Sosiaalityö ja intersektionaalisuus (5 op) Social Work and Intersectionality 

Opintojakson järjestävä yliopisto Lapin yliopisto. Opintojakson koodi SSOS1329M

Opintojakson ajankohta 15.1.-18.3.2024 

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventäviä opintoja suorittavat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa intersektionaalisuuden käsitteen ja historian
- jäsentää intersektionaalisuuden merkityksen sosiaalityössä 
- hahmottaa intersektionaalisuuden ilmenemismuotoja sosiaalityössä kohdattavien ilmiöiden, ryhmien ja yksilöiden näkökulmasta.

Sisältö: Opintojakso on osa syventävien opintojen valinnaisia kursseja. Opiskelijat perehtyvät kurssilla intersektionaalisuuteen käsitteellisenä, historiallisena ja käytännöllisenä sosiaalityön kohdeilmiönä. Opintojakso tekee näkyväksi yhdenvertaisuuden ja ketjuuntuvien, sosiaalisten kategorisointien välisiä jännitteitä. Toisiinsa linkittyvät kategorisoinnit, perustuen muun muassa henkilön sukupuoleen, etniseen taustaan, ikään tai toimintakykyyn, rakentavat yksittäisistä kategorioista päällekkäisiä ja syrjintää edistäviä kategoria- ja ilmiöryppäitä, jotka eivät palaudu yksittäisiin kategorioihin. Tällaisia linkittyviä eli intersektionaalisia ilmiöitä ja kategorioita ovat esimerkiksi etnisten vähemmistöjen samanaikaiset mielenterveys-, päihde- tai rikosongelmat.   
Toteutustavat: Kurssilla opiskellaan perehtymällä videoklippeihin ja kirjallisuuteen, joiden pohjalta keskustellaan verkossa. Verkkokeskustelut sisältävät kaksi kokonaisuutta: 1) Johdanto intersektionaalisuuteen sosiaalityössä sekä 2) Intersektionaalisuus sosiaalityön kohdeilmiöissä. Opiskelijat osallistuvat pienryhmissä yhteen reflektiotapaamiseen, joka järjestetään etänä. Reflektiotapaamisessa keskustellaan intersektionaalisuudesta kirjallisuuden ja luentojen pohjalta. Lisäksi kirjoitetaan essee.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin. Reflektiotapaaminen. Esseen kirjoittaminen. 
Kurssille valinnan kriteerit /osallistujamäärä: Lapin yliopiston opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Muista yliopistoista voi osallistua yhteensä enintään 30 opiskelijaa. 
Arviointi: Numeerinen 0-5.
Oppimateriaali: Kirjallisuus nähtävillä Moodlessa.
Lisätietoja: Kurssi järjestetään Lapin yliopiston Moodlessa. 
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Tekijät: Timo Harrikari, Marjo Outila, Sanna Ovaskainen ja Mari Kivistö, Lapin yliopisto.
Vastuuopettaja: Ulla Salovaara, Lapin yliopisto