Rakenteellinen vammaissosiaalityö 5 op - Structural Social Work and Disability 5 ECTS

Opintojen aloittamisajankohta: 21.3.2022

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventäviä opintoja suorittavat opiskelijat.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisoikeusperustaisen näkökulman vammaisuuteen sosiaalityössä. Lisäksi hän tuntee rakenteellisen vammaissosiaalityön erityiskysymyksiä, sisältöjä ja toimintamuotoja sekä osaa soveltaa niihin liittyvää tietoa. 
Sisältö: Opintojaksolla perehdytään rakenteellisen vammaissosiaalityön kysymyksiin kuten oikeuksiin, vammaissosiaalityön rakenteelliseen vaikuttavuuteen, vammaisuuteen kohdistuviin asenteisiin sekä palvelurakenteisiin ja hyvinvointiin. Opintojakso kohdentuu erityisesti oikeusperustaiseen näkökulman vammaisuuteen.
Toteutustavat: Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu teemaviikkojen ryhmäkeskustelusta (ml. keskustelukooste) Moodle-oppimisympäristössä sekä yksilötyönä tehtävästä kirjallisesta oppimistehtävästä.
Suoritustavat: Ryhmätyöskentely ja yksilötyönä tehtävä kirjallinen oppimistehtävä. Ryhmätyöskentely toteutetaan ryhmäkeskusteluna Moodle-oppimisympäristössä. Ryhmätyöskentely sisältää keskusteluosallistumisen ja kirjallisen koosteen laatimisen yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Tarkemmat ohjeet ja aikataulu Moodlessa. Yksilötyönä tehtävä kirjallinen oppimistehtävä toimitetaan arviointiin annettuun palautuspäivämäärään mennessä. Huom.: Arviointiin myöhässä toimitetuista työstä alenee arvosanaa yhdellä. Arvioinnissa painottuu oppimispäiväkirja, mutta ryhmätehtävän laatu voi vaikuttaa arvosanaan laskevasti tai korottavasti.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Opintojakso on tarkoitettu sosiaalityön pääaineen/tutkinto-opiskelijoille (syventävä vaihe tai jatko-opiskelu). Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin voidaan ottaa, valinta tehdään sosiaalityöoppiaineen opintopistemäärän perusteella
Arviointi ja sen perusteet: 0–5. Arviointi perustuu pääasiassa oppimistehtävään ja keskustelukoosteeseen. Verkkokeskustelu arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Lisäksi paneutuneella verkkokeskustelulla voi korottaa esseestä ja keskustelukoosteesta muotoutunutta arvosanaa. 
Oppimateriaali:
Fisher, K.R. & Purcal, C. 2017. Policies to change attitudes to people with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(2), 161–174. doi: http://doi.org/10.1080/15017419.2016.1222303 
Kim, Hyung Shik 2010. UN Disability Rights Convention and Implications for Social Work Practice, Australian Social Work 63(1), 103-116. doi: https://doi.org/10.1080/03124070903471058  
Tarvainen, Merja 2020. Loneliness in life stories by people with disabilities, Disability & Society, doi: https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1779034  
Tarvainen, Merja 2019. Ableism and the Life Stories of People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), 291–299. doi: http://doi.org/10.16993/sjdr.632 
Lisäksi muu oppimisympäristössä ilmoitettava materiaali.Oppimistehtävässä opiskelija voi hakea lisämateriaalia itsenäisesti, ja lähdevinkkejä on saatavilla opintojakson Moodlessa.
Osallistujamäärä: Osallistujien maksimimäärä on 60. Käytännössä jokaisesta yhteistyöyliopistosta voisi osallistua 10 opiskelijaa. Jos jostain yliopistosta ei ole 10 opiskelijaa, paikat annetaan muiden yliopiston opiskelijoille.
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Moodlessa. 
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Tekijä(t): Yliopistonlehtori Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto ja yliopistonlehtori Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto.
Vastuuopettaja(t): Merja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto. Vierailevat opettajat ja/tai heidän tekemänsä oppimateriaalit voivat olla mahdollisia, ja asiasta kerrotaan erikseen Moodlessa.