Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset (5 op) Special Issues in Multicultural Social Work (5 ECTS)

Opintojakson aloitusajankohta: 10.1.2022 ja kevät 2023

Kohderyhmä: Sosiaalityön syventävän ja jatko-opintovaiheen opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa muuttoliikkeeseen ja etnisten yhteisöjen olosuhteisiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia erityisiä tekijöitä ja ilmiöitä. Opiskelijalla on ymmärrys maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen erityiskysymyksistä ja sosiaalityön roolista näiden kysymysten ratkaisemisessa.
Sisältö: Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat: pakkomuutto ja pakolaisuus, etniset suhteet ja rasismi, kieleen ja vuorovaikutukseen liittyvät haasteet, monikulttuurinen lastensuojelutyö ja väkivaltatyö sekä ihmiskauppaan kytkeytyvät ilmiöt.
Toteutustavat: Kurssilla perehdytään itsenäisesti verkkoalustalla oleviin artikkeleihin,
kirjallisuuteen ja luentotallenteisiin sekä laaditaan essee. Kurssiympäristössä on käytössä
vuorovaikutteisia menetelmiä: keskustelua, kommentointia sekä argumentointia.
Suoritustavat: Materiaaleihin perehtymällä tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja osallistutaan oman pienryhmän keskusteluihin.
Kurssille valinnan kriteerit/osallistujamäärä: Osallistuminen edellyttää aiemmin suoritettuja sosiaalityön kandidaatin opintoja ja motivaatiokirjettä, joiden perusteella kurssille valitaan 50 osallistujaa. Huom. motivaatiokirje vaaditaan vain Itä-Suomen, Lapin ja Tampereen yliopiston opiskelijoilta sekä Jyväskylän pääkampuksen opiskelijoilta. 
Arviointi ja sen perusteet: Loppuarviointi numeroilla 0-5. Arvioinnissa painotetaan osallistumisaktiivisuutta pienryhmätyöskentelyssä. Argumentointi ja vertaistyöskentely määrittävät 1/3 ja tehtävät 2/3 arvosanasta.
Oppimateriaali: Kurssilla on tehtävissä sekä pakollista materiaalia (tekstimateriaali, artikkelit, luentotallenteet) että erikseen merkittyä oheismateriaalia. Kurssin suorittaminen edellyttää verkkoalustan pakolliseen materiaaliin tutustumista, oheismateriaali on tarkoitettu syventämään ja laajentamaan ymmärrystä opiskeltavasta aiheesta siitä kiinnostuneille.
Osallistujamäärä: 50
Lisätietoja: Kurssi toteutetaan Turun yliopiston Moodlessa. Järjestävien yliopistojen/yksiköiden opiskelijat ilmoittautuvat suoraan omaan yliopistoon ja heiltä ei vaadita motivaatiokirjettä. 
Järjestävät yliopistot: Turun yliopisto,Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Helsingin yliopisto
Tekijät:
Merja Anis, VTT, Turun yliopisto; Kati Turtiainen YTT, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
Vastuuopettajat: Merja Anis, VTT, sosiaalityön professori, merja.anis(a)utu.fi, Turun
yliopisto. Kati Turtiainen, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, kati.turtiainen(a)chydenius.fi, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Eveliina Heino, Helsingin yliopisto. 
Muut opettajat: ilmoitetaan kurssin alkaessa