki, Susanna: Asiakkaiden osallisuus kuntoutustutkimusprosessissa. Asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta ja kuntoutustutkimuksen oikea-aikaisuudesta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2012. Palomäki.pdf

Pekonen, Elina: Naisten päihdekuntoutuksen jäsentyminen ammattilaisten tulkitsemana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2018.  

Peltomaa, Marjo: Kuntoutumisvalmius kokonaisvaltaisen mielenterveyskuntoutuksen suunnittelun perustana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2005.
Julkaistu: Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja, Sarja B, Tutkimuksia ja selvityksiä 49. Peltomaa.pdf

Pirttijärvi, Eero: Keinot ovat monet. Jyväskylän seudun järjestöjen Päihdekuntoutusohjelman kehittämisprojektin arviointia. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2007. Pirttijärvi.pdf

Pirttijärvi, Mirja: Merkintojä marginaalissa. Terveyssosiaalityö aikuispsykiatriassa potilaan taloudellisen ja sosiaalisen selviytymisen edellytysten määrittelijänä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2013. Pirttijärvi.pdf

Pulkkinen, Pia B.: Kaksoisdiagnosoitujen sankarimatka. Tarina samanaikaisesta päihde- ja mielenterveysongelmasta toipumisesta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2019. Pulkkinen.pdf

Pursiainen, Annikki: "Kun ne ottas meijjät tosissaan..." Omaishoitaja terveydenhuollon ja terveyssosiaalityön asiakkaana – kokemuksia ja kohtaamisia. Kuntouttava sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. 2010. Pursiainen.pdf

Riihelä, Mervi: "Näköalapaikka ihmisen ja yhteiskunnan välillä. Kuntouttava sosiaalityö mielenterveyssosiaalityöntekijän kertomuksissa". Kuntouttavan sosiaalityö. Tampereen yliopisto. 2010.

Ristaniemi, Teija: Psykiatrisen sairaalan "armahtava todellisuus"? Asiakaslähtöisyys psykiatrisen sairaalan kuntoutuspotilaan kokemana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2006. Ristaniemi.pdf

Rossi, Eeva: "Arviointia, tukea ja huolenpitoa." Tutkimus gerontologisen kuntoutuksen sosiaalityöstä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. 2013. Rossi.pdf

Savolainen Merja: "Jatko-opintoja, kavereiden kanssa hengailua ja työssäkäyntiä" -Tutkimus lähihoitajaopiskelijoiden toimijuudesta arjessa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2013.

Sellergren, Hanna: Nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakasyhteistyö. Metodina työntekijöiden fokusryhmähaastattelu. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2007. Sellergren.pdf

Sipponen, Tarja: "Taksin katolla vilkkuu..." – Kuljetuspalveluasiakas ja taksi. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2006. Sipponen.pdf

Sjöblom, Stina: "Har det blivit hjälpta så att de blivit stjälpta"? En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2007. Sjöblom.pdf

Tapola-Tuohikumpu, Sirpa: "Keskustelunavauksia päihteiden käytöstä - tutkimus asiakkaan ja työntekijän ensitapaamisista A-klinikalla". Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2014. Tapola-Tuohikumpu.pdf    

Tanttu Satu Marja: Auttamisen rajat ja mahdollisuudet kunnallisessa aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden määrittämänä. Kuntouttava sosiaalityön erikoisala. Itä-Suomen yliopisto. 2016. Tanttu.pdf 

Tuusa, Matti: Sosiaalityö ja työllistäminen – kuntouttavan sosiaalityön ammattikäytännöt kuntien aktivointi- ja työllistämispalveluissa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. 2005.
Tilattavissa: Kohti kuntouttavaa sosiaalityötä. Aktivointi ja työllistymisen tukeminen sosiaalityön ammattikäytäntönä kunnissa. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 74/2005. http://www.kuntoutussaatio.fi/julkaisut/tilaukset.html Tuusa.pdf

Vierimaa, Sisko:
"Nyt se tuli minuun, syöpä!" Rintasyöpä elämän mullistajana vaiko uuden elämänasenteen mahdollistajana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. 2011. Vierimaa.pdf

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK