Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa 3-5 op - Roma Ethnic Minority in Europe 3-5 ECTS 

Opintojen aloitusajankohta: 21.3.2022 ja kevät 2023 

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat sekä Turun yliopiston Monikulttuurisuus -opintokokonaisuuden opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen yleiskuva
romanikysymyksistä tämän päivän Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa jostakin itse valitusta erityiskysymyksestä. 
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään romanien asemaan ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita, historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja Euroopassa. Kurssin sisältöjä ovat romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti, yhteiskunnallinen asemaa ja toiminta yhteiskunnassa. Opintojaksolla käsitellään myös kerjäävien romanien asemaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdentumista romaniväestölle.
Toteutustavat: Kurssilla tutustutaan itsenäisesti suomalaiseen ja ulkomaiseen romaneja käsittelevään verkkomateriaaliin sekä laaditaan essee. Kurssiympäristössä on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä: keskustelua, kommentointia sekä argumentointia. Sosiaalityön pääaineopiskelijat, jotka suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena, tekevät lisäksi laajennetun esseen tai suorittavat kirjallisuuskuulustelun (2 op) sähköisenä tenttinä. Kirjallisuuskuulustelu on mahdollinen vain Turun yliopiston opiskelijoille.
Suoritustavat: Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja osallistutaan oman pienryhmän keskusteluihin ja kommentointiin.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Osallistujamäärää ei ole rajoitettu.
Arviointi ja sen perusteet: Loppuarviointi numeroilla 0-5. Väliarvioinnit annetaan sanallisena, rakentavana palautteena. Arvioinnissa painotetaan osallistumisaktiivisuutta. Argumentointi ja vertaistyöskentely määrittävät 1/3 ja tehtävät 2/3 arvosanasta.
Oppimateriaali: Kurssilla on sekä tehtävissä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit, äänitiedostot, luentotallenteet) että oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen edellyttää verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa.
Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto
Tekijä: Merja Anis, VTT, Turun yliopisto
Vastuuopettaja: Merja Anis, VTT, sosiaalityön professori, merja.anis(a)utu.fi, Turun yliopisto. 
Muut opettajat: Tuula Kaitsaari, Turun yliopisto