Rikosseuraamukset - asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia 5 op - Criminal Sanctions from Clients, Practice and Research point of views 5

Opintojakson järjestää Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: STY.303

Opintojakson aloitusajankohta 4.3.2024 ja opintojakson kesto 31.5.2024 saakka. 

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän vaiheen opiskelijat sekä Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen syventävien vaiheen opiskelijat.
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittanut opiskelija tuntee rikosseuraamusjärjestelmän ja kriminaalipolitiikan perusteita sekä kriminologian perusteorioita rikollisuuden syistä ja rikollisuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija hallitsee ja osaa eritellä rikosseuraamusasiakkaiden kohtaamisen ja tukemisen kysymyksiä sekä ammattilaisten että rikostaustaisten asiakkaiden näkökulmista tutkimusperustaisesti. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa saamaansa tietoa asiakkaiden kanssa ammatillisessa työssä. 
Sisältö: Kurssilla käsitellään rikosseuraamuksia ja rikosseuraamusjärjestelmää sekä vankeutta ja rikoksista irtautumista tutkimus- ja kokemusperustaisesti.
Toteutustavat: Opiskelija perehtyy itsenäisesti ja pienryhmässään kurssimateriaaliin, joka koostuu luentotallenteista, artikkeleista sekä muusta materiaalista. Kurssiin sisältyy DigiCampuksessa suoritettavia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opiskelijat laativat loppuraportin.
Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen ja omaa oppimista tarkasteleva loppuraportti. Kurssin arvioinnissa painottuu loppuraportti, mutta arvosanaan vaikuttavat myös kurssiaktiivisuus ja ryhmätehtävät.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Kurssi on tarkoitettu sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Lisäksi kurssilla on kiintiö Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen maisterivaiheen opiskelijoille. Valintakriteerinä kurssille on suoritettu sosiaalityön tutkintorakenteen mukainen opintopistemäärä.
Arviointi ja sen perusteet: numeerinen 0-5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää loppuraportin palauttamista määräpäivään mennessä, loppuraportin hyväksymistä ja kurssiaktiivisuuden toteutumista. Loppuraportin arvioinnissa käytettäviä keskeisiä kriteerejä ovat oman ajattelun ja oivallusten esiin tuominen, kurssiaineiston hyödyntäminen, looginen rakenne, otsikonmukainen sisältö, kirjoitusotteen analyyttisyys sekä sujuva ja moitteeton ilmaisu. Loppuraportissa tulee reflektoida omaa oppimista.
Oppimateriaali: DigiCampuksen kurssialustalla olevat tallenteet ja artikkelit toimivat kurssiaineistona. Tehtävissä ja loppuraportin laatimisessa voi käyttää vapaavalintaista tieteellistä kirjallisuutta.
Osallistujamäärä: Kurssin opiskelijamäärä on 90 opiskelijaa. Kurssille otetaan yhteensä 60 sosiaalityön pääaineopiskelijaa siten, että valitaan 10 opiskelijaa jokaisesta Sosnet -yliopistosta ilmoittautumisjärjestyksen ja maisterivaiheen opintojen perusteella. Lisäksi kurssilla on 30 opiskelijan kiintiö Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoille.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan DigiCampus.fi -verkkoalustalla 
Järjestävä yliopisto: Tampereen yliopisto
Tekijä(t): Lasse Rautniemi, lasse.rautniemi(a)tuni.fi; Noora Ellonen, noora.ellonen(a)tuni.fi ja Rosi Enroos, Tampereen yliopisto rosi.enroos(a)tuni.fi 
Vastuuopettajat: Rosi Enroos, sosiaalityön yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto (sosiaalityön opiskelijat)