Sosiaalityö ja intersektionaalisuus (5 op)

Opintojakson aloitusajankohta tammikuu 2023. 

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventäviä opintoja suorittavat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee intersektionaalisuuden käsitteen ja historian, ymmärtää intersektionaalisuuden merkityksen sosiaalityössä sekä hahmottaa intersektionaalisuuden ilmenemismuotoja sosiaalityössä kohdattavien ilmiöiden, ryhmien ja yksilöiden näkökulmasta.
Sisältö: Opiskelijat perehtyvät kurssilla intersektionaalisuuteen käsitteellisenä, historiallisena ja käytännöllisenä sosiaalityön kohdeilmiönä. Opintojakso tekee näkyväksi yhdenvertaisuuden ja ketjuuntuvien, sosiaalisten kategorisointien välisiä jännitteitä. Toisiinsa linkittyvät kategorisoinnit, perustuen muun muassa henkilön sukupuoleen, etniseen taustaan, ikään tai toimintakykyyn, rakentavat yksittäisistä kategorioista päällekkäisiä ja syrjintää edistäviä kategoria- ja ilmiöryppäitä, jotka eivät palaudu yksittäisiin kategorioihin. Tällaisia linkittyviä eli intersektionaalisia ilmiöitä ja kategorioita ovat esimerkiksi etnisten vähemmistöjen samanaikaiset mielenterveys-, päihde- tai rikosongelmat. 
Toteutustavat: Kurssilla opiskellaan perehtymällä videoklippeihin ja kirjallisuuteen, joiden pohjalta keskustellaan verkossa. Verkkokeskustelut sisältävät kaksi kokonaisuutta: 1) Johdanto intersektionaalisuuteen sosiaalityössä sekä 2) Intersektionaalisuus sosiaalityön kohdeilmiöissä. Opiskelijat osallistuvat pienryhmissä yhteen reflektiotapaamiseen, joka järjestetään etänä. Reflektiotapaamisessa keskustellaan intersektionaalisuudesta kirjallisuuden ja luentojen pohjalta. Lisäksi kirjoitetaan essee. 
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin. Reflektiotapaaminen. Esseen kirjoittaminen. 
Kurssille valinnan kriteerit /osallistujamäärä: Lapin yliopiston opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Muista yliopistoista voi osallistua yhteensä enintään 30 opiskelijaa. 
Arviointi: Numeerinen 0-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sekä verkkokeskusteluosion että esseen hyväksymistä. Arvioinnin pääpaino on esseessä, mutta verkkokeskustelu voi nostaa tai laskea arvosanaa enintään yhden arvosanan verran. 
Oppimateriaali: Kurssilla käytetään sekä videoklippejä että kirjallista materiaalia. Videoklipit ja osa kirjallisesta materiaalista annetaan valmiina. Lisäksi opiskelija voi etsiä itse materiaalia. 
Lisätietoja: Kurssi järjestetään Lapin yliopiston Moodlessa. 
Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Tekijät: Timo Harrikari, Marjo Outila, Sanna Ovaskainen ja Mari Kivistö, Lapin yliopisto.
Vastuuopettaja: Ilmoitetaan myöhemmin.