Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus 5 op - Researching Social Work Interaction 5 ECTS

Opintojen aloitusajankohta: maaliskuu 2023

Kohderyhmä: Syventävän vaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen tutkimuksen lähestymistapoja, metodeja ja tunnistaa niiden väliset erot. Hän osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä vuorovaikutusaineistojen analysointiin ja kykenee tekemänsä tutkimuksen kriittiseen arviointiin.
Sisältö: Kurssi perehdyttää vuorovaikutuksen tutkimukseen teoreettisten ja empiiristen aineistojen kautta. Kurssilla käydään läpi vuorovaikutuksen tutkimuksen historiaa ja lähtökohtia (symbolinen interaktionismi, kielifilosofia, etnometodologia, impressionistinen sosiaalipsykologia ja sosiaalinen konstruktionismi) sekä käsitellään vuorovaikutuksen tutkimuksen nykysuuntauksia (keskustelunanalyysi, kategoria-analyysi, diskurssianalyysi, narratiivinen tutkimus ja uusi etnografia). Näitä erilaisia lähestymistapoja ja metodeja sovelletaan ammatillisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja analysoimiseen.
Toteutustavat: Kurssi koostuu 1) itsenäisestä verkkomateriaalin opiskelusta, 2) ryhmissä tehtävistä harjoitustehtävistä ja verkkokeskusteluista, 3) tehtäviin liittyvän oheismateriaalin lukemisesta (sähköisenä) ja 4) toisten ryhmien harjoitustehtävien lukemisesta ja kommentoinnista. Toisin sanoen kurssilla perehdytään itsenäisesti verkkomateriaaliin ja oheismateriaaleina oleviin sähköisiin artikkeleihin. Moodle-oppimisympäristössä on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä, kuten verkkokeskusteluja, yhdessä kirjoittamista ja toisten töiden kommentointia. Kurssilla voidaan hyödyntää myös muita työvälineitä, kuten Google Docsia ja käsitekarttaohjelmia.
Suoritustavat: Kurssi on syventävän tason kurssi, joka vaatii osanottajilta sitoutumista ja aikaa yhteiseen työskentelyyn. Kurssi edellyttää osallistujilta aktiivista osallistumista ryhmätöiden tekemiseen ja keskusteluun verkkoalustalla. Kurssi edellyttää myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toisten töiden kommentointiin. Kurssi koostuu 1) verkossa olevan kurssimateriaalin ja sähköisesti alustalta saatavan oheislukemiston itsenäisestä opiskelusta, 2) ryhmätöiden ja käsitekartan tekemisestä 3) ryhmätehtävien tulosten julkaisemisesta ja muiden ryhmien töiden kommentoinnista.
Kurssille valinnan kriteerit: Kurssille otetaan rajattu määrä opiskelijoita: 20 paikkaa on varattu sosiaalityön pääaineopiskelijoille Sosnet-verkoston yliopistoista. Kurssivalinnan suorittamiseksi on tärkeää täyttää ilmoituslomakkeessa kaikki pyydetyt kohdat, erityisesti tähän mennessä suoritetut opintopisteet. Etusijalla ovat sosiaalityön pääaineopiskelijat, jotka tekevät pro graduaan vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmin. Kurssille valintaan liittyy myös ennakkotehtävä (200 sanan pituinen kirjoitelma siitä, miksi juuri sinut tulisi valita kurssille).
Arviointi ja sen perusteet: Kurssista annetaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen numeerinen arvosana (0-5). Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kaikkien kurssilla olevien tehtävien tekemiseen ja tehtävien suorittamiseen hyväksyttävästi. Loppuarviointi on numeerinen, mutta väliarvioinnit (harjoitustehtävät, vertaiskommentointi ja oman oppimisen arviointi) annetaan sanallisena palautteena. Arvioinnissa painotetaan opiskelijan aktiivisuutta ja kykyä vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmien soveltamiseen. Verkkotyöskentely, argumentointi ja vertaistyöskentely ryhmätehtävissä 2/3 arvosanasta, yksilötehtävät 1/3.
Oppimateriaali: Kurssin oppimateriaalina on verkkomateriaali (kurssin oma e-kirja vuorovaikutuksen tutkimuksen suuntauksista) sekä erikseen merkittyä oheismateriaalia (sähköisesti saatavat artikkelit kustakin vuorovaikutuksen suuntauksesta). Kurssin suorittaminen edellyttää pakolliseen verkkomateriaaliin ja oheismateriaaliin tutustumista. Oheismateriaalit ovat tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta.
Osallistujamäärä: Kurssille voidaan ottaa 20 sosiaalityön pääaineopiskelijaa Sosnet-verkoston yliopistoista. Kurssin työskentelymuodot eivät mahdollista suurempaa opiskelijamäärää. Valinnan suorittamiseksi on tärkeää täyttää ilmoituslomakkeessa kaikki pyydetyt kohdat.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Tampereen yliopiston Moodle-oppimisympäristössä. Kurssille valintaan liittyy myös ennakkotehtävä, joka tehdään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella (200 sanan pituinen kirjoitelma siitä, miksi juuri sinut tulisi valita kurssille). Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat Sosnetin ilmoittautumislomakkeella. 
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto
Tekijä(t): Kirsi Juhila, YTT, Professori, Tampereen yliopisto, Arja Jokinen, YTT, Professori,
Tampereen yliopisto, Kirsi Günther, YTT, Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Vastuuopettaja: Jenni-Mari Räsänen, YTT, Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Muut opettajat: Varmistuu myöhemmin